projekt_logo

Új módszer, új tudás a mindennapos testnevelésben

Új módszer, új tudás a mindennapos testnevelésben

A Testnevelési Egyetem, az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt során változatos alternatívákat biztosít a mindennapos testneveléssel összefüggő tevékenységekhez. Az Új Széchenyi Terv keretében létrejött fejlesztésnek köszönhetően sor kerül új módszertani- és segédanyagok kidolgozására, az oktatásmódszertan továbbfejlesztésére, illetve ezekre szervesen építve pedagógus-továbbképzési programok tervezésére és lebonyolítására. A testnevelés területén dolgozó szakemberek munkáját támogató, egész országra kiterjedő TÁMOP-3.1.19-15/1-2015-0001 azonosító számú „Tartalmi-módszertani fejlesztés, valamint pedagógus továbbképzés a mindennapos testnevelés terén” című kiemelt projekt az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósul meg.

A projekt indokoltsága

A Testnevelési Egyetem által Európai Uniós forrásból megvalósított projekt több, alapvető hiányossággal küzdő terület problémáira kíván reagálni. Így különösen arra, hogy jelenleg a sportági szakanyagok nem kapcsolódnak, nem épülnek rá a mindennapos testnevelés megváltozott rendjére, tartalmára. Továbbá arra, hogy a sportban az esélyegyenlőség elve korlátozottan tud csak érvényesülni, tekintve, hogy az információs- és infokommunikációs technológiák fejletlensége miatt a fővárostól és a megyei jogú nagyvárosoktól messze eső településeken nehezen lehet hozzáférni modern ismeretanyaghoz, magas színvonalú szakmai segítséghez. Az informatikai háttér fejletlensége miatt nem jut el mindenhová a megfelelő információ. Emellett nem alakult ki a mindennapos testnevelésre ráépülő sportági mentorrendszer és a szakmai tudáscserére alkalmas hálózatok sem.

A projekt célja, célcsoportja

A projekt célja az iskolai nevelési koncepciók, helyi tantervek, pedagógiai programok olyan tartalmi elemekkel történő kitöltése a mindennapos testnevelés keretében, amelyek biztosítják a gyermekek testi-, lelki és szellemi egészségéhez szükséges feltételeket. A projekt fő célcsoportjai ennek megfelelően a pedagógusok, a mindennapos testnevelésben érintett szakemberek, a sportszervezetek szakemberei, valamint közvetetten a diákok. A kijelölt célok között szerepel az is, hogy a társadalom felismerje a mindennapos testnevelés, valamint a csapatsportok fontosságát, és egyre több fiatal érezzen kedvet ahhoz, hogy sportágat válasszon magának.

A projekt során megvalósuló fejlesztések

A fejlesztés 2015. november 30-ig tartó időtartama alatt a mindennapos testnevelés megújítását támogató testnevelési- és sportági módszertanok készülnek, online eszközökre épülő szaktanácsadói és mentorrendszert dolgoznak ki szakemberek, valamint létrejön egy szakmai hálózat a testnevelésben érintett köznevelési intézmények, sportági klubok, egyesületek részvételével. Olyan új oktatás-módszertanok készülnek el a projekt során, amelyek a pedagógusok és szakemberek számára megkönnyítik a tudás átadását.

Módszertani fejlesztések a projektben

A módszertani fejlesztések jelentik a kiemelt projekt tartalmi gerincét. Itt határozzák meg többek között a tananyagot, a módszereket, a képzések tartalmát, és az ehhez szorosan kapcsolódó informatikai hátteret. A kidolgozott elméleti háttér alapján online elérhető segédanyagok és oktatófilmek készülnek. Kidolgozzák a mindennapos testneveléshez, valamint a labdajátékokhoz (kézilabda, kosárlabda, röplabda, floorball, lábtenisz, lábtoll-labda, stb.) kapcsolódó új módszertanokat, eljárásokat.

A projekt azzal is foglalkozik, hogy miként kell tanítani a kézilabdázást az iskolában – mit, és melyik korcsoportnak érdemes átadni, milyen módszerességgel, mik azok a tananyagok, amiket inkább egy időben vagy inkább egymásután érdemes tanítani-tanulni. Elkészül mindemellett a mindennapos testnevelés módszertanának kiegészítése is rávezető mozgásokkal, játékokkal, kondicionális és koordinációs elemekkel, speciális kézilabdás elemekkel. Ennek az ismeretanyagnak az összeállítása zajlik, és ezt a képzések, a mentorrendszer és az online rendszer segítségével juttatja el a projekt a tanárokhoz. Az így kiépített hálózaton keresztül terjed majd el, hogy miért, mit és hogyan tanítsanak.

Az új módszereket először – próbaképpen – olyan iskolákban vezetik be, amelyek bekerültek a pilot programba. A pilot program szeptember 15-én indul és november 30-án zárul.

Pedagógus és felnőtt továbbképzések, felkészítők a projektben

A projekt további eleme pedagógus-továbbképzési programok kidolgozása és lebonyolítása, melynek keretében új, innovatív elemekre épülő képzési és felkészítési anyagok készülnek. A képzések célja a mindennapos testnevelésben érintett szakemberek felkészítése a mindennapos testnevelés, valamint egyes csapatsportágak új módszertanai alapján, ami által fejlettebbé, hatékonyabbá válik az iskolai rendszerű-, valamint az iskolán kívüli testnevelés- és sport-oktatás. A mentorálási és tanácsadási folyamatban modern infokommunikációs technológiai eszközökkel tesszük lehetővé a széleskörű hozzáférést.

A képzésekről részletes tájékoztató ide kattintva található.

A képzésekhez 200-300 oktatófilm készült, amelyek a sportok technikai, taktikai elemeit hivatottak bemutatni. A speciális kamerával, szuperlassítással készült 30-180 másodperces videók célja, hogy minél részletesebb elemzésére nyíljon lehetőség a pedagógusok számára. A jeleneteket magasan kvalifikált sportszakemberek irányították, majd később elemezték, és részletezték, így azok nagymértékben segítik a képzésben résztvevő pedagógusok, edzők munkáját.

Mentorprogram, hálózatosodás

A mentor rendszer célja egy modern tudásbázis létrehozása, olyan szolgáltató segítő tanácsadási rendszer kialakítása, amelynek segítségével a projekt során elkészülő módszertanokhoz és tananyagokhoz a projekt lezárása után is hozzáférnek a testnevelők, és annak használatához – a fenntarthatósági időszakban – telefonon és online segítséget is tudnak kérni.

Korábban sem a sportolókra, sem az edzőkre, testnevelőkre, sportszakemberekre vonatkozó központi adatnyilvántartás nem jött létre. Ez nehezíti az együttműködést, tudásátadást a szakmában. A projekt erre a problémára is megoldást kíván nyújtani: alapvető cél a testnevelőkkel, igazgatókkal, edzőkkel, sportszakemberekkel élő kapcsolatot kialakítani.