Szabadon felhasználható tanmenetek
7-8. osztály - tantervek, tanmenetek
7-8. osztály - tantervek, tanmenetek
7-8. osztály - tantervek, tanmenetek

 

Érvényben lévő tantervek

A jelenleg érvényben lévő Nemzeti Alaptantervet (NAT) az alább található linkről letöltheti:

http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tantervek/nemzeti-alaptanterv-nat

 

A jelenleg érvényben lévő kerettantervet az alább található linkről letöltheti:

http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html

7-8. osztály - tantervek, tanmenetek

 

TANMENET – 1-2. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

1-2. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség, játékkészség, ízületi hajlékonyság fejlesztése.

Teljesítménymérés

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Előző tanévben tanult kézilabda mozgáselemek átismétlése, gyakorlása, továbbfejlesztése.

Mellúszás alapgyakorlatai

 

3.      Személyiségformálás

Kitartóképesség, az önuralom fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Menetgyakorlatok, az alakzatkialakítás különböző formái: oszlop-, vonal-, köralakzatok felvételének gyakorlása

 

 

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott alakzatok pontos, gyors felvétele, a távközök betartásával.

 

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Bemelegítő-, nyújtó-, lazító hatású 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú szabad-, társas- és kéziszergyakorlatok.

 

 

 

 

Tartásjavító gyakorlatok a helyes izomegyensúly kialakítás, agonista-antagonista izmok arányos működésének kialakítása által

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, a szaknyelv ismerete;

Kritériumok: 3-3 négy ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva!

 

Tartásjavító gyakorlatok minden testnevelési órán szerepljenek, tudatosítva jelentőségüket!

Képességfejlesztés

F31

 

 

 

F23

Kitartó futás a 20m-es ingafutás felhasználásával

 

 

Ízületi mozgáshatárok növelése botgyakorlatok felhasználásával.

 

 

Feltételek: megfelelő hosszúságú sima felületű terep

Kritérium: minden tanuló a számára maximális táv lefutása.

 

Feltételek: a tanulói létszámnak megfelelő bot;

Kritériumok: 4-8 ütemű botgyakorlatok, különböző ritmusban végrehajtva

Úszás

Gyors- és hátúszás: a tanult technikák csiszolása folyamatos úszással, a táv és az időtartam növelésével

 

Mellúszás: kartempó szárazon, majd derékig érő vízben, karmunka siklás közben

 

Feltételek: 10m-es medence, az úszás fogalmi készletének ismerete;

Kritériumok: folyamatos úszás 3x10m-en, pihenő után 2x-i ismétléssel.

Feltételek: 10m-es medence;

Kritériumok: siklás karmunkával, folyamatos úszás karmunkával 10m-en 5x.

Sportjátékok

TE31

 

 

 

TET42

TET42

TET42

 

 

TET63

 

 

 

TET62

 

 

TET62

 

 

 

TAT55

 

 

 

 

TAT55

 

TAT71

 

TAV614

TAV614

 

TAV43

 

 

 

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • Lábmunka, indulócselek, leforgások.
 • Irányváltások.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Felső,lőtt átadás rövid felkészítéssel előre, dobókézzel ellentétes láb kilépéssel.
 • Csukló átadásmindkét irányba, dobókézzel azonos láb indulásával és ellentétes láb kitámasztásával
 • Csukló átadás mindkét irányba, dobókézzel ellentétes láb indulásával és dobókézzel azonos láb kitámasztásával

Kapura lövések:

 • Felugrásos felső lövés több(bal,jobb, szemből) irányból kapott labdával,a dobókéz irányába íven történő lendületszerzés után a labda levegőben történő birtokbavételével,dobókézzel azonos láb talajfogásával,rövid felkészítéssel, dobókézzel ellentétes lábról felugrás után (BÁ vagy JÁ balkezes befelé).
 • Beugrásos felső lövés, dobókézzel ellentétes sarokból indulva. A labda átvétele lépés közben a dobókézzel azonos lábra történik.         A labda rövid felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Lövés a legmagasabb ponton, leérkezés pároslábra, majd mellső fekvőtámaszon keresztül hasonfekvésbe (2 lépés).
 • Bedöléses felső lövés eléállásos elzárás után állóhelyzetből. Lőtt átadás után 2 kezes labdaátvétellel, félfordulattal lövőkézzel ellentétes irányba. Rövid labdafelkészítés után páros lábról történő bedőléses lövés végrehajtása. Érkezéstompítással mellső fekvőtámaszba.

Támadó taktikai feladatok

 • 3-2 elleni támadás (BÁ-IR-JÁ kapcsolat) IR az ÁTL.-től kapott labdával a 2 védő között betörést hajt végre és a védők tevékenységétől függően a párhuzamos rátörést végrehajtó átlövők valamelyikének passzol
 • 3-2 elleni támadás (BÁ-IR-JÁ kapcsolat)  IR kapott labdával készít az Átl-nek, majd helycserét hajt végre, (keresztmozgás) átlövő (2 védő közé) a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.
 • 2-2 elleni támadás "hátsóközép- zavaró "(+1) (mélységben tagolt, azonos szélességben lévő védők ellen) Mélységben labdával kilépő BE-val zárás-leválás (szabadítás) és a játékszituáció folytatása.

Védekező taktika:

 • Védők összezárása 2-1 ellen
 • Védők összezárása 3-2 ellen
 • Védők összezárása 6-6 ellen

Kétkapus játék

 

Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok:

levegőből érkező labda kezelése

 

átadások-labdakezelések párban;

 

játék: 2:1, 3:1, 4:2 ellen, labdaszerzés, szabályos szerelés, területvédekezés 3:3-as játékban.

 

Kosárlabdázás: labdás technikai gyakorlatok ismétlése, 1:1, 2:2 elleni játék, létszámfölényes helyzet 3:2 elleni játék

 

 

 

Röplabdázás: labda nélküli technikai gyakorlatok: alaphelyzet felvétele, igazodása labdához; labdás technikai gyakorlatok: alkarérintés,

alsó egyenes nyitás, gyakorlás párokban.

 

Feltételek: a kézilabda sportág oktatására alkalmas terem, vagy szabadtéri sportpálya. Páronként legalább 1 db ’2’-es méretű kézilabda.

Jelzőtrikók.

Fölfestett kapuelőtér.

Kritériumok: csukló passzok jelentőségének ismerete a játékban.

5x pontos passz, mindkét irányba.

 

Kritériumok: a labda biztos birtokbavétele.

Legyen tisztában a szélső játékos kapura

lövési módjával.

5 célzott lövésből 3 eredményes legyen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritérium: tudja, és tudatosan alkalmazza két egymás melletti védő összezárását betörés esetén.

 

 

 

 

 

 

Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatok

Kritériumok: a labda kezelése Kritériumok: 5 átadásból 3x a társhoz érkezzen a labda;

Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben vagy szabadban;

Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!

