"MINI" Kézilabda - ingyenes bemutató tananyag

Elméleti alapok

Tanterv elméleti és oktatás módszertani alapismeretek

Bevezetés
A TÁMOP-3.1.19-15/1-2015-0001 projekt MINI korcsoport (általános iskola alsó tagozat) pedagógus továbbképzési tananyaga.
Bevezetés: Bevezetés Ön most a TÁMOP-3.1.19-15/1-2015-0001 projekt "MINI" korcsoport (általános iskola alsó tagozat) pedagógus továbbképzési tananyagának bemutatóját látja. A tananyag a kézilabdára fókuszálva igyekszik bemutatni azokat módszertani és sportági sajátosságokat, melyek a mindennapos testnevelés részeként segíthetik nap mint nap a munkáját. Ebben a bemutatóban ennek a tananyagnak csupán néhány részletével ismerkedhet meg. Ezzel kívánjuk felkelteni érdeklődését elkészült tananyagaink iránt. Kívánunk önnek jó böngészést és várjuk szeretettel továbbképzésünkön! Kedves Érdeklődők!
Jogszabályok: Bevezetés Tananyagunkban folyamatosan frissítve megtalálhatók a törvényi előírások, melyek egy link segítségével közvetlenül elérhetőek: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (Nkt.) 27.§ (11); 97.§ (6) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (EMMI rendelet) 141.§ (1)-(2) 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (Nat.) I.2.1. Amennyiben kérdései merülnének fel a törvények alkalmazásával kapcsolatban, a tananyaghoz kapcsolt fórum segítségével rövid időn belül oktatói és tanulótársai ötleteket/megoldási javaslatokat adhatnak. A mindennapos testnevelés bevezetéséről szóló jogszabályok

Lecke: Bevezetés

Leírás: A TÁMOP-3.1.19-15/1-2015-0001 projekt MINI korcsoport (általános iskola alsó tagozat) pedagógus továbbképzési tananyaga.
NAT (Nemzeti alaptanterv)
A mindennapos testneveléshez alkalmazható kézilabda tantervi anyagok feldolgozásának sajátosságai.
Tanterv elméleti alapismeretek: Tanterv elméleti alapismeretek A Nemzeti Alaptantervről A fejezet célja, hogy a pedagógus átfogó képet kapjon a Nemzeti Alap Tanterv Testnevelés és sport műveltségi területére vonatkozó irányelveiről és az erre épülő kerettantervek biztosította lehetőségekről. Az itt szerzett ismeretek segítik a kézilabda, mint sportjáték mindennapos testnevelésbe integrálásának tervezhetőségét. A következő néhány dián ízelítőt mutatunk be Önnek, kedves érdeklődő a Nemzeti alaptantervhez kapcsolódó elméleti ismeretekből.
A tantervek tartalma: A Nemzeti Alaptantervről A tantervek tartalmát meghatározó rendszerek Külső rendszerek azok, amelyek az oktatási-nevelési folyamaton kívül állva hatnak, de önmagukban (par exellence) nem oktatási nevelési tényezők: társadalom, a felhalmozott ismeretek köre (műveltség). A belső rendszerek olyan struktúrákat tartalmaznak, amelyek a külső tényezőket is beépítve, közvetlenül is meghatározzák a tantervek tartalmát: értékek, célok, feladatok, a tantárgyak struktúrája, a tanulói személyiség, az értékelés. A hazai tantervi szabályozás szintjei I. Nemzeti Alaptanterv 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről, alkalmazásáról II. Kerettantervek 2012 szeptemberében Miniszteri rendelet III. Pedagógiai program/ helyi tanterv szeptember - december A tantervekről általában...
Döntési szintek és tartalmak: A Nemzeti Alaptantervről A fejezet további tartalmai: Döntési szintek és tartalmak A Nemzeti Alaptanterv típusai A NAT szerkeszete Fejlesztési területek és célok Módszertani alapelvek A köznevelési rendszer feladataira, intézményeire vonatkozó külön szabályozások Kompetencia fejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Műveltségterületek és felépítésük
Módszertani alapelvek: A Nemzeti Alaptantervről Amennyiben jelentkezik továbbképzésünkre további összegző naprakész információkat kap a törvényi szabályozás ide vonatkozó kérdéseiről. emélhetőleg hamarosan üdvözölhetjük továbbképzéseink valamelyikén!

Lecke: NAT (Nemzeti alaptanterv)

Leírás: A mindennapos testneveléshez alkalmazható kézilabda tantervi anyagok feldolgozásának sajátosságai.
Kerettantervi szabályozás
Nemzeti Alaptantervre épülő kerettantervi szabályozás
Kerettanterv - 2012. fejlesztési területek - nevelési célok: Kerettantervi szabályozás Kerettanterv a testnevelésben A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg. Ebben a tananyagban ajánlásokat talál többek között ennek az időkeretnek minél hasznosabb kitöltésére...
Kerettantervek: Kerettantervek A kerettantervek a NAT-ra épülve valósítják meg a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatokat és közműveltségi tartalmakat. Meghatározzák a tantárgyak rendszerét, időkeretét, felépítését és az adott szakasz kimeneti követelményeit. Iskolafokonként és osztályonként nagyobb tananyagmennyiséget adnak meg, mint amennyit a tantárgyak rendelkezésre álló óraszáma a feldolgozásra lehetővé tesz. A tananyagból kiválasztási lehetőséget kínál a munkára. „Keret”, amelyből az egyes iskolák a saját lehetőségeinek megfelelően válogathatnak. Az iskola pedagógiai programjának részeként a miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv megnevezi az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül a választottat és rendelkezik a kerettantervben meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról. Kerettantervi szabályozás
Kerettanterv - 2012. fejlesztési területek - nevelési célok: Kerettantervi szabályozás Kerettanterv a testnevelésben észletesebb ismeretekhez a témáról a továbbképzés során juthat oktatóink és az elektronikus tananyag segítségével

Lecke: Kerettantervi szabályozás

Leírás: Nemzeti Alaptantervre épülő kerettantervi szabályozás
Sportjátékok oktatásáról
Sportjátékok szerepe az iskolai testnevelésben.
A sportjátékokról - labdajátékokról általában: A sportjátékokról – labdajátékokról általában Sportjátékok oktatásáról A következő dián olvasható néhány gondolat az ide tartozó ismeretekből... Ebben a fejezetben a továbbképzés elvégzése során megismerkedhet azzal az alapvető tudásanyaggal, mely kizárólag a sportjátékok űzése során ismerhető és tanulható meg.
A sportjátékokról - labdajátékokról általában: A sportjátékokról – labdajátékokról általában Sportjátéknak nevezzük azt az emberi tevékenységet, amely aritmikus mozgásból, közös játék eszközzel (a labdával) születik, s amelynek célja az, hogy meghatározott területen, egységes szabályok szerint, az egyik fél több pontot/gólt érjen el, mint az ellenfele. Sportjátékok oktatásáról A sportjátékok közös, jellemző motívumai, hogy végzésük során természetes emberi alapmozgások alkalmazása történik sajátos (labdás) ügyesség révén. Az ide tartozó sportágak, mindig valamelyik végtaggal történő, manipulációs készségen alapuló összetett mozgásokat tartalmaznak, melyben a labda használata, mint finomkoordinációs cselekvés jelenik meg. A sportjátékok oktatásának metodikája és az érintett sportolók felkészítésének elvei is rokon vonásokat mutatnak, csakúgy, mint a kiválasztás és a tehetséggondozás folyamatai. A technikai (játék) elemek alkalmazása központi feltétel a sportjátékok sikeres űzésében, amelyek mindig valamilyen stratégiához köthetőek, illetve taktikai gondolkodásba ágyazva jelennek meg. A játék tágabb értelemben vett legfontosabb sajátossága a szórakoztató jellege, versenyszerűsége, valamint a mindennapi élet hasznos tevékenységével (munka, tanulás) szembeni különbözősége. Ez az eltérés persze néha csak elviekben igaz, hiszen bizonyos szinteken és viszonyrendszerekben a játék – munka bonyolult kapcsolata figyelhető meg, pl. a versenyszerű, professzionális kézilabda játék űzésének hátterében is, kívülállónak szinte felfoghatatlanul komoly munka húzódik meg.

Lecke: Sportjátékok oktatásáról

Leírás: Sportjátékok szerepe az iskolai testnevelésben.

Kondícionális és koordinációs képességek fejlesztése

A kézilabda játék sikeres űzéséhez szükséges koordinációs képességek.

1-2. osztály  (7-9 évesek)
A kézilabda játék sikeres űzéséhez szükséges koordinációs képességek
Köszöntés: Kondicionális és koordinációs képzési feladatok Kedves érdeklődő! Ebben a leckében bemutatásra kerülnek a 7-9 éves korú gyereke/tanulók azon fizikai képességei melyeknek ez a szenzitív/érzékeny időszaka. A feldolgozás során ötleteket, javaslatokat kapnak a képességek fejlesztésre. Mindezek bemutatására rajzok, animációk, videó-felvételek állnak rendelkezésre... Kérem tekintsék meg azt a néhány diát melyen ízelítőt igyekszünk adni a lecke tartalmáról.
Képességfejlesztés 7-9 éveseknek: Kondicionális és koordinációs képzési feladatok 1-2. osztály (7-9 évesek) 1. A gyerekek az intenzív gyorsasági fejlődés és az igen fogékony koordinációs képzés időszakában vannak. Ebben az időszakban a bázis labdás technikai képzés, labda nélküli láb-kar együttműködésének koordinációs képzése, a magas frekvenciával párosuló mozgás és mozdulatsorok fejlesztése a kiemelt feladat. 2. A motoros ügyesség magas szintű fejlesztésére kell törekednünk úgy, hogy azon keresztül fejlesszük a többi képességet is, figyelembe véve a magas frekvenciájú ismételések számát, tehát a mozgástanulás előrehaladtával az időegységre jutó mozgásfrekvenciával való progresszív dinamikájú képzést. 3. Olyan körültekintően kell gyakorlatanyagokat összeállítani, hogy abban a sportág labdás és labda nélküli gyakorlatait alapfokon, periodikusan visszatérve, megfelelő ismétlésszámmal, egymásra épülően lehessen végrehajtani.
Képességfejlesztés - folytatás: Kondicionális és koordinációs képzési feladatok 1-2. osztály (7-9 évesek) 4. A természetes és labdás mozgásanyag, a torna, az atlétika bázis mozgásanyaga, a különböző akadálypályák felépítésével, egyensúlyi testhelyzetekben való sor- és váltóversenyekkel gyakoroltatható. 5. A testütközést igénylő, de változatos terhelésű küzdőjátékok is megjelenhetnek már a képzési anyagban. Az intenzív ügyességi és koordinációs képzés, a begyakorlottsági szinthez igazított frekvencianövelés módszereit hangsúlyozottan alkalmazza, és a futómunkában, elsősorban az intenzív rövid távolságokra, futóiskolákra épít.
Gyakorlatok és játékok: Gyakorlatok és játékok Bevezetés Az alább bemutatásra kerülő játékok csupán lehetőségek, melyek végtelen sok variációban játszhatók az osztály összetétele és előképzettsége függvényében. Az egyes játékoknál általunk javasolt variációk egyben nehézségi fok szerinti megkülönböztetést is jelentenek. Ezt a különbséget fokozatonként más-más színnel írt szöveg jeleníti meg. Az egyes fokozatok színei: Fekete szöveg: alapfokú képzés mindenki számára Piros szöveg: középfokú képzés Kék szöveg: haladó képzés
Mozgáskoordinációs játék: Gyakorlatok és játékok Ki marad a végén? - Mozgáskoordinációs játék A játékosok futásban haladnak a két alapvonal között, és megbeszélt szavakra (vagy jelekre) gyakorlatokat hajtanak végre. A jelzéseket (szavakat) az edző adja véletlenszerűen, a játékosok pedig minél hamarabb végrehajtják a megfelelő gyakorlatot. Aki nem a jelzéshez (szóhoz) tartozó feladatot végzi, vagy utoljára reagál, az kiesett. Aki utolsónak marad, az a győztes. 1. ábra: Ki marad a végén? - Mozgáskoordinációs játék Variációk: Sípjelre fekvőtámaszba ugrás, kiáltásra (helló) felugorva taps a fej fölött, tapsra helyben futás térdemeléssel. A futás szóra hason fekvésbe ugrás, az állj szóra négyütemű fekvőtámasz, a feküdj szóra indiánszökdelés (1. ábra). A dió szóra szökdelés páros lábon, sípjelre guggoló támaszba ugrás, a mogyoró szóra vállon átfordulás előre. A gyakorlatot a játékosok labdával végzik.
Fogó játék: Gyakorlatok és játékok Fekete-fehér, fogó játék A játékosokat két egyenlő létszámú csapatra osztjuk (fekete-fehér), majd a felezővonalnál helyezkednek el, egymástól 2 m távolságra, szemben egymással. Az edző hangosan megnevezi az egyik csapatot, akiknek az a feladata, hogy befussanak a kapuelőtérbe, mielőtt a másik csapat játékosai megérintik őket. Számoljuk a megfogott játékosokat. A csapatok ezután ismét elhelyezkednek a felezővonalhoz. 2. ábra: Fekete-fehér, fogó játék Variációk: Minden játékosnál labda van, azonban amikor az edző megnevezi a menekülő csapatot, akkor ők labdavezetéssel akarnak bejutni a kapuelőtérbe, a másik csapat leteszi labdát és anélkül üldözi őket (2. ábra).
Átadások párban: Gyakorlatok és játékok Átadások párban kerülő átadással (1-6. osztály) Két gyerek egymással szemben áll kosárlabda alapállásban labdával a kézben kb: 1,5-2 méterre. Feladat, folyamatos egykezes kerülő átadással továbbítják egymásnak a labdákat egyik irányban, majd a másik irányba. Kezdő: egy labdával, először védő nélkül majd passzív védővel hajtassuk végre az átadásokat! Természetesen ez csak egy olyan szempontra épített átadás a kosárlabdázásban, ami azt mutatja, hogy legtöbbször a védőt ki kell kerülni a passzal. Az alapátadások után tanítjuk. Közép haladó: érdemes két labdával végrehajtani a feladatot. Haladó: Hozzákapcsolni egy labdánál az aktív védőt, ami természetesen hasonlít már a cicajátékhoz.
Zárszó: Kondicionális és koordinációs képzési feladatok Kedves érdeklődő! eméljük, hogy ezzel a néhány diával felkeltettük az érdeklődését a továbbképzési anyag iránt! Várjuk szeretettel továbbképzéseinken. Elérhetőségeinket megtalálja a http://virtualcampus.tf.hu nyitóoldalán!