Feltétel: normál méretű labdák, palánkok;

 

Kritériumok: technikai gyakorlatok ismétlése a bemelegítő részben legalább 3-3x végrehajtva,

 

a játék gyakorlatok mindig pontszerzéssel fejeződjenek be!

 

Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatok, könnyű gumilabdával;

Kritériumok: egy-egy gyakorlat végrehajtása min. 5x, a labda társhoz juttatásával, 3x;

alsó egyenes nyitás megjelölt pontra érkezése 5-ből 3x.

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

Tartós futás egyéni iramban

 

 

Ugrások: gyorserő fejlesztését szolgáló szökdelő gyakorlatok lábváltással, helyből és kis nekifutással homokgödörbe ugorva.

 

 

Távolugrás: guggoló technikával, 5-7 lépés nekifutásból elugorva

 

 

 

Dobások: súlylökés helyből

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.

Feltétel: szabadban megfelelő hosszúságú pálya;

Kritérium: futás 7-8 percig.

 

Feltételek: szabadban homokgödör, teremben szivacs szőnyeg;

Kritériumok: 5-10m távolságról indulva, 5x homokgödörbe ugrás, sarok, talp egyszerre érjen a talajra!

Feltételek: homokgödör, elugró sávból ugrás;

Kritériumok: az ugrólábról történő elugrás, a lendítő láb megtartásával való repülés, páros lábbal talajfogás!

Feltételek: megfelelő számú és súlyú szer;

Kritériumok: súlygolyóval vagy medicinlabdával lökések állóhelyből, oldalterpeszből, mindkét kézzel 5x5x.

Torna

 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok

Asztalitenisz: ismerkedés a játék alapelemeivel;

alapállás, ütőfogás, lábmunka, tenyeres ütés.

Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;

Kritériumok: minden tanuló ismerkedjen meg a játékkal, annak alapelemeivel, folyamatos gyakorlás párokban, mindenkinek legyen saját ütője!

Önvédelmi és küzdő feladatok

Grundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése: fogáskeresések állásban, fogásmódok, alapállások, alaphelyzetek gyakorlása párokban.

Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!

Teljesítménymérés

Netfit tesztek felmérése

Feltételek: a netfit készlet biztosítása

7-8. osztály - tantervek, tanmenetek

TANMENET – 3-4. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

3-4. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Futógyorsaság, a kar gyors erejének fejlesztése

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Koordinációs képesség fejlesztése a sportjátékok, kézilabda mozgáselemek felhasználásával is.

Mellúszás gyakorlása

 

3.      Személyiségformálás

Kitartóképesség, az önuralom fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Menetgyakorlatok járás és futás közben, lépéshossz és a járás sebességének változtatásával.

 

 

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott lépéshossz és sebesség végzésével a távközök betartása.

 

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Bemelegítő-, nyújtó-, lazító hatású 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú szabad-, társas- és kéziszer (bot-kézisúlyzó) gyakorlatok.

 

 

 

Tartásjavító gyakorlatok a helyes izomegyensúly kialakítására, agonista-antagonista izmok arányos működésének megteremtése által.

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, a szaknyelv ismerete;

Kritériumok: 3-3 négy ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva!

Tartásjavító gyakorlatok minden testnevelési órán szerepljenek, tudatosítva jelentőségüket!

Képességfejlesztés

F34

 

 

 

F23

Dobó-, lökő gyakorlatok medicinlabdával (2kg) a kar gyorserejének növelésére.

Dobások, lökések egy és két karral, párokban

 

 

Ízületi mozgáshatárok növelése ugrókötél gyakorlatok felhasználásával.

 

Feltételek: megfelelő számú 2kg-os medicinlabda;

Kritérium: párban végrehajtott dobások, dobásonként 5x-i ismétléssel, maximális gyorsaságra törekvéssel. A dobások a társhoz kell érkezzenek, aki el kell kapja a labdát!

Feltételek: a tanulói létszámnak megfelelő számú kötél;

Kritériumok: 4-8 ütemű kötélgyakorlatok, különböző ritmusban végrehajtva.

Úszás

Mellúszás: levegővétel kartempó, kifújás a víz alatt, belégzés minden második, majd minden kartempóra.

 

 

 

Mellúszás lábtempó: gyakorlatok parton és vízben. Kar-, lábtempó összekapcsolása, folyamatos úszás

Feltételek: 10m-es medence, a mellúszás fogalmi készletének ismerete;

Kritériumok: derékig érő vízben levegővétel, kifújás víz alatt, kartempóval összekötve, arcot nem töröljük le a víztől, 5x;

 

Feltételek: 10m-es medence;

Kritériumok: folyamatos úszás kar-lábmunka összekapcsolásával 10m-en, 5x.

Sportjátékok

TET31

 

 

 

 

TET42

TET42

TET42

TET42

 

TET61

 

 

 

TET61

 

TET63

 

TAV55

TAV51?

TAT55

 

 

 

TAT55

Kézilabdázás

Labda nélküli technika

 • Megindulás, megállás.
 • Irányváltoztatások futás közben.
 • Futások előre, hátra, és oldalirányú mozgás közben.

Labdás technika:

 • Felső,lőtt átadás rövid felkészítéssel előre, dobókézzel ellentétes láb kilépéssel
 • Felső, lőtt átadás rövid felkészítéssel előre,2 lépéssel dobókézzel azonos láb indulásával, ellentétes láb kitámasztásával
 • Felső, lőtt átadás rövid felkészítéssel előre, elülső keresztlépéssel, dobókézzel ellentétes láb indulásával
 • Felső, lőtt átadás rövid felkészítéssel előre, hátsó keresztlépéssel, dobókézzel ellentétes láb indulásával
 •  

Kapura lövések:

 • Felső lövés labdavezetés után, a labda dobókézzel azonos lábra történő birtokbavételével és rövid felkészítéssel, dobókézzel ellentétes láb kitámasztásával
 • Felső lövés labdavezetés után, a labda dobókézzel ellentétes lábra történő birtokbavételével és rövid felkészítéssel, dobókézzel azonos láb kitámasztásával
 • Felugrásos felső lövés minden irányból kapott labdával merőleges lendületszerzés után a labda dobókézzel ellentétes lábra történő birtokbavételével, dobókézzel azonos lábra történő rövid felkészítéssel, dobókézzel ellentétes lábról történő felugrás után (3 lépés)

Védekezés taktikai feladatai:

 • Emberfogás (3-3 ellen) labdával, de emberváltással
 • Sáncolás taktikája

Támadó taktikai feladatok

 • 3-3 elleni támadás (azonos mélységben lévő védők ellen) Emberelőnyös húzás, kontrák átlövő pozícióból indítva.
 • 3-2 elleni támadás (BÁ-JÁ-BE kapcsolat) ÁTL. A másik ÁTL.-től kapott labdával lövőcselt hajt végre a védő külső oldalára, majd a beálló elzárásába labdavezetés után betörést hajt végre és védő tevékenységtől függően kapura lő vagy passzol a másik ÁTL-nek

 

Kétkapus játék

 

Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok:

levegőből érkező labda kezelése

fejelés helyben, haladással előre-hátra

 

játék: 2:1, 3:1, 4:2 ellen, labdaszerzés, szabályos szerelés, területvédekezés 3:3-as játékban.