Lecke: 1-2. osztály  (7-9 évesek)

Leírás: A kézilabda játék sikeres űzéséhez szükséges koordinációs képességek
3-4. osztály (10-11 évesek)
A kézilabda játék sikeres űzéséhez szükséges koordinációs képességek
Bevezetés: Kondicionális és koordinációs képzési feladatok Kedves Érdeklődő! Az 1-2. osztályos tanulóknak szánt anyaghoz hasonlóan itt is bemutatásra kerülnek olyan gyakorlatok és játékok, melyek ötleteket nyújthatnak Önnek a mindennapos testnevelés megszerettetésére a labdajátékokon keresztül. Itt is a legváltozatosabb páros, társas és csapatjátékokra találnak példákat, melyeket az adott tanulócsoport képességeinek megfelelően tovább alakíthatnak. Tekintse át ezt a néhány diát!
Képességfejlesztés: Kondicionális és koordinációs képzési feladatok 3-4. osztály (10-11 évesek) 1. A láb gyorserejének, a mozgások frekvenciájának és frekvencia növelésének, gyorsasági képességfejlesztésének időszaka. Ezeket különböző testhelyzetekből indulva, fordulatokkal összekötött rajtgyakorlatokkal fejleszthetjük. Az előző korcsoporthoz hasonlóan, a sor és a váltóversenyek anyagából, a gyorsaság és az ügyesség fejlesztésére alkalmas gyakorlatokat alkalmazzuk. Jellegét tekintve rövid, de nagy intenzitású mozgások végrehajtása, megfelelő mértékű pihenővel. 2. Labdával végzett technikai és alap taktikai jellegű gyakorlatok végzése, törekedve a pontos és legrövidebb idejű végrehajtásra. 3. Ebben a korcsoportban még általános mozgás ügyességfejlesztés folyik, ne specializáljunk. Egyéni és csapat kidobós játékok, célzás pontosságát és a dobás erejét növelő játékok.
képességfejlesztés - folytatás: 3-4. osztály (10-11 évesek) Kondicionális és koordinációs képzési feladatok 4. Erőfejlesztés saját testsúllyal végzet sokoldalú gyakorlatokkal folyik, de alkalmanként gimnasztikai gyakorlatokat lehet végeztetni tömött labdával, kézi súlyzóval, gumikötéllel. 5. Támaszok, mászások, függésekben végzett gyakorlatok alkalmazása, mely a torna és az atlétika sportágak mozgásanyagának gyakorlatait tartalmazza. 6. Küzdő és birkózó feladatok, játékok rendszeres alkalmazása az ellenfelek testsúlyának figyelembe vételével történik. Ezekben a játékokban az erőkifejtés a dinamikus és statikus egyensúlyozást fejleszti. 7. Állóképesség fejlesztés hosszú távú és közepes tempójú (kitartó) futásokkal történik (10-15 perc). Alkalmanként, lüktető - iramváltásos futás is beiktatható (300-400m).
Gyakorlatok és játékok: Gyakorlatok és játékok Az alább bemutatásra kerülő játékok csupán lehetőségek, melyek végtelen sok variációban játszhatók az osztály összetétele és előképzettsége függvényében. Az egyes játékoknál általunk javasolt variációk egyben nehézségi fok szerinti megkülönböztetést is jelentenek. Ezt a különbséget fokozatonként más-más színnel írt szöveg jeleníti meg. Az egyes fokozatok színei: Fekete szöveg: alapfokú képzés mindenki számára Piros szöveg: középfokú képzés Kék szöveg: haladó képzés Összegzés
Egyéni feladatok: Gyakorlatok és játékok ajtgyakorlatok, labdavezetéssel A játékos különböző kiinduló helyzetekből (állás, guggolás, térdelés, ülés, hason fekvés, hanyattfekvés, fekvőtámasz egy kézzel a labdán), a kapuelőtér vonaltól, sípjelre, labdavezetéssel halad a másik kapu felé, majd beugorva kapura lő (1. ábra). 1. ábra: ajtgyakorlatok, labdavezetéssel
Vadászlabda: Gyakorlatok és játékok Vadászlabda 4. ábra: Vadászlabda A játékosok közül egynél labda van (vadász), aki megkülönböztető mezt visel (vagy jelzőszalagot) és labdavezetéssel üldözi egyik társát, akit megpróbál eltalálni a labdával. Akit eltalál, az felvesz egy megkülönböztető mezt (ő is vadász lesz), azonban már labdavezetés nélkül, átadásokkal haladva közelítik meg a menekülőket. Győztes az a játékos, aki utoljára marad (4. ábra). Variációk: A játékot két csapatban játsszuk, az egyiknél van a labda és a másik csapatból mindenkit ki kell dobniuk úgy, hogy átadásokkal közelítik meg az ellenfelet. A játékot két labdával játsszuk.
Csapatjáték: Gyakorlatok és játékok Labda kidobó játék (Bombázó) A játékosokat két egyenlő létszámú csapatra osztjuk a két oldalvonal mentén úgy, hogy mindenkinél labda van. A pálya közepén egy nagyobb méretű labdát (foci, kosár) helyezünk el. A faladat az, hogy a középen levő labda áthaladjon a másik csapat oldalvonalán úgy, hogy a játékosok a többi labdát arra használják, hogy dobásokkal eltalálva irányítsák azt. Dobni csak az oldalvonalról szabad úgy, hogy minden játékos az összes labdát használhatja (2. ábra). 2. ábra: Labda kidobó játék (Bombázó)
Csapatjáték: Gyakorlatok és játékok Kedves Látogató! A teljes tananyag megtekintéséhez kérjük jelentkezzen továbbképzésünkre! Várjuk szeretettel!

Lecke: 3-4. osztály (10-11 évesek)

Leírás: A kézilabda játék sikeres űzéséhez szükséges koordinációs képességek
Összegzés
A fejlődés szenzitív szakaszai: Összegzés Ebben a fejezetben összefoglaljuk azokat a lényeges ismereteket, melyek a képességfejlesztéshez elengedhetetlenek. Ezen ismeretetek bemutatása olyan animációk segítségével történik, melyek segítik Önt az ismeretek rendszerezésében és gyors előhívásában! Ebből látnak a következő dián egy rövid bemutatót! Képességek fejlesztéséről...
A fejlődés szenzitív szakaszai: Összegzés

Lecke: Összegzés

Leírás:

Technikai elemek

A kézilabda játék technikai elemei és oktatásának gyakorlatai.

Indulás - megállás
leírás
Bevezetés: Indulás - megállás Az elemek technikai leírását követően számtalan gyakorlat és játék áll a tanfolyam/továbbképzés résztvevőinek rendelkezésére. A program erőssége, hogy ezen túl bemutatja azokat a tipikus hibákat, és javításuk menetét, melyekkel az oktatás során bárki találkozhat. Nézzen meg egy kis ízelítőt a fejezet tananyagából, mely sok illusztrációval segíti a felhasználók munkáját! Oktatás és hibajavítás
Indulás-megállás: E szempontok szerint indulhat a játékos labda nélkül és labdával: - alaphelyzetből, - alapmozgásból és - különféle futásokból (lassú, gyors, után-lépés, stb.). Indulás - megállás A játékos labda nélküli és labdás mozgásaiban nagy szerepet játszik a helyesen, célszerűen végrehajtott indulás, futómozgás, majd megállás. Az indulás az egyik láb határozott elrugaszkodásával kezdődik, a testsúly nagyrészt erre a lábra nehezedik. A másik, a kilépő láb, mely az indulás irányába mozog. Az indulást követő lépések rövidek és a szokásosnál erőteljesebbek. A további lépések sem hosszúak a folyamatos felgyorsulás biztosítása érdekében. Kedvez az indulásnak, ha a súlypont helyzete könnyen változtatható, és ha nincs túl magasan a talajtól. A karok mozdulatai szintén segíthetik az indulást. A test kissé az indulás irányába dől. Az indulás iránya leegyszerűsítve lehet: előre, hátra, oldalt és rézsút.
Gyakorlatok : Gyakorlatok az indulás-megállás elsajátításához Indulás - megállás Kis harántterpeszben guggolás - bal láb elöl - kis felugrással lábtartás csere és leérkezés jobb guggoló terpeszbe. A gyakorlat folyamatosan végezhető. Indulás alapmozgásból, néhány lépés után kis beugrással megállás. Folyamatos gyakorlással. A játékosok tetszés szerinti útvonalon, lehetőleg sok irányváltoztatással, cikcakkban, hullámvonalban futnak. Jelre megváltoztatják a futás gyorsaságát, vagy különböző feladatokat hajtanak végre (ugrás, bukfenc, stb.). A játéktéren tetszés szerinti irányban futnak a játékosok, Jelre gyorsítás, 5-10 lépés erős iram, majd lassítás. Közepes iramú futás, jelre lassítás, helyben futás, fordulás a meghatározott irányba, majd továbbfutás. A kapuelőtérben labdákat és ugrózsámolyokat helyezünk el. A játékosok a labdákat kerülgetik különböző futásokkal, az ugrózsámolyokra pedig fellépnek, majd vissza.
Játékok: Indulás - megállás Játékok... A labdacicák (1.3.8/a+b ábra) közül a kislétszámot igénylőket javasoljuk (2:1, 3:1, 3:2) mivel ez a létszám teszi lehetővé, hogy egy-egy gyerek sok akcióban vegyen részt. A játék támadórésze ilyenkor még fejletlenebb, nehezebb, mint a védő feladata, ezért optimális az eltérő létszám alkalmazása. Labdacica játékokA játékhoz létszámtól függően, megfelelő méretű pályát jelölünk ki (kapuelőtér, szabaddobási vonalon belül-kívül, félpálya). A cica, vagy cicák feladata a labda (vagy labdák) megszerzése, vagy a labdás játékos megérintése, amit az edző bármikor változtathat. Amikor a cica megszerzi a labdát (vagy megérinti a labdást), akkor helyet cserél vele (több cica esetén lehet a régebben bent levő), vagy az utolsó átadást végzővel és folytatódik a játék.A játékot játszhatjuk:Két passzoló, egy cica.Három passzoló, egy cica (1.3.8/a. ábra).Három passzoló, egy cica, két labda.Három passzoló, két cica.Négy passzoló, két cica.Öt passzoló, két cica, két labda (1.3.8/b. ábra).Hat passzoló, két cica, két labda.Hat passzoló, két cica, három labda.Különleges szabályok:Labdavezetés van, vagy nincs.Az átadás módja (pattintott, felugrásos) meg van határozva.A passzolók zsámolyon, vagy karikában állnak.A passzolók a labdát nem adhatják vissza annak, akitől kapták. 1.3.8/a. ábra 1.3.8/b. ábra
Hibajavítás: Indulás - megállás Cicajáték Kiinduló helyzet: két gyerek 3-4 méterre egymástól, az egyik gyereknél labda. Két gyerek között áll a harmadik gyerek védőjátékosként. Feladat: Két gyerek között átadás cselezéssel és sarkazással, átadások végrehajtása úgy, hogy a védőjátékos ne szerezze meg a labdát. Ha a védőjátékos megszerzi vagy beleér az átadásba, rossz átadást végző gyerekkel szerepet cserél. Fontos, hogy az átadást végző játékosok helytartással, sarkazással végezzék a gyakorlatot. A védőjátékosnak mindig meg kell támadni a labdás játékost és megakadályozni az átadást. Ha a védőjátékos megérinti a támadó játékos kezében a labdát, akkor is szerepcsere van.

Lecke: Indulás - megállás

Leírás: leírás
Labdafogás
A labdafogás célja a játékszer biztonságos megtartása és a technikai elemek közti zökkenőmentes átmenet biztosítása.
Az egykezes labdafogás: Az egykezes labdafogás Labdafogás Az elemek technikai leírását követően számtalan gyakorlat és játék áll a tanfolyam/továbbképzés résztvevőinek rendelkezésére. A program erőssége, hogy ezen túl bemutatja azokat a tipikus hibákat, és javításuk menetét, melyekkel az oktatás során bárki találkozhat. Nézzen meg egy kis ízelítőt a fejezet tananyagából, mely sok illusztrációval segíti a felhasználók munkáját!
Az egykezes labdafogás: 1. kép: egykezes felkészített labdafogás Az egykezes labdafogás Labdafogás Az egykezes labdafogásnál (1. kép) a kis-és hüvelykujj szorítják a labdát, a többi ujj „csak” támaszt, biztosít. A labdát markolni kell, hiszen ez a biztonságos továbbítás és az erőközlés egyik fontos feltétele. A labda annyira feküdjön bele a tenyér árokba, ami még nem korlátozza a dobókar csuklójának mobilitását. Kisgyerekeknél először javasolt, hogy tenyérbe simuló, támasztott fogás. A labda kifele – hátra fordítását 2-3. osztályban érdemes már megkövetelni.
A kétkezes labdafogás: A kétkezes labdafogás A kétkezes labdafogás (2. kép) a labdabirtoklás biztonságosabb módja, melyet általában kezdő játékosok alkalmaznak. A nagyobb védelem érdekében a kezek a labda két oldalán helyezkednek el oly módon, hogy a nagyujjak egymás felé mutatnak. A labdát nagyrészt az ujjak tartják lazán a kézben, míg a tenyér csak érinti azt. Hibás, amikor a játékos csak az ujjhegyével fogja a labdát, mert bár a passzolásnál nem jelent hátrányt, ha lőni akar, jelentős energiavesztés jön létre, mivel az erőt nem tudja a labda tömegközéppontjába közölni. Labdafogás Ebben a korosztályban a labdás ügyesség fejlesztés egy folyamatosan visszatérő és bővülő képzési anyag, amelyben a cél, hogy a labdát a gyerekek ellenőrzés alatt tudják tartani, képesek legyenek folyamatosan birtokolni és saját szándékuk szerint végezni különböző játékos gyakorlatokat. 2. kép: kétkezes labdafogás

Lecke: Labdafogás

Leírás: A labdafogás célja a játékszer biztonságos megtartása és a technikai elemek közti zökkenőmentes átmenet biztosítása.
Labdaátvétel
A játékos támadótevékenységének fontos mozzanata a labda átvétele, melynek technikai végrehajtása erősen kihat a további labdás technikai elemek kivitelezésére.
Labdaátvétel: Labdaátvétel Az elemek technikai leírását követően számtalan gyakorlat és játék áll a tanfolyam/továbbképzés résztvevőinek rendelkezésére. A program erőssége, hogy ezen túl bemutatja azokat a tipikus hibákat, és javításuk menetét, melyekkel az oktatás során bárki találkozhat. Nézzen meg egy kis ízelítőt a fejezet tananyagából, mely sok illusztrációval segíti a felhasználók munkáját! Kedves Érdeklődő!
Labdaátvétel: Magasan vagy alacsonyan érkező labda Labdaátvétel 2. kép: magasan fej fölé érkező labda elfogása két kézzel A magasan érkező labdát, mely a tanuló feje fölé érkezik, a játékos karjának magas tartásba helyezésével várja (2. kép), a kialakított „kosárka” fogadja be itt is a labdát. Ha a labda túl magas, a tanuló felugrással tudja növelni esélyét a labda elfogására.
Magasan vagy alacsonyan érkező labda: Magasan vagy alacsonyan érkező labda Labdaátvétel A csípő magasságában, vagy az alatt érkező alacsony labdákat (3. kép) a tanuló mellső-rézsútos mélytartásban tartott karja várja úgy, hogy a kézfej talaj irányba fordításával alakítja ki a „kosárkát”. Ilyenkor a kisujjak közelítenek egymáshoz. A test mellé érkező labdákat a tanulók a karjuk mozgatásával próbálják elfogni, az érkezés oldalán lévő karjukat erőteljesebben behajlítva, mint az ellen oldalit. 3. kép: kétkezes alsó elfogás alacsonyan érkező labdánál
Játékok: Játékok