 

Kosárlabdázás: bejátszás befutó társnak;

páros lefutás egy védővel;

 

játék: létszámfölényes helyzet 3:2 ellen.

 

 

Röplabdázás: labdás technikai gyakorlatok: kosárérintés előre-hátra, alacsony és középmagasra pattanó labdával; kosárérintés célba, alkarérintés, alsó egyenes nyitás, gyakorlás párokban.

 

Feltételek: a kézilabda sportág oktatására alkalmas terem, vagy szabadtéri sportpálya. Páronként legalább 1 db ’2’-es méretű kézilabda.

Jelzőtrikók.

Fölfestett kapuelőtér.

 

Kritériumok: alakuljon ki a folyamatos játékhelyzetekben a dobókéz, és a vele ellentétes láb finom koordinációja.

Lőtt átadások esetén 10 kísérletből 8x a labda célba juttatása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritérium: eredményesen alkalmazza az emberfogást, mint taktikai fegyvert a kétkapus játékban.

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatok

Kritériumok: a labda kezelése, elgurulás nélkül 5 átvételből 3x sikeres levétel>

Kritérium: legalább 5x folyamatosan levegőben tartani a labdát;

 

Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben vagy szabadban;

Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!

Feltétel: normálméretű labdák, palánkok;

Kritériumok: a feladatot mindig pontszerzéssel befejezve, mind két oldalról dobott labdával!

Kritériumok: folyamatos játék legalább 4 percig, cserélve a védő-támadó szerepeket!

 

Feltételek: szabadban, teremben, párban végezett gyakorlatok, könnyű gumilabdával;

Kritériumok: egy-egy gyakorlat végrehajtása min. 5x, a labda társhoz juttatásával, 3x; kosárérintés 5 kísérletből min. 3x a kijelölt célba juttatása.

alsó egyenes nyitás megjelölt pontra érkezése 5-ből 3x.

 

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

Gyorsfutások: 15-20 m-en, különböző rajthelyzetekből indulva, gyors lábra kapás.

 

 

Magasugrás átlépő technikával

 

 

 

Távolugrás: guggoló technikával, 5-7 lépés nekifutásból elugorva

 

 

Dobások: súlylökés helyből

 

 

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.

Feltétel: szabadban megfelelő hosszúságú pálya;

Kritérium: 20m-s távon, legalább 5 féle rajttal indulás, futás maximális gyorsaságra törekvéssel.

 

Feltételek: szabadban ugródomb;

Kritériumok. 5-7 lépés nekifutás után lendítés nyújtott térddel, érkezés a lendítő lábra, 120 cm-es magasságon.

 

Kritériumok: 5-7 lépés nekifutás után, elugrás 5x, min 3,5-4 m-es távolságra, a lendítő láb megtartásával való repülés, páros lábbal talajfogás!

 

Feltételek: megfelelő számú és súlyú szer (fiúk: 4-5kg, lányok 3-4kg);

Kritériumok: súlygolyóval vagy medicinlabdával lökések állóhelyből, törzsfordítással, mindkét kézzel 5x5x. A lábak maradjanak a talajon a szer elrepüléséig!

Torna

 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok

Asztalitenisz: lábmunka, tenyeres ütés, tenyeres hosszú adogatás, fonák ütés, fonák hosszú adogatás

Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;

Kritériumok: folyamatos gyakorlás párokban, mindenkinek legyen saját ütője!

Önvédelmi és küzdő feladatok

Grundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése: fogáskeresések állásban, fogásmódok, alapállások, alaphelyzetek gyakorlása párokban.

Ismerkedés a különböző eséstechnikákkal.

Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!

Teljesítménymérés

 

 

 

7-8. osztály - tantervek, tanmenetek

 

TANMENET – 5-6. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

5-6. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

A kar- törzserő-, hosszú távú állóképesség fejlesztése;

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Talaj és szertorna elemek elsajátítása, a lehetőségek szerint;

A játékkészség fejlesztése sportjátékokkal

 

3.      Személyiségformálás

Kitartóképesség, az önuralom és sokoldalúság fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Menetgyakorlatok, ellenvonulások járás és futás közben is.

 

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott irányba történő haladással.

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Bemelegítő-, erősítő-, nyújtó hatású 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú szabad- és kézisúlyzó gyakorlatok.

 

 

 

Tartásjavító gyakorlatok

Feltételek: teremben megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, a szaknyelv ismerete;

Kritériumok: 3-3 négy-nyolc ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva!

Tartásjavító gyakorlatok minden testnevelési órán szerepeljenek, tudatosítva jelentőségüket!

Képességfejlesztés

F34

F34

 

 

F23

Dobó-, lökő gyakorlatok medicinlabdával (2kg) a kar gyorserejének növelésére.

Dobások, lökések egy és két karral, párokban

 

 

 

Ízületi mozgáshatárok növelése ugrókötél gyakorlatok felhasználásával.

 

Feltételek: megfelelő számú 2kg-os medicinlabda;

Kritérium: párban végrehajtott dobások, dobásonként 5x-i ismétléssel, maximális gyorsaságra törekvéssel. A dobások a társhoz kell érkezzenek, aki el kell kapja a labdát!

Feltételek: a tanulói létszámnak megfelelő számú kötél;

Kritériumok: 4-8 ütemű kötélgyakorlatok, különböző ritmusban végrehajtva.

Úszás

Mellúszás: levegővétel kartempó, kifújás a víz alatt, belégzés minden második, majd minden kartempóra.

 

 

 

Mellúszás lábtempó: gyakorlatok parton és vízben. Kar-, lábtempó összekapcsolása, folyamatos úszás

Feltételek: 10m-es medence, a mellúszás fogalmi készletének ismerete;

Kritériumok: derékig érő vízben levegővétel, kifújás víz alatt, kartempóval összekötve, arcot nem töröljük le a víztől, 5x;

 

Feltételek: 10m-es medence;

Kritériumok: folyamatos úszás kar-lábmunka összekapcsolásával 10m-en, 5x.

Sportjátékok

TET31, TET32

 

TAT21, TAV22

Kézilabdázás

Labda nélküli és labdás technikai gyakorlatok:

 • Az eddig elsajátított gyakorlatok ismétlése.

Támadó és védő taktika:

 • A megismert támadó és védő taktikai elemek eredményes alkalmazása játék közben. Gyakorlás!

 

Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok:

levegőből érkező labda kezelése

dekázás mindkét lábbal

 

játék: 2:1, 3:1, 4:2 ellen, labdaszerzés, szabályos szerelés, területvédekezés 3:3-as játékban.

 

 

 

Kosárlabdázás: Fektetett dobás labdavezetésből; kapott labdával ráfordulással;

páros lefutás egy védővel;

 

játék: a tanult feladat alkalmazásával.

 

 

 

Röplabdázás: labdás technikai gyakorlatok: kosárérintés előre-alkar érintés váltott gyakorlása középmagasra pattanó labdával, párokban; kosárérintés célba;

 

felső egyenes nyitás egyénileg falra ütött labdával, gyakorlás párokban.

Feltételek: a sportág űzésére alkalmas gyakorló terület.

Kritériumok: az eddig elsajátított technikai és taktikai elemek alkalmazása a folyamatos játékban.

 

 

Feltételek: teremben, párban végezett gyakorlatok

Kritériumok: átvételkor a labda ne guruljon el, 5 átvételből

Kritériumok: legalább 5x-5x levegőben tartani a labdát;

 

Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben vagy szabadban;

Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!

Feltétel: normálméretű labdák, palánkok;

Kritériumok: a gyakorlatokat mindkét oldalra 3-3x végrehajtva,

mindig pontszerzéssel befejezve!

Kritérium: folyamatos játék min. 4 percig az új feladat alkalmazására törekvéssel.

 

Feltételek: teremben, párban végezett gyakorlatok, röplabdával;

Kritériumok: egy-egy gyakorlat végrehajtása min. 5x, a labda társhoz juttatásával, 3x; kosárérintés 5 kísérletből min. 3x a kijelölt célba juttatása.

felső egyenes nyitás falon megjelölt pontra érkezése 5-ből 3x.

 

Atlétika

Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

Egyenletes iramú futás szabadban.

 

 

 

Sorozat szökdelések, fel-leugrások különböző magasságú szerekre, páros-egy lábon;

 

 

Dobások: súlylökés helyből, medicinlabdával.

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.

Feltétel: szabadban megfelelő hosszúságú pálya;

Kritérium: időjáráshoz öltözve, folyamatos futás 8 percig.

 

Feltételek: zsámoly, ugrószekrény, pad változatos, legalább 6 szerből összeállított pálya;

Kritériumok: folyamatos haladással szökdelések, feladatonként 3-3x!

Feltételek: megfelelő számú és súlyú medicinlabda;

Kritériumok: medicinlabdával (2-3 kg)lökések állóhelyből, törzsfordítással, mindkét kézzel 5x5x. A lábak maradjanak a talajon a szer elrepüléséig!

Torna

Talajtorna

Támaszgyakorlatok: előzetes tudás ismétlése: támlázások, támaszgyakorlatok: fej-, kézállás kísérletek;

 

 

Függésgyakorlatok: mászás kötélen és rúdon mászó kulcsolással, függeszkedés kísérletek (fiúknak); vándormászás;

 

 

Gyűrűgyakorlatok (magas): alaplendület, zsugorlefüggés, lendület előre zsugorlefüggésbe.

 

Feltételek: tornaszőnyegek;

Kritériumok: fejállásba emelés zsugor helyzetből és nyújtott térddel is 3-3x;

kézállás bordásfalnál, próbálkozás a 3mp-ig szabadon állásra, legalább 3x.

Feltételek: mászórúd és mászókötél, magas gyűrű, tornaszőnyegek;

Kritériumok: fiúk-lányok 2x képesek legyenek felmászni vagy a kötélen, vagy a rúdon, vándormászással is!

gyűrűn az egyes gyakorlatok végrehajtása 3-3x.

Alternatív környezetben űzhető sportok

Asztalitenisz: folyamatos játék, páros játék, adogatások változtatásával.

 

 

Korcsolyázás: alapgyakorlatok ismétlése

Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;

Kritériumok: a játékszabályok egyéni változtatásával is játszanak, szabályos mérkőzések lebonyolítása.

Feltételek: alkalmas időjárás esetén, az iskolaudvaron jégpálya;

Kritériumok: minden tanuló vegyen részt a gyakorlásban!

Önvédelmi és küzdő feladatok

Grundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése: fogáskeresések térdelőtámaszban, gyakorlása párokban.

 

Ismerkedés a különböző eséstechnikákkal.

Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!

Teljesítménymérés

 

 

 

7-8. osztály - tantervek, tanmenetek

 

TANMENET – 7-8. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

7-8. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Gyorserő, ritmusképesség, téri tájékozódó képesség, izomérzékelés fejlesztése

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Támaszugrások: szekrényugrás;

a játékkészség fejlesztése sportjátékokkal, elsősorban kézilabdázással.

 

3.      Személyiségformálás

A céltudatosság, rendszeresség, sokoldalúság, bátorság fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Alakzatokba rendeződés vezényszóra

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott alakzat felvétele.

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Erősítő-, nyújtó hatású 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú szabad- és padgyakorlatok.

 

 

 

 

 

 

Tartásjavító gyakorlatok

Feltételek: teremben megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, a szaknyelv ismerete;

Kritériumok: 3-3 négy-nyolc ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva!

Padgyakorlatok egyénenként és együttesen végezve is.

Tartásjavító gyakorlatok minden testnevelési órán szerepeljenek, tudatosítva jelentőségüket!

Képességfejlesztés

F34

F34

Dobó-, lökő gyakorlatok medicinlabdával (2kg) a kar gyorserejének növelésére.

Dobások, lökések egy és két karral, párokban

 

Feltételek: megfelelő számú 2kg-os medicinlabda;

Kritérium: párban végrehajtott dobások, dobásonként 5x-i ismétléssel, maximális gyorsaságra törekvéssel. A dobások a társhoz kell érkezzenek, aki el kell kapja a labdát!

Úszás

Mellúszás: levegővétel kartempó, kifújás a víz alatt, belégzés minden második, majd minden kartempóra.

 

 

 

Mellúszás lábtempó: gyakorlatok parton és vízben. Kar-, lábtempó összekapcsolása, folyamatos úszás;

 

Gyakorlatok mélyvízben: taposás, ugrások, taposó ugrás, fejesugrás.

 

Feltételek: 10m-es medence, a mellúszás fogalmi készletének ismerete;

Kritériumok: derékig érő vízben levegővétel, kifújás víz alatt, kartempóval összekötve, arcot nem töröljük le a víztől, 5x;

 

Feltételek: 10m-es medence;

Kritériumok: folyamatos úszás kar-lábmunka összekapcsolásával 10m-en, 5x.

Feltételek: mély vizű medence;

Kritériumok: taposás folyamatosan, 5-7mp-ig felszínen maradva;

fejesugrás páros lábról elrugaszkodva, 3 kísérletből 2x szabályos vízbeérkezés.

Sportjátékok

TET31

 

 

TET41

 

TET41

 

TET41

TET44

 

 

TET62

 

TET61

 

 

TET61

 

TAT41

TAT55

 

 

TAT55

 

TAT55

 

TAV55

TAV611

TAV612

 

TEK36

TEK42?