Lecke: Labdaátvétel

Leírás: A játékos támadótevékenységének fontos mozzanata a labda átvétele, melynek technikai végrehajtása erősen kihat a további labdás technikai elemek kivitelezésére.
Labdavezetés
A labdavezetést a labda leütésével kezdjük, majd a kar többszöri, egymás utáni erőközlése nyomán válik folyamatos mozgássá.
Labdavezetés: Labdavezetés Kedves Érdeklődő! Az elemek technikai leírását követően számtalan gyakorlat és játék áll a tanfolyam/továbbképzés résztvevőinek rendelkezésére. A program erőssége, hogy ezen túl bemutatja azokat a tipikus hibákat, és javításuk menetét, melyekkel az oktatás során bárki találkozhat. Nézzen meg egy kis ízelítőt a fejezet tananyagából, mely sok illusztrációval segíti a felhasználók munkáját!
Labda leütés és labdavezetés: A labda leütés és labdavezetés Labdavezetés 1. kép: mély labdavezetés A technikai végrehajtás szempontjából, a támadók és a védők egymáshoz viszonyított elhelyezkedése, helyzete alapján megkülönböztetünk mély (1. kép) és magas (2. kép) labdavezetést. A mély labdavezetés, egy alacsonyabb súlyponti helyzetet követel meg a játékostól, melyet térdeinek hajlításával és törzsének enyhén előre döntésével old meg. Ezt cselezés, oldalváltás, védőközelség miatt hajtja végre.
Labdavezetés irányváltoztatással:

Lecke: Labdavezetés

Leírás: A labdavezetést a labda leütésével kezdjük, majd a kar többszöri, egymás utáni erőközlése nyomán válik folyamatos mozgássá.
Cselezés
A gyerekek a cselezést ebben a korosztályban ösztönösen végzik, holott a cselezés absztrakt gondolkodást igényel. Meg kell érteni a lényegét, különben „csak” egy mechanikus végrehajtás lesz belőle.
Egyszerű irányváltoztatás: Cselezés Az elemek technikai leírását követően számtalan gyakorlat és játék áll a tanfolyam/továbbképzés résztvevőinek rendelkezésére. A program erőssége, hogy ezen túl bemutatja azokat a tipikus hibákat, és javításuk menetét, melyekkel az oktatás során bárki találkozhat. Nézzen meg egy kis ízelítőt a fejezet tananyagából, mely sok illusztrációval segíti a felhasználók munkáját! Kedves Érdeklődő!
Egyszerű irányváltoztatás: A labdával történő alapformája a következő: a támadó (jobbkezes) felugorva a levegőben veszi át a labdát, és balra-előre fog talajt páros lábon futómozgását megszakítva, ezzel módosítva annak irányát. A játékszabályok szerint ez nem számít lépésnek, tehát utána a játékos még hármat léphet, ami nagymértékben növeli lehetőségeit az adott játékszituációban! A talajra érkezés pillanatában a lábak széles terpeszben vannak, a bal láb előrébb, a térdek hajlítottak, a törzs kissé balra fordul (a cselezés első része). Ezután a bal láb lép keresztbe a jobb oldalra, a bal váll előre fordításával. A labda továbbjátszása, illetve kapura lövés hajtható végre ebből a lépésből (talajról vagy levegőből), a következő lépésből (jobb láb), vagy a második ballábas lépésből beugorva. A labdát az első lépésben szokták leütni jobb kézzel; bár a harmadik lépésben is szabályos, de a játékvezetők általában lépéshibának ítélik az utóbbi megoldást. Az egyszerű irányváltoztatások meghatározóak a kézilabdázásban, és a szélességi támadó lábmunka alapját képezik. Sokszor nélkülözhetetlenek a helyzetkialakítások (szabadra játszás, előnyszerzés) szempontjából, ugyanakkor látványosak és sokszínűek, élvezetesebbé teszik a játékot. Történhet labda nélkül és labdával. Az oktatást érdemes labda nélkül kezdeni fogó játékok különböző formáival. Utána következhetnek akadályok, bóják kikerülése úgy hogy mindig kitámasztással történjen az irányváltás. Érdemes a gyerekeknél már ekkor felhívni a figyelmet a test súlypontjának és a fej lendítésének szerepére, mely nagy mértékben segíti a cselezés hatékonyságát, hitelességét. Egyszerű irányváltoztatás Cselezés
Labdás indulócsel: Cselezés A második részben (a védő melletti elfutásnál), a túlsó oldalon a bal váll kerül előre a második ballábas lépésnél. Ez a mozdulat szintén óvja a labdát az ellenfél beavatkozásától. A beugrás vagy a felugrás bal lábról (két lépés a csel), vagy dobókézzel azonos lábról is történhet (három lépés). Ha szükség van a labda leütésére (térnyerésre törekszik a játékos), azt a második lépés alatt hajtja végre az ellenféltől távolabbi kézzel, és mélyen, takart helyzetben. Amint előnyt szerez a védővel szemben, hajtsa végre a felugrásos lövést! Amennyiben a két védő összelép, egy gyors átadásból a társnak adódhat tiszta helyzete! A labdás indulócsel (1. kép) végrehajtása döntően megegyezik a labda nélkülivel, kis módosításokkal. A cselezés első részében, jobbkezes játékos esetén a ballábas kilépésnél a labda a támadó teste előtt zárt helyzetben van, általában két kézben (a cselezés irányával ellentétes váll előrefordítása a labdát is biztosítja). 1. kép: labdás indulócsel a labdaátvétellel egy időben Labdás indulócsel
Lövőcsel: Cselezés Lövőcsel A lövőcsel lényege, hogy a támadó játékos igyekszik elhitetni az ellenfél védőjével és a kapusával, hogy kapura lövést fog megkísérelni. Így leköti a védők figyelmet, azokat szélességi vagy mélységi mozgásra, ütközésre, sáncolásra készteti, majd egy adott pillanatban saját mozgását megváltoztatja. A kívánt hatás elérése érdekében a lövőcsel során a játékos a dobás teljes mozdulatsorát, vagy annak egyes fázisait hajthatja végre, mely mindig a kapura irányul. Dinamikusabb cselezési forma, mint az átadási csel, és csak gólveszélyes zónából, vagy gólhelyzetben alkalmazható. Végrehajtható talajon és felugrás közben. A mini korosztály számára azonban a legfontosabb a talajon végrehajtott lövőcsel, mely után a cselt végző játékos továbbpasszolja a labdát, vagy labdavezetéssel folytatja mozgását, vagy leüti a labdát és betör a védő mellett. 4. osztályban érdemes elkezdeni a lövőcselt követő második szándékú átlövések gyakorlását. A labda biztonságos megtartása ebben a korosztályban még lényegesebb, mivel ez egy fontos tényező a játékos további tevékenységének megkönnyítése érdekében. A labdát a dobó mozdulat végén meg kell szorítani, mert akkor lehet olyan dinamikát mutatni a dobómozdulattal, amely tényleges reakciót vált ki a védőktől. A szivacs vagy gumilabdákkal történő gyakorlást az alsó tagozat végén felválthatja a bőr labdával végzett gyakorlás, előkészítve a felsőtagozatot.

Lecke: Cselezés

Leírás: A gyerekek a cselezést ebben a korosztályban ösztönösen végzik, holott a cselezés absztrakt gondolkodást igényel. Meg kell érteni a lényegét, különben „csak” egy mechanikus végrehajtás lesz belőle.
Beugrásos lövés
A beugrást végre hajtó játékos egyrészt megpróbál a védők hatósugarából kikerülni, másrészt igyekszik az ellenfél kapuját minél jobban megközelíteni.
Beugrásos lövés : Beugrásos lövés Az elemek technikai leírását követően számtalan gyakorlat és játék áll a tanfolyam/továbbképzés résztvevőinek rendelkezésére. A program erőssége, hogy ezen túl bemutatja azokat a tipikus hibákat, és javításuk menetét, melyekkel az oktatás során bárki találkozhat. Nézzen meg egy kis ízelítőt a fejezet tananyagából, mely sok illusztrációval segíti a felhasználók munkáját! Kedves Érdeklődő!
Beugrásos lövés : A beugrást végre hajtó játékos egyrészt megpróbál a védők hatósugarából kikerülni, másrészt igyekszik az ellenfél kapuját minél jobban megközelíteni. Közvetlenül a kapuelőtér-vonal elöl történik az elrugaszkodás, majd hosszan repülve a levegőben, a kapuelőtér fölött hajtja végre a játékos a dobást. A távolság csökkentésével fokozható a dobás pontossága, valamint a levegőben töltött idő alatt pedig figyelemmel kísérhető a kapus helyezkedése. Ezért a tiszta gólhelyzetek, ziccerek befejezésének leggyakoribb módja a beugrásos lövés. A lendületszerzés attól függően, hogy a dobást milyen játékszituáció előzi meg, történhet alaphelyzetből vagy futásból. Az alap végrehatási formánál a beugrást a lövőkézzel ellentétes lábról hajtja végre a játékos, mely ugrás inkább előre, mint fölfele történik, s igyekszik minél messzebb kerülni a védőktől. Ugrását segíti a dobókézzel azonos oldali láb térdének előre – fölfele lendítése. A labdát felső dobóhelyzetbe készítheti röviden és hosszan. A levegőben, törzsből a labdás kéz irányába elfordulva kivár egy kicsit, fej a kapu felé néz, majd a lövést a lendítő láb lefele – hátra fele történő rugó mozdulata kezdi meg. Ez egy előfeszített állapotot (ívhelyzetet) jelent, mely segít az erőátvitelbe, és megfelelő erőközlést biztosít a dobáshoz. A csípő szembe fordul a dobás iránnyal, a passzív váll hátra mozdul, mellyel egy időben a labdás oldali váll előre lendül. Ezt követi a kar dobó mozdulata és a labda eldobása. Leérkezés az elugró lábra történik, a játékos futó mozgásával fékezi lendületét. Az idősebb korosztályokban nem csak betörés, vagy gyorsindításnál használják ezt a lövés fajtát, hanem a megjelenő beálló pozíció egyik legfontosabb lövési formája. Beugrásos lövés A beugrásos lövés (1. kép) az 1 - 4. osztályok egyetlen levegőben történő lövési formája, hiszen a klasszikus felugrásos átlövés csak későbbi korosztályokat érinti, bár találkozni olyan haladó szintű negyedikesekkel, akik korosztályukhoz képest már komoly próbálkozásokat tesznek felugrásos lövéssel is. 1. kép: beugrásos lövés
Beugrásos lövés : Beugrásos lövés

Lecke: Beugrásos lövés

Leírás: A beugrást végre hajtó játékos egyrészt megpróbál a védők hatósugarából kikerülni, másrészt igyekszik az ellenfél kapuját minél jobban megközelíteni.
Védő alaphelyzet
leírás
Védő alaphelyzet: Védő alaphelyzet Az elemek technikai leírását követően számtalan gyakorlat és játék áll a tanfolyam/továbbképzés résztvevőinek rendelkezésére. A program erőssége, hogy ezen túl bemutatja azokat a tipikus hibákat, és javításuk menetét, melyekkel az oktatás során bárki találkozhat. Nézzen meg egy kis ízelítőt a fejezet tananyagából, mely sok illusztrációval segíti a felhasználók munkáját! Kedves Érdeklődő!
Védő alaphelyzet: Védő alaphelyzet A védő alaphelyzetnek (1. kép) kettős követelménynek kell megfelelnie: Az alaphelyzetből dinamikusan, gyorsan végre tudja hajtani a játékszituációk által követelt feladatokat, mint pl. a gyors kitámadás, ütközés, sáncolás stb. Stabilitást biztosítson a játékos számára az ellenféllel való ütközések esetére.
Védő alaphelyzet: A technikai végrehajtását befolyásolják: - a kaputól való távolság, - a támadó és a labda helyzete, - az elfoglalt védekezési pozíció, - a védőtársaktól való távolsága, helyzete. - az alkalmazott védekezési rendszer Védő alaphelyzet 1. kép: védő alaphelyzet

Lecke: Védő alaphelyzet

Leírás: leírás
Ütközés
Az ütközés célja az ellenfél megállítása, mozgásának, átadásainak késleltetése, a folyamatos támadásszervezés megakadályozása, a gólhelyzetek kialakításának meghiúsítása.
Ütközés: Ütközés Az elemek technikai leírását követően számtalan gyakorlat és játék áll a tanfolyam/továbbképzés résztvevőinek rendelkezésére. A program erőssége, hogy ezen túl bemutatja azokat a tipikus hibákat, és javításuk menetét, melyekkel az oktatás során bárki találkozhat. Nézzen meg egy kis ízelítőt a fejezet tananyagából, mely sok illusztrációval segíti a felhasználók munkáját! Kedves Érdeklődő!
Ütközés: Ütközés Az ütközés célja az ellenfél megállítása, mozgásának, átadásainak késleltetése, a folyamatos támadásszervezés megakadályozása, a gólhelyzetek kialakításának meghiúsítása. Az ütközés végrehajtható talajon mozgó, vagy felugró játékossal szemben, labdás, illetve labda nélküli támadó ellen. A védekezési pozíciók és a játékhelyzetek is befolyásolják az ütközési technikákat. A klasszikus értelemben vett ütközésnél, a védő harántterpeszben kilép a dobóhelyzetbe kerülő támadóval szemben. Ütközési felületnek használhatja a mellkast és a karokat. A játék jellegéből adódóan a támadók és védők közötti testi érintkezés szükségszerű és elkerülhetetlen. A támadók a kapura törés során testi erejüket is igyekeznek kihasználni a minél kedvezőbb lövőhelyzet kialakítása érdekében. Míg a védők testüket a támadó mozgásirányba helyezve, azok útjának fizikális blokkolásával igyekeznek meghiúsítani az ellenfél gólhelyzetbe kerülését, illetve támadótevékenységének kibontakozását. Ezen apró ütközetek, párviadalok eredménye jelentősen befolyásolja a mérkőzés végeredményét. Nagyon fontos a jó ütközési felület kialakítása, a védő súlypontjának optimális elhelyezkedése és az időzítés. Az ütközés a támadó- és védőjátékos testtel és végtagokkal történő dinamikus találkozása, a szabályok által megengedett módon. Meglehet az a technika a játék során számos változatban lelhető fel, az ütközés alapesetének az a játékszituáció tekinthető, mikor a játékosok szemtől szemben találkoznak a talajon (1. kép), illetve a levegőben. Ez utóbbi technika lehetőséget ad a védőjátékosnak a levegőben kapura lövő támadó feltartóztatására. Az előkészítő mozgás ez esetben oly módon változik, hogy a védőnek viszonylag kis helyen, apró lépésekkel kell felkészülnie egy dinamikus felugrásra. A jó technikai végrehajtás kulcsa a felugrás helye és az ellenféltől való távolság jó megválasztása valamint a tökéletes időzítés. Ebben a korosztályban szinte csak az elsőként említett talajon való ütközési formával találkozhatunk, a levegőben való ütközés az idősebb korosztályok védő technikai eleme. 1. kép: ütközés talajon
Ütközés talajon: Ütközés talajon Ez a kiterjesztett, stabil alaphelyzet biztosítja a védő egyensúlyának megőrzését a nagy lendülettel, szemből érkező támadóval való ütközés közben is. A labda felőli kéz fokozatosan kinyúlik a támadó dobókarja felé, és igyekszik megakadályozni a kapura lövést. Míg a másik kéz a támadó csípője felé nyúlva fékezi az ütközés lendületét, miközben a két játékos mellel találkozik. Ütközés

Lecke: Ütközés

Leírás: Az ütközés célja az ellenfél megállítása, mozgásának, átadásainak késleltetése, a folyamatos támadásszervezés megakadályozása, a gólhelyzetek kialakításának meghiúsítása.
Labdaszerzési módok
leírás
A labda elütése: Labdaszerzési módok Kedves Érdeklődő! Az elemek technikai leírását követően számtalan gyakorlat és játék áll a tanfolyam/továbbképzés résztvevőinek rendelkezésére. A program erőssége, hogy ezen túl bemutatja azokat a tipikus hibákat, és javításuk menetét, melyekkel az oktatás során bárki találkozhat. Nézzen meg egy kis ízelítőt a fejezet tananyagából, mely sok illusztrációval segíti a felhasználók munkáját!
A labda elütése: A labda elütése Labdaszerzési módok
Gyakorlatok a labda elütés elsajátításához: Gyakorlatok a labda elütés elsajátításához A tanulók párban állnak szemben egymással, az általuk leejtett labdát ütik át a tőlük 2-3 méterre álló társuknak egy pattanás után. A tanulók párban állnak szemben egymással, az általuk leejtett labdát rögtön a pattanás után, a talaj közeléből, mélyen előre hajolva, ütik át a tőlük 2-3 méterre álló társuknak. Az 1-es és 2-es gyakorlat végrehajtása ügyetlenebb kézzel. Páros gyakorlat: mindkét tanuló labdavezetéssel halad, közben megpróbálja a másik labdáját elütni. A támadó a két oldal vonal között folyamatos labdavezetéssel halad, a mögüle érkező védő megpróbálja elütni a labdát. A tanulók a faltól 2 méterre állnak egymás mögött, az elöl álló folyamatos talajra pattintott a fal érintésével hozzá visszaérkező labdás mozgást végez, a védő feladata a labda megszerzése. Mindenki labdát vezet szabadon, de mindenki el is ütheti a másik labdáját szabadon. Labdaszerzési módok

Lecke: Labdaszerzési módok

Leírás: leírás

Taktikai elemek

A kézilabda játék taktikai elemei és oktatásának gyakorlatai.

A támadás taktikája
A taktika mindig egyfajta tudatos játékot feltételez a tanulóktól egyénileg, csapatrész és csapatszinten egyaránt. Ennek két nagy alapterületét szoktuk elválasztani, igaz csak didaktikai szempontból: a támadás és a védekezés taktikáját.
1-1 elleni játék: A támadás taktikája Kedves Érdeklődő! A taktikai elemek leírását követően számtalan gyakorlat és játék áll a tanfolyam/továbbképzés résztvevőinek rendelkezésére. A program erőssége, hogy ezen túl bemutatja azokat a tipikus hibákat, és javításuk menetét, melyekkel az oktatás során bárki találkozhat. Nézzen meg egy kis ízelítőt a fejezet tananyagából, mely sok illusztrációval segíti a felhasználók munkáját!
1-1 elleni játék: 1-1 elleni játék A támadás taktikája A gyermek ebben a korosztályban még nem tud sok információt felvenni és a játékhelyzetnek megfelelően reagálni rá. Ez azt jelenti, hogy döntően magával és a labdával van elfoglalva és vagy az előtte álló ellenfél átjátszásán fog gondolkodni, vagy a társsal való összjátékán. A támadó taktika oktatása ebben a korosztályban nagyon jó, ha ebben a sorrendben történik, vagyis elsődleges a gólszerzés kialakítása és maga a góllövés. A gyermek ebben való igyekezetében még nem képes (és sokszor nem is akarja) a társakat ilyenkor a játékba bevenni. A tanár szerepe itt lép be, a szituáció megismertetése és tudatos tanítása nyugodtan elkezdődhet. Ez nem lesz más, mint a nagyobbak pozíciós támadó játékának az alapja: 1-1 ellen próbáld „megverni” a védőt, juss túl rajta csellel vagy lődd el mellette – fölötte a labdát olyan erősen hogy gól legyen. Ha nem bírsz a védőddel, add tovább a labdát, hogy más is hagy próbálkozzon.
Emberfölény kialakítása: Emberfölény kialakítása A támadás taktikája Ha sikerül túl jutnod a védődön, de a közvetlenül mellette álló védő besegít neki, ne engedd magad lefaultolni, hanem add tovább a labdát annak a társadnak, akinek a védője besegített (emberfölényt kialakító húzás). Figyelj, mert a labdajáratás logikáját nem csak a társad elővételezi, hanem az ellenfél is, tehát ha labdaszerzési szándékkal (halászni) igyekszik az egyik, próbáld az általa üresen hagyott helyen található társadnak játszani a labdát.

Lecke: A támadás taktikája

Leírás: A taktika mindig egyfajta tudatos játékot feltételez a tanulóktól egyénileg, csapatrész és csapatszinten egyaránt. Ennek két nagy alapterületét szoktuk elválasztani, igaz csak didaktikai szempontból: a támadás és a védekezés taktikáját.
A védekezés taktikája
A taktika mindig egyfajta tudatos játékot feltételez a tanulóktól egyénileg, csapatrész és csapatszinten egyaránt. Ennek két nagy alapterületét szoktuk elválasztani, igaz csak didaktikai szempontból: a támadás és a védekezés taktikáját.
Emberfogás: A védekezés taktikája Kedves Érdeklődő! A taktikai elemek leírását követően számtalan gyakorlat és játék áll a tanfolyam/továbbképzés résztvevőinek rendelkezésére. A program erőssége, hogy ezen túl bemutatja azokat a tipikus hibákat, és javításuk menetét, melyekkel az oktatás során bárki találkozhat. Nézzen meg egy kis ízelítőt a fejezet tananyagából, mely sok illusztrációval segíti a felhasználók munkáját!
A védekezés taktikája: A védekezés taktikája A védekezés nagyon fontos része a játéknak, lényeges momentum az oktatás folyamatában a tanár részéről, hogy tudatosítsa a gyerekekben, hogy ezzel meg tudják akadályozni az ellenfelet a gólszerzésben, és ha netán labdát szereznek közben, nekik nyílik lehetőség a gólszerzésre. 1.-2. osztályokban, akárcsak a támadásban, itt is az egyéni technika dominál, vagyis az 1-1 ellen kell megállítania a védőnek a támadót. 1.-2. osztályban a védekezési alapelveket az emberfogásos védekezés oktatásával kezdjük.
Emberfogás: Meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy a labdás támadóhoz közel kell helyezkedni (szoros emberfogás), akadályozni kell az átadásban úgy, hogy a labdával szembeni kezet folyamatosan a labda előtt kell tartani/mozgatni, vagy netán lesodorni a kézről. Ha labdát akar lepattintani a támadó, a felpattanási pont után meg kell próbálni elütni a labdát. Az átkarolást, lefogást célszerű még hanyagolni, mert onnan egyenes út vezet a visszahúzáshoz, lerántáshoz. Ezek és a lökést amennyiben előfordulnak a játékban, az első perctől tiltani és büntetni kell. Inkább a támadó tolása hajlított karral, a védő alaphelyzet ás a lábmunka mélyebb súlypontba engedése, vagy helyezkedéssel, a testtel való tolás kialakítása a cél. A védekezés taktikája Emberfogás

Lecke: A védekezés taktikája

Leírás: A taktika mindig egyfajta tudatos játékot feltételez a tanulóktól egyénileg, csapatrész és csapatszinten egyaránt. Ennek két nagy alapterületét szoktuk elválasztani, igaz csak didaktikai szempontból: a támadás és a védekezés taktikáját.

A kézilabdázás oktatásmódszertana

Általános alapelvek

A testnevelési játékok szerepe
A testnvelési játékok jelentősége a kézilabda játék oktatásában
Összegzés: Összegzés Kedves Érdeklődő! Ebben a fejezetben megismerkedhet a testnevelési játékok kézilabda oktatása során betöltött szerepével. észletesen tanulmányozhatja az ehhez a területhez kapcsolódó elméleti ismereteket. Nézzen meg egy rövid összefoglaló ismertetőt a fejezet tananyagából, hogy képet kapjon ezekről az alkalmazást meghatározó ismeretekről.
Összegzés: Összegzés

Lecke: A testnevelési játékok szerepe

Leírás: A testnvelési játékok jelentősége a kézilabda játék oktatásában
Előkészítő testnevelési játékok
A kézilabda oktatását előkészítő testnevelési játékok
Pontszerző: A kézilabda játékot előkészítő testnevelési játékok kedves Érdeklődő! Ebben a fejezetben megismerkedik a testnevelési játékok különféle típusaival - korosztályi bontásban. Ötleteket kap az ismert és kevésbé ismert játékok variálhatóságára és az oktatási folyamat különböző szakaszaiban történő alkalmazására. Nézzen meg egy kis ízelítőt a fejezet tananyagából, mely sok illusztrációval segíti a felhasználók munkáját!
Pontszerző: A kézilabda játékot előkészítő testnevelési játékok Pontszerző Játék leírása: A kapuelőtér vonal és az alapvonal által határolt területen szoktuk alkalmazni, de a létszám emelkedésével a terület is nőhet, igazából bármekkora területen játszható. A csapatok kialakítása után a játékosok elkezdik passzolgatni a labdát egymásnak úgy, hogy az ellenfél játékosai ne tudják azt megszerezni. Minden átadás 1 pontot ér. Az a csapat nyer, aki előbb eléri az előre meghatározott pontszámot. Játékszabályok: a kézilabdázás szabályai szerint, de alkalmazhatunk egyéb megkötéseket, kényszerítő helyzeteket pl.: nincs pattintott átadás, csak pattintott átadás lehetséges, akitől a labdát kapja, annak nem passzolhatja vissza, az ellenfél nem érhet hozzá, míg nála van a labda, stb. Létszám: 8-10 tanuló/csapat Ajánlott: 1.-4.osztály Szükséges eszközök: egy db szivacs- vagy kézilabda, jelölő mezek
Vonalkézilabda: A kézilabda játékot előkészítő testnevelési játékok Vonalkézilabda Játék leírása: Kézilabda pályán a legideálisabb, de a játékteret a terem mérete határozza meg. A csapatok kialakítása után, a játék labda feldobással indul. A labdát megszerző csapat kezdheti a támadást. Cél: a labda lehelyezése az ellenfél alapvonalán túli területre. Amennyiben a gólvonal mögé kerül letételre a labda, úgy a csapat két pontot kap, míg az azok kívüli területekért egy pont jár. Pontszerzés után a másik csapat birtokolja a labdát. Az a csapat nyer, aki több pont szerez. Játékszabályok: a kézilabdázás szabályai szerint, de alkalmazhatunk egyéb megkötéseket, kényszerítő helyzeteket pl.: a csapat minden játékos kontaktusa a labdával pontszerzés előtt, nincs labdavezetés, a csapat minden tagjának át kell érnie az ellenfél térfelére, csak pattintott átadás van, stb. Létszám: 8-10 tanuló/csapat Ajánlott: 3.-4.osztály Szükséges eszközök: egy db szivacs, vagy kézilabda és jelölő mezek

Lecke: Előkészítő testnevelési játékok

Leírás: A kézilabda oktatását előkészítő testnevelési játékok
Ajánlások az oktatáshoz
Az emberi mozgásokat alapul véve ismerünk statikus, illetve dinamikus erőkifejtéseket. Más szempontból vizsgálva a motorikus tevékenységeket ismerünk ciklikus, valamint aciklikus hely és helyzetváltoztatásokat. A labdajátékok, így a kézilabda is magába foglalja valamennyi megjelenési formát.
Ajánlások a kézilabda oktatásához általános iskolai testnevelési órán: Ajánlások az oktatáshoz Kedves Érdeklődő! Ebben a fejezetben megismerkedik a testnevelési játékok oktatásához és vezetéséhez tartozó speciális oktatás-módszertani kérdésekkel. Bemutatásra kerülnek a kapcsolódó legfrissebb szakirodalom ajánlásai. Kérjük, nézzen meg ezt a kis bemutatót, mely kiindulópontja a fejezet tartalmának.
Ajánlások a kézilabda oktatásához általános iskolai testnevelési órán: Ajánlások az oktatáshoz Ajánlások a kézilabda oktatásához általános iskolai testnevelési órán Az emberi mozgásokat alapul véve ismerünk statikus, illetve dinamikus erőkifejtéseket. Más szempontból vizsgálva a motorikus tevékenységeket ismerünk ciklikus, valamint aciklikus hely és helyzetváltoztatásokat. A labdajátékok, így a kézilabda is magába foglalja valamennyi megjelenési formát. Kiindulásként szeretném a velünk született legtermészetesebb helyzetváltoztató mechanizmusunkat, a keresztezett /extrapiramidális/rendszert a vizsgálat tárgyává tenni. Ez a rendszer biztosítja az ellentétes kar és láb mozgatását járás és futás közben. A technikai képzésnél hasznát vehetjük néhány elem oktatásánál. /Pl. labdavezetés, köríven történő labdafelkészítés stb./ Amennyi segítséget jelent bizonyos elemek elsajátításánál, ugyan annyi gondot jelent ennek az automatizmusnak a „feltörése”, hiszen a játékokra az aciklikusság, szabálytalanság a jellemző. Még a kívülálló számára is szembeszökő, hogy a legfontosabb technikai elemnél, a dobásnál milyen jelentős az eltérés a karok és a lábak mozgatásánál az egyszerű járáshoz, futáshoz képest. Gyakorlatilag az oktatásunk jelentős részét az ebből adódó hibák korrigálása teszi ki. Egy következő, egy szintén természetes magatartás megváltoztatása a vizsgálat tárgya. Akármit kézbe veszünk, ami markolással nem birtokolható a tenyerünket alá helyezve magunk előtt tartjuk. A kézilabda játék során ez a labdafogás nagyon megnehezíti a folyamatos játékot, mert a kidobáshoz történő felkészítés során, a labda elvesztésének elkerülése miatt, körülményessé válik a mozgás. Túl ezen a valós veszélyen, a másik komoly gond, hogy ezzel a technikával módosított lövések nem kivitelezhetőek. Ezért azt mondjuk, hogy alaphelyzetben a labdát úgy birtokoljuk, hogy a markunkban tartott labda esetén a mélytartásban a kézhát mutat előre. Mellesleg ez az emberi normális kéztartás. Ennek érdekében használunk a kicsiknél szivacslabdát, vagy kisebb bőrlabdát, majd később kézilabda waxot.