TEK37

TEK37

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • Páros küzdő gyakorlatok.
 • Szabadulás a védőtől-cselezések labda nélkül.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Szemből érkező,lőtt labda átvétele 2 kézzel állóhelyben
 • Szemből érkező, lőtt labda átvétele2 kézzel mozgás közben, dobókézzel ellentétes lábra
 • Szemből érkező, lőtt labda átvétele mozgás közben dobókézzel ellentétes lábra 2 kézzel
 • Átemelés dobókézzel labdavezetésből beszökkenés után a labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábról dobókézzel ellentétes láb szabadulólépése után, dobókézzel azonos láb keresztbelépésével, dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)

 

Kapura lövések:

 • 2 passzív védő között a kapu felső területére kapura lövés, beugrással.
 • Alsó lövés csípőmagasságban dobókézzel azonos irányból kapott labdával, dobókézzel ellentétes lábra történő labdaátvétellel hátsókeresztlépés után
 • Felső elhajlásos lövés dobókéz irányából kapott labdával, ellentétes lábra történő birtokbavételével, dobókézzel azonos lábra történő íves felkészítéssel, elülső keresztlépés után dobókézzel ellentétes láb kitámasztásával

Támadó taktikai feladatok

 • Egyéni betörések két védő között.
 • 4-4 elleni támadás (azonos mélységben lévő védők ellen) (BÁ-IR-JÁ-BE kapcsolat) emberelőnyös húzás-kontrák.
 • 4-4 elleni támadás (azonos mélységben lévő védők ellen) (BÁ-IR-JÁ-BE kapcsolat) térnyerésesre törekvő húzás.
 • 4-4 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) BE forgás, játék folytatása 2 BE-val, játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően.

Védekező taktika:

 • Emberfogás (3-3 ellen) labdával, de emberváltással
 • Terület védekezés 5:1 (6-6 ellen)
 • Vegyes védekezés 5+1 (6-6 ellen)

Kapus képzés

 • helyezkedés, támadás, illetve védekezés esetén.
 •  Feladatok gyorsindítás esetén. Indítások megelőzése.
 • Védés kézzel, lábbal.
 • 7 méteres védése.

 

Kétkapus játék

Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok:

labdavezetés akadályok között

 

dekázás mindkét lábbal

 

 

játék: emberfogással, labdaszerzés, szabályos szerelés, területvédekezés 3:3-as játékban.

 

 

 Kosárlabdázás: hármas nyolcas mögé futással

 

 

 

játék: a tanult feladat alkalmazásával.

 

Röplabdázás: labdás technikai gyakorlatok: kosárérintés gyakorlása párokban, mozgás közben előre-hátra;

 felső egyenes nyitás zsinór fölött, gyakorlás párokban.

 

Feltételek: a sportág űzésére alkalmas gyakorlótér, kézilabda pálya.

Páronként legalább 1 kézilabda, jelzőtrikó.

 

 

 

 

 

Kritérium: ismerje és alkalmazza játék közben az átemelős cselt, mint az előnyszerzés egyik formáját.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritérium: legyen képes 5 hétméteres lövésből legalább 1x hárítani.

 

 

Feltételek: teremben, párban végezett gyakorlatok

Kritériumok: folyamatos haladással, a lábfej minden részét használva, mindkét lábbal, időre, a pálya méretétől függően

Kritériumok: legalább 5x-5x levegőben tartani a labdát;

Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben;

Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!

Feltétel: normálméretű labdák, palánkok;

Kritériumok: a gyakorlatot folyamatos haladás után 3-3x, mindig pontszerzéssel befejezve!

Kritérium: folyamatos játék min. 4 percig az új feladat alkalmazására törekvéssel.

 

Feltételek: teremben, pályán kifeszített zsinór;

Kritériumok: gyakorlat végrehajtása folyamatos adogatással, min. 5x, a labda pontosan a társhoz juttatásával;

felső egyenes nyitás társnak, zsinór fölött 5-ből 3x.

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

 

Sorozat szökdelések, fel-leugrások különböző magasságú szerekre, páros-egy lábon, kéziszerek (súlyzó 1kg) alkalmazásával;

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.

 

Feltételek: zsámoly, ugrószekrény, pad változatos, legalább 6 szerből összeállított pálya;

Kritériumok: folyamatos haladással szökdelések, feladatonként 3-3x!

Torna

Talajtorna

Támaszgyakorlatok: előzetes tudás ismétlése: támlázások, támaszgyakorlatok: fej-, kézállás gyakorlása;

 

 

 

támaszugrások: átguggolás keresztbe állított szekrényen,

 

 

 

Függésgyakorlatok: mászás kötélen és rúdon mászó kulcsolással, fiúknak függeszkedés kísérletek, gyakorlás

 

 

Gyűrűgyakorlatok (magas): alaplendület, zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe.

 

Feltételek: tornaszőnyegek;

Kritériumok: fejállásba emelés zsugor

helyzetből és nyújtott térddel is 3-3x;

kézállás bordásfalnál, próbálkozás a 3mp-ig szabadon állásra, legalább 3x.

Feltételek: ugrószekrény, torna szőnyeg, dobbantó;

Kritériumok: 3 részes szekrényen guggoló átugrás 3x, hajlított állásba érkezéssel.

 

 

Feltételek: mászórúd és mászókötél, magas gyűrű, tornaszőnyegek;

Kritériumok: fiúk-lányok 2x képesek legyenek felmászni vagy a kötélen, vagy a rúdon, vándormászással is!

gyűrűn az egyes gyakorlatok végrehajtása 3-3x, tornászos testtartással.

Alternatív környezetben űzhető sportok

Asztalitenisz: folyamatos játék, páros játék, adogatások változtatásával.

 

 

Korcsolyázás: alapgyakorlatok ismétlése

 

 

Sízés

Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;

Kritériumok: a játékszabályok egyéni változtatásával is játszanak, szabályos mérkőzések lebonyolítása.

Feltételek: alkalmas időjárás esetén, az iskolaudvaron jégpálya;

Kritériumok: minden tanuló vegyen részt

a gyakorlásban!

Feltétel: sítábor szervezése, lebonyolítása, az iskolai sí szünetben;

Kritériumok: előző tudásszint meghaladása.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Grundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése: fogáskeresések térdelőtámaszban,

gyakorlás párokban.

 

 

Különböző eséstechnikák gyakorlása.

Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!

Feltételek: tornaszőnyegek;

Kritériumok: egyszerű esések előre, végrehajtása.

Teljesítménymérés

 

 

 

7-8. osztály - tantervek, tanmenetek

 

TANMENET – 9-10. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

9-10. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Gyorserő, gyorsasági állóképesség-, izomérzékelés fejlesztése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Torna elemek talajon (összefüggő gyakorlat) szereken gyakorlása; játékkészség fejlesztése sportjátékokkal, elsősorban kézilabdázással.

 

3.      Személyiségformálás

A minél jobb teljesítményre törekvés, a monotónia tűrés fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Alakzatokba rendeződés vezényszóra

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott alakzat felvétele.

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Erősítő-, nyújtó hatású 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú szabad- és padgyakorlatok.

 

 

 

 

Tartásjavító gyakorlatok

Feltételek: teremben megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, a szaknyelv ismerete;

Kritériumok: 3-3 négy-nyolc ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva!

Padgyakorlatok egyénenként és együttesen végezve is.

Tartásjavító gyakorlatok minden testnevelési órán szerepeljenek, tudatosítva jelentőségüket!

Képességfejlesztés

F34

F34

Dobó-, lökő gyakorlatok medicinlabdával (2kg) a kar gyorserejének növelésére.

Dobások, lökések egy és két karral, párokban

 

 

Feltételek: megfelelő számú 2kg-os medicinlabda;

Kritérium: párban végrehajtott dobások, dobásonként 5x-i ismétléssel, maximális gyorsaságra törekvéssel, 3 sorozatban! A dobások a társhoz érkezzenek, elkapás után a labdát azonnal dobj vissza a társához!

Úszás

Mellúszás: folyamatosan kar-lábtempó, levegővétel összekapcsolásával;

 

 

 

Gyakorlatok mélyvízben: taposás, ugrások, taposó ugrás, fejesugrás.

Feltételek: 10m-es medence, a mellúszás fogalmi készletének ismerete;

Kritériumok: mélyvízben szabályos levegővétellel, 5x;

 

Feltételek: mély vizű medence;

Kritériumok: taposás folyamatosan, 5-7mp-ig felszínen maradva;

fejesugrás páros lábról elrugaszkodva, 3 kísérletből 2x szabályos vízbeérkezés.

Sportjátékok

TET31

 

 

 

TET43

TET43

TET41

TET41

TET41

 

TET44

 

TET44

 

 

 

 

TET63

TET63

 

 

 

 

 

TAV59

TAV54?

TAV51?

 

TAT610

TAT611

TEK41

 

 

TEK42

TEK43

TEK42

 

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • Páros küzdő gyakorlatok.
 • Szabadulás a védőtől-cselezések labda nélkül.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Labdavezetés.
 • Labdavezetés közben irányváltás.
 • Szemből, oldalról, hátulról érkező, lőtt labda átvétele 2 kézzel mozgás közben, dobókézzel ellentétes lábra
 • Szemből, oldalról, hátulról érkező, lőtt labda átvétele mozgás közben dobókézzel ellentétes lábra 1 kézzel
 • Szemből, oldalról, hátulról érkező,lőtt labda átvétele mozgás közben dobókézzel azonos lábra 1 kézzel.
 • Irányváltozatás minden irányból érkező labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel ellentétes láb szabadulólépése után, a dobókézzel azonos láb keresztbelépésével, a dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)
 • Átemelés dobókézzel labdavezetésből beszökkenés után a labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábról dobókézzel ellentétes láb szabadulólépése után, dobókézzel azonos láb utánlépése, majd dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)

Kapura lövések:

 • Félaktív védő mellett (mélységi kilépés az átlövőre), a lövőkezet letámadó kapus mellett bedőléses lövés.
 • Beugrásos, bevetődéses felső lövés oldalzárás után, pattintott átadás után 1 kezes labdaátvétel, negyedfordulattal a dobókézzel azonos irányba, dobókézzel azonos lábról történő beugrással. Rövid labdafelkészítés után felső lövést követően érkezés tompítássalmellső fekvőtámaszba.

Védekezés taktikai feladatai:

 • Támadásból védekezésbe való gyors visszarendeződés.
 • Zavaró védekezés.
 • A zavaró játékos feladatai a labdás támadóval szemben.

Támadó taktikai feladatok:

 • Támadás emberelőnyben
 • Támadás emberhátrányban.

Kapus technika, taktika:

 • Távoli lövések védése. Félmagasan érkező labdák védése kézzel és lábbal, kézzel-lábbal.
 • Beállóból érkező lövések védése. Oldalról kapott lövés védése.
 • Indításból végrehajtott lövések védése.

 

 

Kétkapus játék.

 

Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok:

labdalevétel: talppal, belsővel, külső csüddel, combbal, mellel

játék: emberfogással, labdaszerzés, szabályos szerelés.

 

 

Kosárlabdázás: hármas nyolcas mögé futással

 

 

játék: a tanult feladat alkalmazásával.

 

Dobóversenyek.

 

Röplabdázás: felső egyenes nyitás háló fölött célterületre, gyakorlás párokban.

 

Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán.

 

Feltételek: a sportág gyakorlására alkalmas kézilabda pálya, vagy sportudvar.

Páronként legalább 1 kézilabda. Jelzőtrikók.

 

 

Kritériumok: legyenek képesek a különböző irányokból érkező labdák átvételére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes 5 kapuralövésből 3x célzott, eredményes lövést végrehajtani.

 

 

Ismerje a zavaró játékos szerepét, és alkalmazza játékban.

 

 

 

 

Ismerje és tudatosan alkalmazza az emberelőnyös, és emberhátrányos helyzetekben elvárt taktikai megoldásokat.

 

 

 

 

 

 

Feltételek: teremben, párban végezett gyakorlatok

Kritériumok: dobott labdával az egyes gyakorlatok 3-3x végrehajtva, párokban

 

Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben;

Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!

Feltétel: normálméretű labdák, palánkok;

Kritériumok: a gyakorlatot folyamatos haladás után 3-3x, mindig pontszerzéssel befejezve!

Kritérium: folyamatos játék min. 4 percig az új feladat alkalmazására törekvéssel.

Feltételek: labdák, palánkok, mini is lehet;

Kritériumok: 2-4-es csoportokban, egyenként 10-10 dobás.

Feltételek: teremben, női magasságú háló fölött;

Kritériumok: felső egyenes nyitás háló fölött célterületre, 5-ből 3x, különböző helyről adogatva;

Feltétel: pontosan kijelölt pálya;

Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása!

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

Akadálypályán, futással haladva, fel-leugrások különböző magasságú szerekre, páros-egy lábon.

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.

 

Feltételek: zsámoly, ugrószekrény, pad változatos, legalább 6 szerből összeállított pálya;

Kritériumok: folyamatos futással haladva felfutások, szökdelések, 5-7 percig!

Torna

Talajtorna:

tanult elemekből, minimum 4 elem, gyakorlat egyéni összeállítása;

 

 

támaszugrások: kanyarlati átugrás, keresztbe állított szekrényen,

 

 

Függésgyakorlatok: mászás kötélen és rúdon mászó kulcsolással, fiúknak függeszkedés kísérletek, gyakorlás

 

Gyűrűgyakorlatok (magas): alaplendület, zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe.

 

Feltételek: tornaszőnyegek;

Kritériumok: az összeállított elemkapcsolatok folyamatos végrehajtása, a tartásos elemek legalább 2mp-ig való kitartásával.

Feltételek: ugrószekrény, torna szőnyeg, dobbantó;

Kritériumok: 3-4 részes szekrényen zsugorkanyarlati átugrás 3x, hajlított állásba érkezéssel.