Lecke: Ajánlások az oktatáshoz

Leírás: Az emberi mozgásokat alapul véve ismerünk statikus, illetve dinamikus erőkifejtéseket. Más szempontból vizsgálva a motorikus tevékenységeket ismerünk ciklikus, valamint aciklikus hely és helyzetváltoztatásokat. A labdajátékok, így a kézilabda is magába foglalja valamennyi megjelenési formát.

Labdavarázs

Kosárlabdával és egyéb labdával végzett ügyességi koordinációs gyakorlatok.

Gyakorlatok 1-6. osztály számára
A gyakorlatok döntően kosárlabdával (néhány gyakorlatban másfajta labdával) végrehajtott, ügyesség fejlesztő koordinációs anyagot tartalmaznak.
Repülő labda 1 - játék (1-6 osztály): Gyakorlatok 1-6. osztály számára Kedves Érdeklődő! Ebben a fejezetben megismerkedhet a testnevelési játékok különféle típusaival - melyeket az 1-6. osztály számára ajánlunk Ötleteket kap az ismert és kevésbé ismert játékok variálhatóságára és az oktatási folyamat különböző szakaszaiban történő alkalmazására. Nézzen meg egy kis ízelítőt a fejezet tananyagából, mely sok illusztrációval segíti az Ön munkáját!
Repülő labda 1 - játék (1-6 osztály): epülő labda 1 - játék (1-6 osztály) Csapatjáték – 2 csapat. Négyszögben bójával kijelölt pálya, bóják távolsága 4-5 méter. Egyik csapat feláll a kijelölt pálya egyik bójája mögé, csapat első tagjánál labda, csapattársak mögötte sorakoznak fel. Másik csapat labda nélkül egymás mögött sorakozik fel a szemközti bója mögött. Feladat: labdás csapat első embere eldobja a labdát bárhova a teremben és csapatának körbe kell futni a kijelölt pálya körül vissza a kiinduló helyzetbe (végpont). A Másik csapat első emberének meg kell fogni az eldobott labdát. A csapat többi tagjai futnak utána, felsorakozik mögötte terpeszállásban és a labdát láb közötti hátraadással el kell juttatni az utolsó gyerekig, akinek a labdával a sor elejére kell futni (végpont). A játékban minden csapattagnak egyszer a csapat elején kell kezdeni a játékot. Ezután csapat szerepcsere. Az a csapat nyer, aki többször előbb eléri a végpontot. Kezdő: Ide két játék került a filmen. A másik a szedd össze a labdát. Jó gondolkodtató játék,”hova dobjuk a labdát?” A második játéknál fel kell hívni a figyelmet, hogy figyeljenek egymásra a gyerekek. Középhaladó: Ide két játék került a filmen. A másik a szedd össze a labdát. Jó gondolkodtató játék,”hova dobjuk a labdát?” A második játéknál fel kell hívni a figyelmet, hogy figyeljenek egymásra a gyerekek. Haladó: a gyakorlat leírás szerint. Gyakorlatok 1-6. osztály számára

Lecke: Gyakorlatok 1-6. osztály számára

Leírás: A gyakorlatok döntően kosárlabdával (néhány gyakorlatban másfajta labdával) végrehajtott, ügyesség fejlesztő koordinációs anyagot tartalmaznak.
Gyakorlatok 1-12. osztály számára
A gyakorlatok döntően kosárlabdával (néhány gyakorlatban másfajta labdával) végrehajtott, ügyesség fejlesztő koordinációs anyagot tartalmaznak.
Labda láb közötti átvétel (1-12 osztály): Gyakorlatok 1-12. osztály számára Kedves Érdeklődő! Ebben a fejezetben megismerkedhet a testnevelési játékok különféle típusaival – melyeket 1-12. osztály számára ajánlunk. Ötleteket kap az ismert és kevésbé ismert játékok variálhatóságára és az oktatási folyamat különböző szakaszaiban történő alkalmazására. Nézzen meg egy kis ízelítőt a fejezet tananyagából, mely sok illusztrációval segíti az Ön munkáját!
Átbújás felpattanó labda alatt (1-12 osztály): Átbújás felpattanó labda alatt (1-12 osztály) A gyerekek szétszóródva helyezkednek el a teremben, mindenkinél labda van. Feladat: A labda földhöz vágása két kézzel (vagy két kezes mellsővel vagy két kezes alsó dobással magasan a fej fölé), minél magasabbra pattanjon a labda, minden pattanás után átbújás a labda alatt. Számolni kell, ki hányszor tud átbújni a labda alatt, versenyre. Kezdő: inkább a feldobást válasszuk, a földhöz vágás helyett. Középhaladó: a feladat leírás szerint. Haladó: a feladat leírás szerint. Gyakorlatok 1-12. osztály számára
Labda láb közötti átvétel (1-12 osztály): Labda láb közötti átvétel (1-12 osztály) Láb közötti fogójáték: kijelölt területen a gyerekek futás közben szabadon futnak. Futás közben minden lépéskor a lábuk között átveszik a labdát egyik kézből a másikba. A fogónál más típusú labda van. Ha fogó megérintett egy menekülőt, labdát cserélnek, és onnantól kezdve a megfogott a fogó. Kezdő: nagyobb létszámnál több fogóval, vagy több szektorban végeztessük a játékot ! Középhaladó: bemelegítésnél is alkalmazható feladat ! Haladó: bemelegítésnél is alkalmazható feladat ! Gyakorlatok 1-12. osztály számára

Lecke: Gyakorlatok 1-12. osztály számára

Leírás: A gyakorlatok döntően kosárlabdával (néhány gyakorlatban másfajta labdával) végrehajtott, ügyesség fejlesztő koordinációs anyagot tartalmaznak.
Gyakorlatok 3-12. osztály számára
A gyakorlatok döntően kosárlabdával (néhány gyakorlatban másfajta labdával) végrehajtott, ügyesség fejlesztő koordinációs anyagot tartalmaznak.
Két gyerek, három labda (3-12 osztály): Gyakorlatok 3-12. osztály számára Kedves Érdeklődő! Ebben a fejezetben megismerkedhet a testnevelési játékok különféle típusaival – melyeket 3-12. osztály számára ajánlunk. Ötleteket kap az ismert és kevésbé ismert játékok variálhatóságára és az oktatási folyamat különböző szakaszaiban történő alkalmazására. Nézzen meg egy kis ízelítőt a fejezet tananyagából, mely sok illusztrációval segíti az Ön munkáját!
Labda feldobás-elkapás (3-12 osztály): Labda feldobás-elkapás (3-12 osztály) Kiinduló helyzet: enyhén hajlított terpeszállás, két kezes labdatartás a test előtt. Feladat: Labda feldobása fej magasságik, taps a test előtt és a test mögött, majd a labda elkapása két kézzel. Kiinduló helyzet: enyhén hajlított terpeszállás, labdatartása egy kézzel alulról a test előtt. Feladat: labda derék mögé helyezése és feldobása hátulról egy kézzel fej fölött előre, elkapása másik kézzel, elkapó kézzel a labdát hát mögött újra feldobni fej fölött előre, folyamatos labdajáratás Kezdő: törekedni kell az elkapásra minél nagyobb magasságot elérve. Később lehet bekapcsolni a tapsot a test előtt. „Ki hányszor tud tapsolni?” Középhaladó: Magasabbra dobot labdával szintén lehet számolni, hogy hányszor tud elöl, hátul tapsolni. Haladó: A tapsot lehet terpesztett láb alatt is végrehajtani. Gyakorlatok 3-12. osztály számára
Két gyerek, három labda (3-12 osztály): Két gyerek, három labda (3-12 osztály) Feladat: Kétlabdás gyerek kezdi a gyakorlatot, helyben labdavezetés közben egy kezes átadással passzolja a társnak, aki szabadon levő kezével átveszi a labdát és passzolja a másik kezével vezetett labdát vissza, folyamatos labdaátadások. Gyakorlatok 3-12. osztály számára Kiinduló helyzet: Két gyerek egymással szemben 3-4 méterre, az egyik gyerek két kézzel két labdát vezet helyben, a másik gyerek jobb kézzel labdát vezet helyben. Kezdő: kevesebb labdával tegyenek kísérletet a feladatok végrehajtására. Középhaladó: Nagyon jó figyelem megosztásos gyakorlatok. Haladó: Lehet gyorsítani az átadásokat.

Lecke: Gyakorlatok 3-12. osztály számára

Leírás: A gyakorlatok döntően kosárlabdával (néhány gyakorlatban másfajta labdával) végrehajtott, ügyesség fejlesztő koordinációs anyagot tartalmaznak.
Gyakorlatok 5-12. osztály számára
A gyakorlatok döntően kosárlabdával (néhány gyakorlatban másfajta labdával) végrehajtott, ügyesség fejlesztő koordinációs anyagot tartalmaznak.
Labdafogás-labdakezelés 2 (5-12 osztály): Gyakorlatok 5-12. osztály számára Kedves Érdeklődő! Ebben a fejezetben megismerkedhet a testnevelési játékok különféle típusaival – melyeket 5-12. osztály számára ajánlunk. Ötleteket kap az ismert és kevésbé ismert játékok variálhatóságára és az oktatási folyamat különböző szakaszaiban történő alkalmazására. Nézzen meg egy kis ízelítőt a fejezet tananyagából, mely sok illusztrációval segíti az Ön munkáját!
Labdafogás-labdakezelés 2 (5-12 osztály): Labdafogás-labdakezelés 2 (5-12 osztály) Kiinduló helyzet: hanyattfekvésbe kétkezes labdatartás mellkas előtt. Feladat: labda feldobása test fölé, felállás és felugrással a labda elkapásával érkezés hajlított terpeszállásba, majd a labda feldobása fej fölé lefekvés hanyattfekvésbe és a labda elkapása. Kiinduló helyzet: enyhén hajlított terpeszállás hajlított csípővel, labdatartás a két láb között, jobb kézzel hátulról a comb alól, bal kézzel elölről a comb fölött. Feladat: labdán elől- hátul jobb-bal kézváltással a labda levegőben tartása, lepattanás nélkül. Kiinduló helyzet: enyhén hajlított terpeszállás hajlított csípővel, labdatartás két kézzel a két láb között. Feladat: labda kis feldobás után hátulról két kézzel előrenyúlva elkapni, majd újra kis feldobás után elölről két kézzel elkapni, labda földre pattanása nélkül. Gyakorlatok 5-12. osztály számára
Labdafogás-labdakezelés 2 (5-12 osztály): Labdafogás-labdakezelés 2 (5-12 osztály) Kezdő: a gyakorlat durva koordinációs végrehajtása, elejtés megengedett. Középhaladó: A kézváltásos feladatoknál előkészítésül lehet pattintva is végrehajtani a gyakorlatot. A felugrós feladatnál először lehet csak felülés is rávezetésnél. Haladó: A felugrásos feladatot lehet fordulattal, vagy minél nagyobb felugrással végrehajtani. Gyakorlatok 5-12. osztály számára
Zónajáték (5-12 osztály): Zónajáték (5-12 osztály) Kezdő: Tökéletesen felépíthető ezzel a játékkal az elszakadás, persze az említett készségeken túl. A kezdőknél passzív védőkkel tudom elképzelni ezt a játékot, de nem pontszerzéssel. A zóna közepén álló védő mögül kell kilépéssel (elfutással) labdát kapni. Középhaladó: Fél-aktív védő a következő állomás. A védő az első elszakadási futást levédekezi, de az irányváltást már nem követi. Az alapvonali játékosok már aktívan játsszák, így már számolhatóvá válik az eredmény. Haladó: A játék alkalmazása a leírtak szerint. Megkötés lehet, hogy minden zónába bejusson a labda, a folyamatos játék érdekében célszerű a röplabdás forgási szabályok szerint cserélni a zónákban minden pont elérése után. . kép: Zónajáték Gyakorlatok 5-12. osztály számára

Lecke: Gyakorlatok 5-12. osztály számára

Leírás: A gyakorlatok döntően kosárlabdával (néhány gyakorlatban másfajta labdával) végrehajtott, ügyesség fejlesztő koordinációs anyagot tartalmaznak.

Gyógytestnevelés - Prevenció

A kézilabda elemek szerepe a mozgásszervi prevencióban.

Propriocepció, prevenció, rehabilitációs alapok
Ez az ismeretanyag a teljesség igény nélkül segíti az iskolai tanulók, sportolók ízületeinek, elsősorban az alsó végtag vonatkozásában előkészülni az őket érő megterhelésre, kihívásokra.
Propriocepció: Propriocepció, prevenció, rehabilitációs alapok Kedves Érdeklődő! Ebben a fejezetben megismerkedhet a testnevelési foglalkozásokon végezhető prevenciós tevékenység elméleti alapjaival. Bemutatásra kerülnek azok a speciális ideg-izom koordinációs problémák, melyek meghatározóak a tanulók fizikai terhelésében. Kérjük, nézze meg ezt a néhány gondolatot, melyet bemutatónak szántunk, hogy felkeltsük érdeklődését a teljes tananyag iránt!
Propriocepció: Propriocepció, prevenció, rehabilitációs alapok Izmainkban, szalagrendszerünkben és az ízületi tokokban olyan receptorok találhatók (ezek a proprioceptorok), amelyek üzenetet küldenek az agynak az aktuális állapotukról. Az agy így észleli, hogy mennyire feszül az izom, mekkora és milyen irányú a (szög) gyorsulása az ízületnek. Agyunk ezeket integrálja egyéb (pl.: egyensúlyszerv) területekről jövő információkkal majd ezek alapján küldd parancsot a perifériára, amivel izmokat aktivál vagy relaxál. Ez egy tudatalatti folyamat. (Tudatos törekvésünk, egyensúlyunk megtartására a kinesztézis, ami ebben a cikkben nem kerül részletezésre.) Propriocepció
Propriocepció elvesztése: Propriocepció, prevenció, rehabilitációs alapok Propriocepció elvesztése Sérüléskor sérülhetnek a proprioceptív receptortok, amik azután nem, vagy tévesen szolgáltatnak információt az agynak. Nem véletlen hát, hogy például bokaficamot követően nagyobb az esély egy újabb bokaficamra (és más sérülésre is) mint előtte. Az inaktivitás szintén csökkenti a propriocepciót. Ebből következik, hogy a sérülést követően amint lehet, el kell kezdeni a fejlesztését.
Propriocepció fejlesztése – proprioceptív tréning: Propriocepció, prevenció, rehabilitációs alapok Propriocepció fejlesztése – proprioceptív tréning A proprioceptorok aktiválásának kulcsa a változatos talajon, instabil felületen és/vagy csökkentett alátámasztási felülettel végzett gyakorlat. Ehhez rengeteg eszköz használható a különböző keménységű alátámasztástól a dynaireken és gimnasztikai labdán át az egyszerűen elkészíthető vagy éppen bonyolult egyensúlyozó eszközökig. Az Y-balance ezekkel kombinálható vagy önmagában is alkalmas a propriocepció fejlesztésére. A gyakorlatok komplexek, a tér minden irányában kivitelezhetők a intenzitásuk és nehézségük az egyénhez és az adott sportághoz igazodik. Egyszerűen fel is rajzolható, nincs szükség bonyolult eszközre, de ha lehetőség van rá, természetesen részesítsük előnyben az eredeti eszközöket. A proprioceptív tréning preventív hatású a sérülésekkel szemben, sérülést követően pedig kiemelt fontosságú az újrasérülés elkerülése érdekében. A gyakorlatok beépíthetők az edzéstervbe, bemelegítésbe, színesebbé teszik a különböző tréningeket, jótékonyan hatnak a túlterheléses tünetekre és fokozzák a testtudatosságot valamint az egyensúlyérzéket.