Feltételek: mászórúd és mászókötél, magas gyűrű, tornaszőnyegek;

Kritériumok: fiúk-lányok 2x képesek legyenek felmászni vagy a kötélen, vagy a rúdon, vándormászással is!

gyűrűn az egyes gyakorlatok végrehajtása 3-3x, tornászos testtartással.

Alternatív környezetben űzhető sportok

Asztalitenisz: folyamatos játék, páros játék, adogatások változtatásával.

 

 

Korcsolyázás: alapgyakorlatok ismétlése

 

 

 

Sízés

Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;

Kritériumok: a játékszabályok egyéni változtatásával is játszanak, szabályos mérkőzések lebonyolítása.

Feltételek: alkalmas időjárás esetén, az iskolaudvaron jégpálya;

Kritériumok: minden tanuló vegyen részt

a gyakorlásban!

Feltételek: sí tábor megszervezése, az iskolai sí szünetben,

Kritériumok: az elért tudásszint meghaladása.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Grundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése: fogáskeresések térdelőtámaszban,

gyakorlás párokban.

 

 

Különböző eséstechnikák gyakorlása.

Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: az esések fogalmi készletének ismerete, előre esések végrehajtása helyes technikai kivitelezéssel!

Teljesítménymérés

 

 

 

7-8. osztály - tantervek, tanmenetek

 

TANMENET – 11-12. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

11-12. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Reakciógyorsaság, ritmusképesség, általános állóképesség fejlesztése.

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Sportjátékok technikai készségének fejlesztése játékokkal, elsősorban kézilabdázással.

 

3.      Személyiségformálás

Pontosság, teljesítményre törekvés, céltudatosság, figyelem, érdeklődés fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Menetgyakorlatok lépéshossz és a járás sebességének változtatásával.

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Játékos és szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű társas gyakorlatok

 

 

 

Tartásjavító gyakorlatok

Feltételek: teremben megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, a szaknyelv ismerete;

Kritériumok: lehetőleg azonos testalkatú párok alakítása, a játékos gyakorlatok fegyelmezett végrehajtása párokban.

Tartásjavító gyakorlatok minden testnevelési órán szerepeljenek, tudatosítva jelentőségüket!

Képességfejlesztés

F31

Aerob állóképesség fejlesztése 20-es ingafutás felhasználásával

 

 

Feltételek: a 20m-es ingafutáshoz szükséges eszközök és hely biztosítása;

Kritérium: minden tanuló maximális teljesítmény nyújtására törekedjen.

Úszás

Vegyesúszás mélyvízben: mell-, hát-, gyorsúszás folyamatosan;

 

 

 

Gyakorlatok mélyvízben rajtok, fordulók

Feltételek: min.10m-es mélyvizű medence;

Kritériumok: mélyvízben folyamatosan leúszni 3 úszásnemben 25-25m-t, egyéni tempóban.

Feltételek: mély vizű medence;

Kritériumok: fejesugrás páros lábról elrugaszkodva, 3 kísérletből 2x szabályos vízbeérkezés; az egyes úszásnemek fordulóinak szabályos végrehajtása.

Sportjátékok

TET31

 

 

TET44

 

 TET44

 

 

 

TET44

 

 

 

TET65

 

TET62

 

TET62

 

 

 

TEV31, TEV32, TEV35

 

 

 

TAT45

TAT46

TAT44

 

TAV32(?)

TAV32(?)

TAV32(?)

Kézilabdázás

Labda nélküli technika:

 • Az eddig elsajátított labda nélküli technikai elemek gyakorlása: irányváltás, cselezés, lábmunka, ütközések, sáncolások.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Indulócsel a dobókézzel ellentétes láb kilépése,majd keresztbelépése . (2 lépés)
 • Irányváltoztatás labdavezetésből felugrás után a labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábról dobókézzel ellentétes láb szabadulólépése után, a dobókézzel azonos láb keresztbelépését követően, a dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)
 • Átemelés dobókézzel minden irányból érkező labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel azonos láb kilépése majd, keresztbelépése után, dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)

Kapura lövések:

 • Szélről történő kapura lövések a dobókézzel ellentétes oldali sarokból indulva.
 • Beugrásos felső lövés, dobókézzel ellentétes sarokból álló helyzetből, dobókézzel ellentétes lábról indulva,rövid labda felkészítéssel, dobókézzel ellentétes lábról felugrással. Lövés a legmagasabb ponton, leérkezés páros lábra (3 lépés)
 • Beugrásos felső lövés, dobókézzel ellentétes sarokból indulva. A labda átvétele lépés közben a dobókézzel azonos lábra történik. A labda rövid felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Lövés a legmagasabb ponton, leérkezés páros lábra majd mellső fekvőtámaszon keresztül hasonfekvésbe (2 lépés)

Védekezés technikai feladatai:

 • A szélső támadóval szembeni védekezés feladatai: területszűkítés, ütközés, halászás.

 

Támadó taktikai feladatok

 • Gyorsindítás.
 • Lerohanás.
 • Gyors középkezdés.

Védekező taktika:

 • Védekezés gyorsindítás ellen.
 • Védekezés lerohanás ellen.
 • Védekezés a gyors középkezdés ellen.

 

Kétkapus játék

Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok:

 

 

Cselezés: testcsel

fejelés különböző irányokba;

 

 

 

játék: emberfogással, labdaszerzés, szabályos szerelés.

 

 

 

Kosárlabdázás: dobócsel, indulócsel után labdavezetés, fektetett dobás mindkét oldalról, bal kézzel is.

játék: a tanult feladat alkalmazásával.

 

 

 

Dobóversenyek: büntető dobással

Röplabdázás: felső egyenes nyitás és nyitásfogadás, háló fölött érkező labda;

 

Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán.

 

Feltételek: a kézilabdázás oktatására alkalmas kézilabda pálya - teremben, vagy szabadtéren.

Páronként legalább 1 kézilabda. Jelzőtrikó.

 

Kritérium: a technikai feladatok játék közben történő tudatos, eredményes alkalmazása.

 

 

 

 

 

 

 

Kritérium: az egyes lövésfajták célzott, kapus nélkül történő végrehajtása: 5 lövésből 3x célba találjon a lövés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: teremben, párban végezett gyakorlatok

Kritériumok: labdavezetésből labda elhúzása oldalra, mindkét irányba 3-3x, labdaátvétel testcsellel 3-3x.

Feltétel: párokban, megfelelő távolságra, gumilabdák;

Kritériumok: fejelés állóhelyben, haladással előre-hátra. oldalt, felugrással;

Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben;

Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!

Feltétel: normálméretű labdák, palánkok;

Kritériumok: a cselek végrehajtása védővel szemben, 3 kísérletből legalább 1 eredményes pontszerzés, bal kézzel is!

Feltételek: labdák, palánkok, mini is lehet;

Kritériumok: test-, és dobócsel alkalmazása játékközben.

Kritériumok: 2-4-es csoportokban, egyenként 10-10 dobás.