Lecke: Propriocepció, prevenció, rehabilitációs alapok

Leírás: Ez az ismeretanyag a teljesség igény nélkül segíti az iskolai tanulók, sportolók ízületeinek, elsősorban az alsó végtag vonatkozásában előkészülni az őket érő megterhelésre, kihívásokra.
Gyakorlatgyűjtemény
Gyakorlati feladatok
II.blokk: Főrészben használható gyakorlatok: Gyakorlatgyűjtemény Kedves Érdeklődő! Ebben a fejezetben megismerkedhet azokkal a játékokkal melyeket hanyag tartású, vagy tartás gyenge tanulókkal végeztethet felzárkóztatásuk érdekében. A gyakorlatok és játékok több variációban is szerepelnek, hogy minden iskolai korosztály számára nyújtsanak gondolatébresztő ötleteket eméljük, sikerül felkeltenünk érdeklődését, és hamarosan üdvözölhetjük valamelyik továbbképzésünkön!
I. blokk Bemelegítés: I. blokk Bemelegítés 1. feladat Kezdő: Álljunk a talajra stabil alátámasztásban, kb. csípőszéles terpeszállásban, karokat fogjuk össze mellmagasságban magunk előtt. Figyeljünk rá, hogy enyhén hajlított lábbal álljunk és térdek maradjanak a boka felett. Törzsünk függőleges, vállövünket hátra, lefelé húzzuk. Lábfejeink párhuzamosak, a sarkak a talajon maradjanak. 2 ütemen keresztül végezzük térdhajlítást, majd 2 ütemen keresztül nyújtást kiinduló helyzetig vissza. Végezzük el 8-szor a feladatot. Középhaladó: Előző gyakorlat szivacson, vagy balance padon végezve. Haladó: Előző feladat Togu jumperen vagy instabil alátámasztáson (pl.: dynair, balkinssen párna) állva. Mindhárom változatnál cél az egyensúly megtartása, a térd és bokaízületek bemelegítése, stabilizálása. Gyakorlatgyűjtemény
II.blokk: Főrészben használható gyakorlatok: II. blokk: Főrészben használható gyakorlatok 3. feladat Kezdő: Előző feladat, de a haladás előre folyamatos páros lábon szökkenéssel történik. Még inkább ügyelni kell a lábak helyzetén kívül a törzs stabilizálására, megfelelő core izmok (ld. fentebb) nélkül könnyen kibillennénk egyensúlyi helyzetünkből. Visszafelé haladjunk háttal, könnyedén sarkon-talpon átgördülve. Középhaladó: A páros lábon szökkenéssel történő előrehaladásba tegyünk 90 fokos fordulatokat, lábtartás cseréket elsősorban a stabil alátámasztásokon. Haladó: A páros lábon szökkenéssel történő előrehaladásba tegyünk 90-180 fokos fordulatokat (nagyon ügyes tanulók, sportolók esetében akár ¾ vagy egész fordulatokat is), minden alátámasztáson. Gyakorlatgyűjtemény

Lecke: Gyakorlatgyűjtemény

Leírás: Gyakorlati feladatok

Sportpszichológia

A sportpszichológia kapcsolata az iskolai testneveléssel.

Kézilabda játék szerepe a személyiségfejlődésben
A kézilabda játék értékei és szerepe a tanulók személyiség fejlődésében
Stresszhelyzet kezelés: Kézilabda játék szerepe a személyiségfejlődésben Kedves érdeklődő! Ebben a bemutatóban ennek a tananyagrésznek csupán néhány gondolatát ismerheti meg. Ezzel kívánjuk felkelteni érdeklődését elkészült tananyagaink iránt. Várjuk szeretettel továbbképzéseinken!
Stresszhelyzet kezelés: Kézilabda játék szerepe a személyiségfejlődésben Mentális – pszichikai tulajdonságok fejlesztési lehetőségei A küzdőképesség, a kézilabda játék egyik leginkább igényelt tulajdonsága, hiszen a játék során folyamatos harc folyik a gólszerzésért, illetve a másik ugyanilyen fajsúlyos cél az ellenfél gólszerzésének megakadályozása. Stresszhelyzet kezelés, vagyis a félelem leküzdése, átalakítása. A mentális - szellemi tulajdonságok nagyon jelentős szerepet játszanak a gyermekek mozgástanulási folyamataiban, a koncentrációjuk fejlődésében és a sportjátékok szempontjából nélkülözhetetlen taktikai gondolkodásában. A csapatjátékok egyik felbecsülhetetlen értéke, hogy a csapattagokkal együtt eltöltött idő, a közösen megélt emlékek remek közösségi szellemet alakítanak ki. A pszichomotoros képességek is fejlődnek, mert a játékelemek kivitelezésében az érzékelési és megismerési tényezők döntő szerepet játszanak. A magatartás koordináció javulása, fejlődése azt jelenti, hogy az állandóan változó játékhelyzetekben, a támadás és védekezés összefüggésében kell a tanulónak a célszerű (eredményes) alkalmazkodást viselkedésében, magatartásában megtanulnia. A szociális tulajdonságok fejlődésében a magatartás koordinációból indulhatunk ki.

Lecke: Kézilabda játék szerepe a személyiségfejlődésben

Leírás: A kézilabda játék értékei és szerepe a tanulók személyiség fejlődésében

Elektronikus tanítási-tanulási környezet

Elektronikus tanítási-tanulási környezet alkalmazása a mindennapos testnevelés megvalósításában.

A felület létrehozásának célja
A XXI. Századra a tanulási szokások és információfeldolgozási szokások jelentősen megváltoztak. Köszönhető ez az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) rohamos fejlődésének, elsősorban az Internet megjelenésének.
Internet, mint eszköz a tanítási tanulási folyamatban: Az elektronikus felület létrehozásának célja Kedves Érdeklődő! Gondolt már arra, hogy a számítógépet alkalmazza a tanulók motiválására? Ha még nem, akkor itt informálódhat róla, miért is fontos testnevelőként ezzel a területtel foglalkozni!
Internet, mint eszköz a tanítási tanulási folyamatban: Internet, mint eszköz a tanítási tanulási folyamatban Ha végiggondoljuk, hogy az évszázadok során forradalmi változás mikor volt a tanítási módszerekben, megdöbbentő eredményre jutunk. Az első iskolákban, mint amit az alább látható képen affaello: Athéni iskola című képén láthatunk, a sétálva tanulás jelentette az egyetlen és egyben legáltalánosabb módszert. Vagyis a tanár élő szava (a képen középen Platón tanítványával, Arisztotelésszel látható) jelentette az egyetlen ismeretszerzési módszert/lehetőséget. affaello:Athéni iskola Az elektronikus felület létrehozásának célja
Internet, mint eszköz a tanítási tanulási folyamatban: Internet, mint eszköz a tanítási tanulási folyamatban Több mint 600 évnek kellett eltelnie, mikor eljött a „Gutenberg galaxis”, mely alapjaiban változtatta meg az ismeretszerzést, vagyis a tanulás lehetőségét (Marsall, 2001). A könyvnyomtatás jelentette az oktatás első expanzióját. Akkor 1448-60 között indult hódító útjára a könyv, mint a legfontosabb információforrás. Gutenberg a modern könyvnyomtatás „atyja” Az elektronikus felület létrehozásának célja
Internet, mint eszköz a tanítási tanulási folyamatban: Az elektronikus felület létrehozásának célja Internet, mint eszköz a tanítási tanulási folyamatban Az IKT megjelenéséig ismét nagyjából 600 évnek kellett eltelnie, mire egy olyan gyökeres változás állt be a tanítási-tanulási módszerekben, mint amilyet annak idején a könyvnyomtatás jelentett. Könyv, vagy Internet? Fontos azonban leszögezni - szó sincs arról, hogy az eddig alkalmazott módszereket teljes mértékben kiváltják az új digitális eszközökre épülő módszerek. A kettő, vagyis a hagyományos és a digitális eszközökre épülő oktatás együttes alkalmazása a legeredményesebb, melyről több tudományos és ismeretterjesztő írásban olvashat minden érdeklődő. Feladatunk az, hogy beépítsük mindennapos pedagógiai tevékenységünkbe az IKT nyújtotta lehetőségeket. Miért is olyan fontos ez ?!? A digitális bennszülötteket, vagyis a jelen iskolás generáció – mint előzőleg kifejtésre került – információit elsősorban az internetről szerzi, tehát ebből adódik az a felismerés, hogy legbiztosabban azokon az eszközökön keresztül motiválhatjuk őket, melyek központi szerepet játszanak mindennapjaikban. Fontos feladat tehát, hogy felismerjük, az IKT egy olyan lehetőség, mellyel hatékonyabbá tehetjük pedagógiai munkánkat (Kokovay, Vegera 2005).

Lecke: A felület létrehozásának célja

Leírás: A XXI. Századra a tanulási szokások és információfeldolgozási szokások jelentősen megváltoztak. Köszönhető ez az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) rohamos fejlődésének, elsősorban az Internet megjelenésének.
A felület használatának előnyei
A XXI. Századra a tanulási szokások és információfeldolgozási szokások jelentősen megváltoztak. Köszönhető ez az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) rohamos fejlődésének, elsősorban az Internet megjelenésének.
A tanulói tevékenységet segítő hatások: A felület használatának előnyei Kedves Érdeklődő! Ezen a felületen van lehetősége megismerkedni azzal, hogy milyen előnyök származhatnak abból, ha különféle infokommunikációs eszközt használ.
Általános hatások/előnyök: A tanárok és tanulók számára ez a speciális környezet, melyet az internet időbeli és térbeli korlátokat átívelő volta lehetővé tesz, olyan nagyfokú rugalmasságot biztosít, melyre eddig semmilyen tanulási környezet nem adott lehetőséget (Merill, 1991). Olyan álom vált valóra a kézilabda iránt érdeklődők számára, mely eddig elképzelhetetlen volt. A program résztvevőjeként a szakma legjelesebb képviselői által közvetített tartalmakhoz az internet segítségével közvetlenül bárhol és bármikor hozzájuthatnak. Fontos értéke a felületnek még, hogy az interneten feltett szakmai kérdésekre minden érdeklődő a terület jeles szakemberei valamelyikétől 24 órán belül választ kap. Ez a rendszer, mely régiókat, országhatárokat átívelve segíti a magyar nyelven beszélők naprakész információszerzését egyedülálló a maga nemében. Fontos eleme a rendszernek az iskolák illetve pedagógusok egymásközti kapcsolattartásának lehetősége, a fontos információk perceken belüli eljuttatása az ország legeldugottabb régiójába településére is. Általános hatások/előnyök A felület használatának előnyei
Oktatói tevékenységet segítő hatások: Ez a rendszer segít a tanulók egyéni előmenetelének szisztematikus figyelésében – ezáltal tehermentesíti a pedagógust bizonyos ismétlődő adminisztrációs feladatok alól. Ebben segít többek között, azaz archiválási rendszer, mely megőrzi a tanítványok adatait. Illetve azok az óraterv és tanmenet készítését segítő kiegészítő eszközök, melyek szintén a felület részét képezik. A felület interaktivitása biztosítja az egyéni kapcsolattartást, mely a tehetséggondozásban nyújt új távlatokat mind a pedagógusoknak, mind pedig az élsport képviselőinek. Szintén a felületen található fórumok adnak lehetőséget a fejlesztőkkel való közvetlen kapcsolattartásra, további fejlesztést segítő információk nyújtására. A tantervi anyagot képező technikai taktikai elemek több médián akár együttesen történő bemutatása, a lényeges és tipikus hibák kiemelése mind, mind az eredményesebb oktatási tevékenységet szolgálják. A felület megismerése olyan digitális írástudással teszi gazdagabbá felhasználóit, mely az élet más területén is kamatoztatható. Oktatói tevékenységet segítő hatások A felület használatának előnyei
A tanulói tevékenységet segítő hatások: A felület használatának előnyei A spottechnikák oktatásának egyre jelentősebb eleme az elméleti felkészítés, mely a mozdulatok oktatása során létrejövő hatások megértésén alapszik. Ebben segít a tanulók számára ez az új rendszer, ugyanis helytől és időtől függetlenül van lehetősége a számára szükséges elméleti ismeretek megszerzésére. Eddig elérhetetlen volt a technikai, taktikai elemek helyes végrehajtásának – valós szituációban történő – többszöri levetítésére, és így a mozdulatsor képének minél pontosabb rögzítése. Ezen felül lehetősége van – akár egy időben – a kapcsolódó technikai leírások tanulmányozására is. A tanulói tevékenységet segítő hatások
Összegzés: A felület használatának előnyei Összegzés Ma a tudás alapú társadalomban, ahol a szellemi tőke a legfontosabb erőforrás, alapvetően megváltozott az iskolából kilépőkkel szemben támasztott követelmény: a „mi kerül a fejébe” mellett a „mire képes” a mérce. Ehhez a változáshoz ad eszközt a testneveléssel foglalkozók kezébe ez a program, amelynek felhasználása jelenti a következő valódi „forradalmat” a testnevelés és sport területén tevékenykedők számára a prehisztorikus kezdetek óta. Az évszázados iskola-minta, amelynek jó értelemben vett konzervativizmusa az értékek és a műveltségi alapok változatlan megőrzése mellett stabil tartalmat és stabil módszereket jelentett, végérvényesen elavult. Ami az alig változó nemzedéki szinten működött – az iskolában megszerzett tudás elegendő lehetett egy egész életre – ma ez már nem elég. A mindennapos testnevelés megvalósításához kifejlesztésre került internetes felülettel egy olyan nyitottságot igyekszünk elérni, amely mindenki számára korosztálytól függetlenül lehetővé teszi azt, hogy elsajátítsa azokat az ismereteket, amelyekre szüksége van.

Lecke: A felület használatának előnyei

Leírás: A XXI. Századra a tanulási szokások és információfeldolgozási szokások jelentősen megváltoztak. Köszönhető ez az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) rohamos fejlődésének, elsősorban az Internet megjelenésének.
Elérhető mobil applikációk - android
Miért fontos foglalkozni ezekkel az eszközökkel?!?: Miért fontos foglalkozni ezekkel az eszközökkel?!? Elérhető mobil applikációk - android A mai kor diákja másképp tanul, máshonnan gyűjti be információit, mint az előző generációk. Éppen ezért szükséges, hogy mi tanárok, edzők is alkalmazkodjunk, az információs társadalom elvárásaihoz, vagyis azokon az eszközökön keresztül juttassuk el a fontos információkat, melyeket a felnövekvő generáció nap mint nap használ. Kedves Érdeklődő! Ebben a fejezetben abból az összegyűjtött szoftver csomagból mutatunk be néhányat, melyek ingyenesen, vagy minimális összegért a mobil eszközökre (telefon, tablet... stb.) letölthetők. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, továbbképzéseinken ezeknek az eszközöknek az alkalmazásáról és az alkalmazással kapcsolatos tapasztalatokról tudhat meg sok mindent.
Applikációk futáshoz, gyalogláshoz, kerékpározáshoz: Futáshoz, gyalogláshoz, kerékpározáshoz használható mobil alkalmazások Elérhető mobil applikációk - android Endomondo https://play.google.com Ez az alkalmazás több 10 milliós regisztrált tagjával a legnépszerűbb fitneszalkalmazások közé tartozik. A futástól a gyalogláson át, a kerékpározáson, túrázáson keresztül egészen a síelésig mérhetjük a teljesítményünket. A telefonunkba épített GPS segítségével mérhetjük az általunk megtett távolságot, a sebességünket, a mozgás idejét, az elégetett kalóriát, az átlagos pulzusszámot. A Google térképen megnézhetjük az általunk teljesített távot, a különböző közösségi oldalakon (Facebook) megoszthatjuk barátainkkal a sportteljesítményünk adatait. Hatalmas előnye az alkalmazásoknak, hogy az elmentett adatokat napló formájában tárolhatjuk, így mód nyílik a fejlődésünk nyomon követésére.
Applikációk kondícionális képességek fejlesztésére: Squats workout https://play.google.com Ezen applikációk közös vonása, hogy egy-egy izomcsoport korszerű edzéséhez kínálnak lehetőséget. Előnyük, hogy alkalmazkodnak a felhasználók fittségi szintjéhez, az edzésprogramot személyre szabottan állítják össze, a progresszió folyamatosan nyomon követhető. Fontos azt kiemelnem, hogy minden ilyen jellegű alkalmazásnál a végrehajtás helyes technikájára kell felhívnunk tanítványaink figyelmét, mert így nemcsak az eredményes végrehajtást, hanem a sérülésmentes gyakorlást, edzésmunkát is biztosíthatjuk. Alkalmazások Kondicionális képességek fejlesztéséhez Elérhető mobil applikációk - android
Nike + Training Club: Nike + Training Club https://play.google.com Kiválaszthatod a testrészt, amin dolgozni akarsz, és az applikáció kiválaszt neked egy edzésprogramot. Videókkal segíti a gyakorlatok elvégzését, így megnézheted, hogyan kell jól csinálni. Olyan, mintha saját személyi edződ lenne. Ez az alkalmazás sajnos fizetős. Alkalmazások Kondicionális képességek fejlesztéséhez Elérhető mobil applikációk - android
Szabadidős alkalmazások - Geocaching: Szabadidős alkalmazások Elérhető mobil applikációk - android Geocaching https://play.google.com Az Egyesült Államokból indult hódító útjára ez a szabadidős tevékenység (ejtsd: „geokesing”), mely lényege, hogy egy jól lezárt ládikát a vállalkozó kedvű játékos elrejt egy általa kiszemelt, valamilyen szempont szerint megismerésre, felfedezésre érdemesnek ítélt helyen, és egy erre alkalmas GPS készülékkel a megfelelő módon rögzíti a rejtekhely (ez a "cache") pontos koordinátáit. Ezeket az adatokat feltölti a geocaching.hu oldalra, majd más játékosok letöltik azokat GPS készülékükre, és megkeresik a rejtekhelyet (geocaching.hu). A játékot ma már a világ számos országában művelik. Magyarországon 2001. június 24-én helyezték el az első ládát, számuk 2014. november 7-én elérte a 3900-at (Geocaching- Wikipédia). A program kitűnően használható kirándulásokon, nyári sporttáborokban, iskolai túrákon, tanítványaink igazi kedvence lehet. Előnye, hogy a szabadtéri foglalkozást olyan földrajzi, kulturális környezetbe helyezi, melyben a tanulók aktív sporttevékenységet folytatnak, mindeközben hasznos földrajzi, biológiai, történelmi ismeretekre is szert tehetnek.
Google Fitnesz: Szabadidős alkalmazások Google Fitnesz https://play.google.com Elérhető mobil applikációk - android

Lecke: Elérhető mobil applikációk - android

Leírás:
Testnevelő tanári adminisztrációs munkát segítő szoftverek
TF Digitális Könyvtár: Testnevelő tanári adminisztrációs munkát segítő szoftverek Kedves Érdeklődő! Ebben a tananyagrészben azok az alkalmazások kerülnek bemutatásra, melyek elsősorban a testnevelő tanári tervező és adminisztrációs munkát igyekszenek megkönnyíteni. Ha felkeltettük érdeklődését, várjuk továbbképzéseinken!
Rajzírást készítő szoftver: Testnevelő tanári adminisztrációs munkát segítő szoftverek ajzírást készítő szoftver A szoftver elérhetősége a továbbképzésbe bejelentkezettek számára nyilvános.
TF Digitális Könyvtár: TF Digitális Könyvtár Testnevelő tanári adminisztrációs munkát segítő szoftverek Digitális könyvtárunk az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkárságának támogatásával jött létre. Elsődleges célja, hogy testnevelési és sporttudományos szakanyagokhoz juttassa a hazánk egész területén működő sportszakembereket. Gyűjteményünkben könyvek, folyóiratcikkek, szakdolgozatok olvashatók, filmek és fényképek tekinthetők meg. A dokumentumokat a szerzők engedélyével tesszük közzé, felhasználásuk a szerzői jogok tiszteletben tartásával lehetséges. Amennyiben kéziratot kíván felajánlani a TF Digitális Könyvtárban való közzétételre, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az akos@tf.hu e-mail címen. Várjuk észrevételeit, javaslatait is! A szöveges anyagok megnyitásához pdf-olvasó program szükséges. Mi a Foxit eadert javasoljuk, de bármi egyéb is megfelel. Letöltés: Foxit eader | Adobe eader Könnyen megjegyezhető címünk: http://tf.hu/digitaliskonyvtar Tovább a digitális dokumentumokhoz >>>

Lecke: Testnevelő tanári adminisztrációs munkát segítő szoftverek

Leírás:

Fogalomtár

Szójegyzék

Kézilabda
A tananyaghoz köthető fogalmak gyűjteménye.
Alapfogalmak - KÉZILABDA: Fogalomtár Alapfogalmak - KÉZILABDA A TA TELOM a kézilabda sportághoz kapcsolható alapfogalmakat, és hozzájuk tartozó magyarázatokat tartalmazza a tananyag Á-B-C sorrendbe szedve.

Lecke: Kézilabda

Leírás: A tananyaghoz köthető fogalmak gyűjteménye.
Pedagógia
A tananyaghoz köthető fogalmak gyűjteménye.
Pedagógiai szakkifejezések: Fogalomtár A GYŰJTEMÉNY a testnevelés foglalkozásokhoz kapcsolható pedagógiai és oktatás-módszertani szakkifejezések tára. Pedagógiai szakkifejezések

Lecke: Pedagógia

Leírás: A tananyaghoz köthető fogalmak gyűjteménye.
Játékelmélet
A tananyaghoz köthető fogalmak gyűjteménye.
Játékelmélet: Fogalomtár Játékelmélet A GYŰJTEMÉNY azokat a játékelméleti alapfogalmakat és a hozzájuk tartozó magyarázatokat tartalmazza, melyek ismerete a sportjátékok és testnevelési játékok oktatása során nélkülözhetetlenek.

Lecke: Játékelmélet

Leírás: A tananyaghoz köthető fogalmak gyűjteménye.
Testnevelés elmélet
A tananyaghoz köthető fogalmak gyűjteménye.
Testnevelés elméleti alapfogalmak: Fogalomtár Testnevelés elméleti alapfogalmak A TA TALOM azokat a testnevelés elméleti fogalmakat tartalmazza, melyek a tanári munka szervezéséhez és tervezéséhez elengedhetetlenek.

Lecke: Testnevelés elmélet

Leírás: A tananyaghoz köthető fogalmak gyűjteménye.
Edzéselmélet
A tananyaghoz köthető fogalmak gyűjteménye.
Edzéselmélet: Fogalomtár Edzéselmélet A TA TALOM a testnevelés órák elengedhetetlen feladatához a fizikai képességek fejlesztéséhez ad elméleti módszertani segítséget a fogalmak értelmezésével.

Lecke: Edzéselmélet

Leírás: A tananyaghoz köthető fogalmak gyűjteménye.
Egészségtan
A tananyaghoz köthető fogalmak gyűjteménye.
Egészségtan: Fogalomtár Egészségtan A TA TALOM segítséget nyújt a testnevelő tanári munka fontos feladata, az egészségfejlesztés megvalósításában azzal, hogy biztos elméleti hátteret teremt az itt található fogalomértelmezésekkel.

Lecke: Egészségtan

Leírás: A tananyaghoz köthető fogalmak gyűjteménye.

Mellékletek

Feldolgozáshoz szükséges mellékletek.