Feltételek: teremben, női magasságú háló fölött;

 

Kritériumok: felső egyenes nyitás háló fölött, alkarérintéssel fogadás, 5-ből 3x sikeres végrehajtás, mindkét feladat esetében;

Feltétel: pontosan kijelölt pálya;

Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása!

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.

Torna

Talajtorna:

tanult elemekből, minimum 4 elem, gyakorlat egyéni összeállítása;

 

 

támaszugrások: hosszába állított szekrényen,

felguggolás, terpeszleugrás

 

 

 

Függésgyakorlatok: mászás kötélen mászó kulcsolással, fiúknak függeszkedés lefelé, gyakorlása

 

Feltételek: tornaszőnyegek;

Kritériumok: az összeállított elemkapcsolatok folyamatos végrehajtása, a tartásos elemek legalább 2mp-ig való kitartásával.

Feltételek: ugrószekrény, torna szőnyeg, dobbantó;

Kritériumok: 3-4 részes szekrényen felguggolásból terpeszleugrás 3x, hajlított állásba érkezéssel.

Feltételek: mászókötél, tornaszőnyegek;

Kritériumok: fiúk-lányok 2x képesek legyenek felmászni a kötélen, fiúk kötél felétől lefelé függeszkedéssel.

Alternatív környezetben űzhető sportok

Asztalitenisz: folyamatos játék, páros játék, adogatások változtatásával.

 

 

Asztalitenisz bajnokság

 

Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;

Kritériumok: a játékszabályok egyéni változtatásával is játszanak, szabályos mérkőzések lebonyolítása.

Feltétel: a versenykiírás, felszerelések biztosítása;

Kritériumok: minden tanuló nevezzen be és induljon el!

Önvédelmi és küzdő feladatok

Grundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése: fogáskeresések állásban: derékfogás,

hónaljfogás, karlezárás gyakorlás párokban.

 

 

Különböző eséstechnikák gyakorlása.

Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: az esések fogalmi készletének ismerete, előre esések végrehajtása helyes technikai kivitelezéssel!

Teljesítménymérés

 

 

 

7-8. osztály - tantervek, tanmenetek

 

TANMENET – 13-14. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

13-14. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Kar-, törzs-, láb dinamikus erejének fejlesztése sportjátékok, különösen a kézilabda mozgásanyagának felhasználásával.  

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Sportjátékok taktikai készségének fejlesztése játékokkal, elsősorban kézilabdázással.

 

3.      Személyiségformálás

A kitartás, figyelem, érdeklődés fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Menetgyakorlatok: fejlődések, szakadozások

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű társas, bot- és bordásfalgyakorlatok.

 

 

Tartásjavító gyakorlatok

Feltételek: teremben, megfelelőszámú bordásfal és bot, a szaknyelv ismerete;

Kritériumok: a botgyakorlatoknál megfelelő távolság a tanulók között, gyakorlatok folyamatos végrehajtása.

Tartásjavító gyakorlatok minden testnevelési órán szerepeljenek, tudatosítva jelentőségüket!

Képességfejlesztés

F34

 

 

 

Medicinlabdával egykezes felsődobás állóhelyből távolságra;

hanyattfekvés, labda magas tartásban, felülés átadás a társnak;

alapállásban labda mélytartásban, szökkenéssel előre páros lábon dobás kétkezes alsó dobással a társnak.

Feltételek: a dobások végrehajtásához megfelelő hely;

Kritérium: minden tanuló maximális teljesítmény nyújtására törekedjen a dobások végrehajtása során. Minden dobást 5x hajtsák végre, a társ kapja el a labdát!

Úszás

Hát és gyorsúszás gyakorlása

 

 

 

Gyakorlatok mélyvízben rajtok, fordulók

Feltételek: min.10m-es, mélyvizű medence;

Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás háton és gyorson, 25-25m-t, egyéni tempóban2-2x.

Feltételek: mély vizű medence;

Kritériumok: a hátúszás fordulójának szabályos végrehajtása.

Sportjátékok

TET1, TE1, TA1

 

TAT56

Kézilabdázás

 • Az elmúlt időszakban elsajátított technikai és taktikai gyakorlatok ismétlése.
 • Tudatos alkalmazása játékhelyzetekben.
 • Eredményes játékra törekvés.

 

 

Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok:

 

lábtenisz

 

 

játék: emberfogással, labdaszerzés, szabályos szerelés.

 

 

 

 

Kosárlabdázás:

játék: egy palánkra, 3:3 ellen;

 

Dobóversenyek: büntető dobással

 

 

Röplabdázás: alsó-, felső egyenes nyitás és nyitásfogadás, háló fölött érkező labda;

 

 

Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán.

Feltételek: a játék oktatására alkalmas gyakorlótér.

Páronként legalább 1 labda. Jelzőtrikó.

Kritérium: Eredményes, élményt jelentő játékkészség birtoklása.

 

 

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő pálya hálóval elválasztva, párban végezett gyakorlatok;

Kritériumok: a különböző testrészekkel történő labdatovábbítás,3-3fős csapatokban játszva; Feltétel: párok egymástól megfelelő távolságra álljanak, gumilabdák;

Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben és szabadban is;

Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!

 

Feltétel: normálméretű labdák, palánkok;

Kritériumok: pontszerzés fektetett dobással,3 kísérletből legalább 1 eredményes pontszerzés!

Feltételek: labdák, palánkok, mini is lehet;

Kritériumok: 2-4-es csoportokban, egyenként 10-10 dobás.

 

Feltételek: teremben, női magasságú háló;

Kritériumok: alsó-, felső egyenes nyitás háló fölött, alkarérintéssel fogadás, 5-ből 3x sikeres végrehajtás mindkét feladat esetében;

Feltétel: pontosan kijelölt pálya;

Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása!

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

 

Magasugrás átlépő technikával

 

 

súlylökés beszökkenéssel;

 

 

távolugrás guggoló technikával.

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.

 

Feltételek: magasugró mércék, léc;

Kritériumok: 5-7 lépés nekifutásból, fiúk 120 cm-en, lányok 100 cm-en sikeres ugrások végrehajtása;

Feltételek: fiúk 4 kg-os, lányok 3 kg-os szerrel dobnak;

Kritériumok: dobások mindkét kézzel, legalább 5-5x.

Feltételek: homokgödör legalább 6m hosszú;

Kritériumok: 5-7 lépés nekifutással, elugró sávból, fiúk: min. 4m, lányok: min. 3.5m-t teljesíteni!

Torna

  

Alternatív környezetben űzhető sportok

Asztalitenisz: folyamatos játék, páros játék, adogatások változtatásával.

Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;

Kritériumok: a játékszabályok egyéni változtatásával is játszanak, szabályos mérkőzések lebonyolítása.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Grundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése: fogáskeresések állásban: derékfogás,

hónaljfogás, karlezárás gyakorlás párokban.

 

Különböző eséstechnikák gyakorlása.

Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: az esések fogalmi készletének ismerete, előre esések végrehajtása helyes technikai kivitelezéssel!

Teljesítménymérés