Versenykiírás
Melléklet
Versenykiírás: Versenykiírás Magyarország Kézilabda Kisiskolás versenyének leány és fiú U 10, U 9, U 8, U 7 2015-2016. évi Versenykiírása Forrás: www.keziszovetseg.hu A bajnokság szervezője: A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Verseny Albizottság szervezi. A közvetlen irányítást és az ellenőrzést a Verseny Albizottság utánpótlás szakágvezetője a régióvezetőkkel közösen végzi. A Versenykiírást a Szakmai – és Versenybizottság fogadja el és ő dönt az esetleges eltérések ügyében. Döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs.
Versenykiírás: Versenykiírás A bajnokság célja: A magyar kisiskolás korú kézilabda csapatok folyamatos, színvonalas versenyeztetése. A mérkőzések nézőinek kulturált szórakoztatása, sportágunk népszerűsítése. A bajnokság a sporttörvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti amatőr versenyrendszernek minősül. Az MKSZ a Bajnoksággal elsődlegesen nem eredményeket, eredményességet kíván megállapítani, hanem a kézilabdás sportolók számára a szakmai fejlődéshez szükséges mérkőzés tapasztalatot, mérkőzés rutin megszerezhetőségét kívánja biztosítani. Korosztályok - FU 10-LU 10 korosztály: 2005. január 1 után, de 2007. december 31. előtt születettek - FU 9-LU 9 korosztály: 2006. január 1-én és később születettek - FU 8-LU 8 korosztály: 2007. január 1-én és később születettek - FU 7-LU 7 korosztály: 2008. január 1-én és később születettek
Versenykiírás: Versenykiírás A bajnokság helye és ideje: A mérkőzéseket a régióvezetők által kijelölt teremben, szabad- vagy munkaszüneti napon kell lejátszani. A legkorábbi kezdési idő 09:00 óra, a legkésőbbi kezdési idő 18:00 óra kivéve, ha a csapatok más időpontban állapodnak meg. A mérkőzéseket nemzeti ünnepen megrendezni, lejátszani tilos! Játéknapok: FU10 és LU10 FU9 és LU9 2015. október 10-11, 2015. október 17-18 2015. november 7-8 2015. november 21-22 2015. december 5-6 2015. december 12-13 2016. január 16-17 2016. január 23-24 2016. február 20-21 2016. február 27-28 2016. március 12-13 2016. március 19-20 2016. április 2-3 2016. április 9-10 2016. május 7-8, 2016. május 21,22, Fiú U 8, U 7 és Leány U 8, U 7
Versenykiírás: Versenykiírás 2016. január 16-17., 2016. február 20-21., 2016 március 12-13., 2016. április 2-3., 2016. május 7-8 A csapatok csak a régióban versenyeznek, (illetve átmehetnek másik régióba is) nem felmenő rendszerben. Az egyes játéknapokra a régióvezetők által kiírt helyszínen és időpontban torna jelleggel kerülnek lebonyolításra mérkőzések, csapatonként maximum 3 egy játéknapon. A csapatok a játéknapokra jelentkeznek, neveznek. Azon csapatok melyek TAO elbírálás alá tartoznak a versenyévben U 10-es korosztályban legalább 6, U 9-es korosztályban 5, az alsóbb korcsoportokban 3 versenynapon kötelesek részt venni. A mérkőzések eredményei vezetésre kerülnek, de azokból eredménytábla nem készül. A 2015/2016-ös Kisiskolás versenyekre történő nevezés folyamatos, de azzal a kéréssel fordulunk minden a tornarendszerbe bekapcsolódni szándékozó csapat felé, hogy lehetőleg 2015. szeptember 13-ig mindenki adja le nevezését annak érdekében, hogy nagyságrendileg látható legyen, hogy egy területen, egy korosztályban és nemben hány érdeklődő csapattal lehet/kell számolni. Forduló egy-egy mérkőzés helyszíneire pályázatot kell benyújtania a rendezési szándékkal bíró csapatoknak az MKSZ felé. endezésre az pályázhat, aki saját költségére minimum 5 óra időtartamra vállalja biztosítani a megadott versenynapra a csarnokot az összes aznapi mérkőzésre nem korábban, mint 9 órás kezdéssel. Az MKSZ Versenyalbizottsága a rendezésre történő pályázatokat a jelentkezés idősorrendjében fogadja el. Ha nem érkezik be pályázat, akkor a régióvezető területi elv alapján kijelöl termet, melyre beosztást készít. A terembérleti díjat a versenyen szereplő csapatok között a mérkőzéseik számának arányában elosztja, mely összeget a csapatok előre befizetik a terem üzemeltetőjének. A pályázatok beküldési határideje: a játéknapot megelőzően 4 héttel. A kiírt mérkőzéseken kötelező részt venni. Amennyiben egy csapat akadályoztatása esetén nem tud részt venni a fordulóban akkor azt a forduló előtt 7 munkanappal jeleznie kell írásban a régióvezetőnél. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a Gyermekbajnokságban található büntetés vonatkozik rá. A mérkőzésre ki nem állás vagy a Gyermekbajnokság küzdelmeiből visszalépő csapat „Költségtérítés” címen a Magyar Kézilabda Szövetség Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára az alábbi összeget köteles 8 (nyolc) napon belül befizetni. Ki nem állás díja: 50.000,- (ötvenezer) Ft mérkőzésenként, illetve visszalépés esetén.
Versenykiírás: Versenykiírás A játékidő U 10 és U 9-es korosztályban 2x15 perc, U 8 és U 7-es korcsoportokban 2x10 perc. Időkérés nincs! A kiállítás minden korcsoportban 1 perc. Time out nincs! A labda, a kapu és a pálya mérete U 10-es korosztályban 0-s labda, U 9-es korosztályban bevonatos szivacsanyagú, 15-16, cm átmérőjű, 140-170 gr súlyú labda, míg az U 8 és az U 7-es korosztályokban bevonatos szivacsanyagú, 13-14, cm átmérőjű, 100-130 gr súlyú labda. A 2014-15-ös Versenykiírás figyelembe vételével a bevonatos szivacslabdák bevezetésre kerülnek. A kapuk méretei nem változnak az előző évhez képest. A játéktér alapterülete U 8 és U 7-es korosztályban 20x10m, U 9-es korosztályban 28x15m.
Versenykiírás: Versenykiírás Hozzájárulási díj: A bajnokság lebonyolításához szükséges hozzájárulási díj 100 000.- Ft (azaz egyszázezer forint)/ csapat, melyből a sportszervezetet 10 000,- Ft (azaz tízezer forint) / csapat terheli, mely összeget a sportszervezetnek a nevezést követően, 2015. július 1. és július 9. között kell a Magyar Kézilabda Szövetség Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára befizetni. A befizetést igazoló csekkszelvény másolatát 2015. július 30-ig az MKSZ Verseny Albizottságához kell beküldeni. A hozzájárulási díj 90 %-át az MKSZ a TAO-ból származó támogatásból pályázza meg. Általános szakmai követelmények Az U 9-es korosztályban a játéktéren egy időben 5 mezőnyjátékos és 1 kapus tartózkodhat, míg az U 8 és az U 7 korosztályban ugyanez 3 mezőnyjátékossal és 1 kapussal játszható. Az U 10-es korosztályában - teljes csapatlétszám esetén – a mérkőzés mindkét félidejének első felében egész vagy félpályás emberfogást KELL alkalmazni, tilos a 6:0-s területvédekezés alkalmazása. A félidők második felében nincs megkötés a védekezés módjával kapcsolatban. Az U 9, U 8 és az U 7-es korosztályokban nincs megkötés a védekezésre vonatkozóan, de tilos a támadás-védekezés célzott cseréje. Amennyiben a védekezés nem a versenykiírásban leírtaknak megfelelően történik, az alábbi szankciókat KELL alkalmazni a játékvezetőknek: első alkalommal a játékvezetők felhívják az edző figyelmét a szabály betartására; második alkalommal sárga lapos figyelmeztetést adnak, amennyiben már progresszív figyelmeztetésben részesült az edző, akkor 1 perces kiállítást kap. A következő alkalommal az edzőt ki kell zárni és a csapatnak időleges kiállítás a büntetés. Az edzőnek a fenti szabályok be nem tartása miatti kizárása automatikusan egy mérkőzésről való eltiltást von maga után. amennyiben a csapat továbbra sem tartja be a nyitott védekezés alkalmazására vonatkozó szabályt, akkor a csapatot ki kell zárni a forduló további küzdelmeiből! Minden a mérkőzésre nevezett játékosnak az első félidőben U10, U9 esetén minimum 7 perc, U8, U7 esetén minimum 5 perc játéklehetőséget KÖTELEZŐ biztosítani. Cserélni a fenti szabály megtartása mellett szabadon lehet. Olyan játékos helyett, aki csak az első félidő második felében játszik és 3 időleges kiállításban vagy kizárásban részesült az U10, U9 esetén első 7 percben vagy U8,U7 esetén 5 percben legkevesebb gólt szerző játékosok közül kijelölt csere válthatja. A cserék pályára lépését a versenybíró ellenőrzi. Módja: a játék kezdetekor pályán lévő játékosok 5 perc folyamatos pályán tartózkodás után a játékvezető „Time out” jelzésekor cserélnek az addig még nem játszó társaikkal. A játékvezetők a játékszituációk figyelembevételével kb. 5 perc játék után adnak jelt a cserékre. Ebben a versenybíró is közreműködik. Az első félidőben másképpen cserélni csak sérülés esetén lehet. A második félidőben a játékosok szabadon cserélhetők.
Versenykiírás: Versenykiírás A bajnokság résztvevői: Minden olyan egyesület és iskola, mely a nevezési határidőig leadja jelentkezését és a hozzájárulási díjat befizeti. A Bajnokság nyílt, azon bármely 2004. évi I. törvény szerinti sportszervezet, valamint magyarországi székhellyel bíró, OM azonosítóval rendelkező oktatási intézmény (együttesen: Sportszervezet) részt vehet, leány, fiú csapatot nevezhet, amennyiben elfogadja a Bajnokság Versenykiírását és Kézilabda Utánpótlás Szurkolói Szabályzatát, valamint eleget tesz a Magyar Kézilabda Szövetség rendszerébe történő regisztrációs kötelezettségeinek. Alapesetben nem engedélyezett két vagy több sportszervezet együttműködési megállapodása szerinti vegyes csapat szerepeltetése. Koedukált csapatok benevezésére csak az U 10 és U 9-es korosztályban nincs lehetőség. Játékosok szerepeltetése: Azon sportszervezetek, amelyek pályázatot nyújtottak be a 2015/2016-os Társasági Adókedvezmény (TAO) igénybevétele céljából, azok a pályázatukban feltüntetett - és a versenykiírás szerint nevezhető - sportolóikat kötelesek benevezni az MKSZ valamely hivatalos, országos versenyrendszerébe. A nevezés megtörténte a támogatási igazolások kiadása előtt kerül ellenőrzésre. Az a Sportszervezet, aki előnyszerzési céllal nem biztosítja minden nevezett játékosa számára a kötelező játékjogosultságot, az súlyosan megsérti az MKSZ gyermek versenyeztetési szabályzatát és működése nem illeszkedik az MKSZ stratégiájához. (Az MKSZ stratégiájához nem illeszkedő tevékenységű Sportszervezet a TAO rendszeréből kizárható.) Minden U 10-es gyermekbajnoki mérkőzésen maximum 14, minimum 10 játékos szerepeltethető. Minden U 9-es gyermekbajnoki mérkőzésen maximum 12, minimum 6 játékos szerepeltethető. Minden U 8-U 7-es gyermekbajnoki mérkőzésen maximum 8, minimum 5 játékos szerepeltethető.
Versenykiírás: Versenykiírás Igazolás A Kisiskolás korosztályokba benevezett játékosok elektronikus, fényképes regisztrációját, a jogviszonyt igazoló dokumentum másolatának csatolásával a csapat számára az első játéknap előtt el kell végeznie az MKSZ rendszerében. Az új szezonra - 2015/2016 – a rendszerben új csapatokat kell létrehozni és ezekhez kell hozzáadni a játékosokat. Játékosként csak azon sportolókat kell rögzíteni a Magyar Kézilabda Szövetség rendszerében, akik korábban - a 2014/2015 Kisiskolás bajnokság időszakában - még nem kerültek felvitelre a sportszervezet játékosaként. Minden játékosnak érvényes sportorvosi engedéllyel (6 hónapnál nem régebbi) kell rendelkeznie. Az orvosi igazolás meglétét sportszervezet esetén a Versenyigazolvány „Sportorvosi engedély” oldalán lehet igazolni, míg iskola esetén a megyei szövetség által kiadott összesítőn lehet. A Bajnokságban szereplő versenyzőknek érvényesen orvosi engedélyt sportszervezet esetén sportorvos, iskola esetén az iskolaorvos igazolhat. (A Csapatnévsoron és az egyéni adatlapon a versenyző neve után feltüntetett „Versenyezhet” bejegyzéssel, dátummal, aláírással és kör alakú bélyegzővel és az orvos bélyegzőjével hitelesítve.) Iskola nevezése esetén, ha új játékos kerül a csapatba, azt egy új listára kell nyomtatni, hiteles aláírással ellátni, hogy a másolati példány a versenykiírás szerint álljon rendelkezésre. Ennek hiányában a mérkőzésre kirendelt játékvezető vagy versenybíró nem engedi pályára lépni a játékost. Játékjogosultság és játékengedély Minden a Bajnokságban szereplő játékosnak sportszervezet esetén Kézilabda Igazolvánnyal, iskolák nevezése esetén Gyermekkézilabda igazolvánnyal vagy Csapatnévsorral illetve a 2015/2016-os versenyévre kiállított utánpótlás játékengedéllyel kell rendelkezni. A játékengedélyek kiadási díja: 200,- (kettőszáz) Ft/fő korosztályonként mely összeget a területileg illetékes Megyei Kézilabda Szövetségbe kell befizetni. Amennyiben egy játékos az adott bajnoki évben átigazolását követően másik játékengedélyt kér, annak díja szintén 200,- (kettőszáz) Ft/fő korosztályonként.
Versenykiírás: Versenykiírás 13. A csapatok díjazása: A csapatok a versenynapokon nem kerülnek díjazásra. A játékosok számára versenynaponként a szponzoráció függvényében egyéni díjakat osztunk ki. 14. Költségek: A mérkőzések rendezési költségeit a Megyei Kézilabda Szövetségek viselik a terembérlet kivételével. A csapatokat részvételük költségei (utazás, étkezés, szállás, stb.) terheli. A rendezéshez a rendező egyesület köteles biztosítani a jegyzőkönyvezetőket és az eredményjelzők kezelőit. 15. Óvás, fellebbezés: A korosztályok versenyein óvás és fellebbezés nem lehetséges. 16. Általános rendelkezések: 16.1. Átjelentés: A Gyermekbajnokság U 10, U 9, U 8, U 7 korosztályában átjelentés nincs! 16.2. Fegyelmi eljárás: A Megyei Kézilabda Szövetségek által rendezett bajnoki mérkőzéseken az a játékos vagy hivatalos személy, akivel szemben a mérkőzés játékvezetői írásos jelentést tettek (feljelentettek) a mérkőzést követő keddi napon 13:00-16:00 óra között köteles megjelenni a fegyelmi tárgyaláson a Megyei Kézilabda Szövetségek Etikai- és Fegyelmi Albizottsága előtt a Kézilabda Igazolványával – ha edző, Edzői Igazolványával – és a mérkőzés után elkészített játékvezetői jelentéssel. A fentiek szerint a feljelentett játékos elveszti játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos személy hivatalos közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottsága határozatot nem hoz. Amennyiben a feljelentett játékos, illetve hivatalos személy nem jelentkezik, és nem jelenik meg a Megyei Kézilabda Szövetségek Etikai- és Fegyelmi Albizottságánál és tovább szerepel vagy közreműködik bajnoki vagy kupamérkőzésen, az jogosulatlan szereplésnek minősül. Különösen durva szabálytalanság esetén az érintett sportszervezet, a Magyar Kézilabda Szövetség tisztségviselői és szakbizottságainak vezetői is kezdeményezhetik a fegyelmi eljárást, fegyelmi felelősségre vonást. 16.3. Sportfelszerelés: A csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az ellenféltől világosan megkülönböztethető. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a versenyjegyzőkönyvben jelölt „B” csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani. Egy versenynapra két eltérő színű mezgarnitúrát kell egy csapatnak vinnie.
Versenykiírás: Versenykiírás Edzői működési engedély: A Kisiskolás versenyek mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek a 2015-2016-os bajnoki évre érvényes edzői működési engedéllyel. A Gyermekbajnokságban foglalkoztatott edzők működési engedélyüket 2015. szeptember 6-ig bezárólag kötelesek megszerezni. Amennyiben a megnevezett edző nem rendelkezik a Gyermekbajnokságra vonatkozó érvényes működési engedéllyel az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága az alábbi szankciókat alkalmazza az 5. számú melléklet alapján. Azon sportszervezetek, melyek lejátszott bajnoki mérkőzéseiken olyan edzőt foglalkoztatnak, aki nem rendelkezik érvényes az adott osztálynak megfelelő edzői működési engedéllyel, kötelesek az 5. számú melléklet alapján „Licensz büntetés” –megjelöléssel a Magyar Kézilabda Szövetség javára- az Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára 50.000,- (ötvenezer) Ft-ot befizetni. Köteles a sportszervezet a befizetést igazoló pénzügyi bizonylat másolatát az MKSZ Verseny Albizottságnak leadni. A szabályzó alóli felmentést csak különleges esetekben (baleset, betegség, stb.) kaphat a sportszervezet. Ekkor maximum 5 mérkőzés időtartamára vehet igénybe a sportszervezet olyan edzőt, aki nem rendelkezik érvényes működési engedéllyel. Az edző működési engedélyét a „csapatgyűjtők” elején kell elhelyezni, sorszámát a versenyjegyzőkönyvbe az edző neve mellé be kell írni. Amennyiben a mérkőzésen nevezett hivatalos személyek között nincs működési engedéllyel rendelkező személy, akkor csak három fő hivatalos személy nevezhető.
Versenykiírás: Versenykiírás A Bajnokság Szurkolói Szabályzata Kedvező módon, az utóbbi időszakok utánpótlás versenyei visszaszorultak az agresszív, sportszerűtlen megnyilvánulások, magatartások. Ezen folyamat elősegítése érdekében kizárólag a részvevő csapatokkal együttműködve érhetők el eredmények. A csapatok felelősek a szervezetükhöz tartozó személyek, a csapatukkal érkező szurkolók magatartásáért. Az MKSZ kéri és felhívja a csapatvezetők, edzők figyelmét, hogy előzetesen minden érintett számára tegyék világossá, hogy a Bajnokság Szurkolói Szabályzatának aláírásával milyen kötelezettséget vállalt a sportszervezet, illetve annak be nem tartása esetén milyen következményekkel, szankciókkal kell számolnia a szabályzat megsértőjének/megsértőinek. Amennyiben a megelőzés mégsem lesz sikeres és bekövetkezik a sportszerűtlenség, akkor, amíg a vétkes szurkoló nem hagyja el mérkőzés helyszínét, a mérkőzés nem folytatható. Ha a vétkes és az érintett csapat azonosítható, de a szabályszegő nem távozik, akkor a mérkőzés végeredményét a jelen szabályzat 16. b) pontja szerint kell megállapítani. Súlyos sportszerűtlenség esetén az érintett sportszervezetet az MKSZ a Bajnokság teljes idejére és szintjére kizárhatja a további küzdelmekből. (Ilyen esetben a Bajnokság végeredményének megállapítása tekintetében a kizárt sportszervezet eredményeit figyelmen kívül kell hagyni.) A Bajnokság minden versenyére történő érvényes nevezés előfeltétele, hogy a Hivatalos Közzétételi Helyről kinyomtatható aktuális Szurkolói Szabályzatának eredeti tartalommal - minden oldalán cégszerűen aláírva – scennelve, „PDF” formátumban feltöltésre kerüljön a nevező sportszervezet részéről a Hivatalos Közzétételi Helyre, az erre rendszeresített módon. A jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A Kézilabdázás Szabálykönyve” rendelkezik. Minden olyan esetről, amiről sem ezen Versenykiírás, sem egyéb hatályos szabály, sem a Kézilabdázás Szabálykönyve nem rendelkezik, a Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai- és Versenybizottság dönt.

Lecke: Versenykiírás

Leírás: Melléklet