Szabadon felhasználható tanmenetek
11-12. osztály - tantervek, tanmenetek
11-12. osztály - tantervek, tanmenetek
11-12. osztály - tantervek, tanmenetek

A jelenleg érvényben lévő Nemzeti Alaptantervet (NAT) az alább található linkről letöltheti:

http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tantervek/nemzeti-alaptanterv-nat

 

A jelenleg érvényben lévő kerettantervet az alább található linkről letöltheti:

http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Érvényben lévő tantervek

TANMENET - 1-2. tanítási egység

11-12. osztály - tantervek, tanmenetek

 

Tanítási egység fő feladatai

 

1-2. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Általános állóképesség dinamikus láberő fejlesztése.

Teljesítménymérés, motoros tesztek alkalmazásával

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Játék készég fejlesztése sportjátékok, kiemelten a kézilabdázás, alkalmazásával.

Atlétikai készségek fejlesztése váltófutás, gátfutás alkalmazásával;

 

 

3.      Személyiségformálás

Küzdőképesség, bátorság, önállóság és a csapatszellem alakítása.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A foglalkoztatásokhoz szükséges alakzatok felvétele.

 

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén;

Kritériumok: adottvezényszóra történő feladat pontos végrehajtása.

 

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, nyújtó hatású szabadgyakorlatok.

 

 

 

Feltételek: teremben az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely;

Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása, 5x ismétlésekkel a nyújtó hatás kitartására figyelve.

Képességfejlesztés

F1

Kitartó futás 6-8 percig, egyéni tempóban;

 

 

 

futások, sorozatugrások akadályokon, zsámolyokon, páros és egy lábon;

Feltételek: megfelelő hosszúságú pálya;

Kritériumok: egyéni tempó, a megadott ideig tartó futás;

 

Feltétel: legalább 8 db akadály,zsámoly;

Kritériumok: az egyes gyakorlatsorok ismételve, 5 sorozatban.

Sportjátékok

 

Video: Betörés védők közé kijelölt területre és védőlábmunka

TEV31

TEV32

 

Video: Csoportos labdavezetés helymozgásokkal

 

 

TET42

 

 

TET42

TET44

 

 

 

 

 

 

 

TET45

TET63

 

 

 

 

 

 

 

TET63

TET64

TET63

 

 

 

 

 

 

 

TAT31

 

TET64

 

 

TAT55

 

 

 

TAV22

TAV610

 

TAV610

 

TAV610

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • Alaphelyzet.
 • Védekező alapmozgás.
 • Ütközések.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Labdavezetés folyamatosan jobb és bal kézzel, helyben, szökdelés közben, haladással.
 • A labda elfogása különböző irányból, magasságból érkező labdák esetében
 • gyors futás közben labdaátadások
 • labdaátadások cselezés, leforgás, ütközés után
 • Test mögötti pattintott átadás dobó kézzel, a dobókézzel ellentétes irányba, a dobókézzel azonos láb indulásával és ellentétes láb kitámasztásával

 

Kapura lövések:

 • Felugrásos felső lövés több(bal,jobb, szemből) irányból kapott labdával,a dobókéz irányába íven történő lendületszerzés után a labda levegőben történő birtokbavételével, dobókézzel azonos láb talajfogásával,rövid felkészítéssel, dobókézzel ellentétes lábról felugrás után (BÁ vagy JÁ balkezes befelé).
 • átlövések felugrásból és talajról
 • indulócsel után felugrásos átlövés
 • Felugrásos felső elhajlásos lövés dobókézirányából kapott labdával merőleges lendületszerzés után a labda dobókézzel azonos lábra történő birtokbavételével és íven történő felkészítéssel, dobókézzel ellentétes lábról történő felugrás után (2 lépés)

Támadó taktikai feladatok

 • Átlövő készítésekből adódó támadás befejezési lehetőségek.
 • átlövő keresztekből adódó megoldási lehetőségek
 • 4-4 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) BE forgás, IR kifutással, játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően.

Védekező taktika

 • Területvédekezés 6:0 szabályainak alkalmazása
 • Terület védekezés 6:0 (belső 4 védő védőtevékenysége 1 BE esetén)
 • Terület védekezés 6:0 (belső 4 védő védőtevékenysége 2 BE esetén)

Kapus képzés: Kapus védés utáni gyorsindítás

Kétkapus játék

 

 

Labdarúgás: labdás koordináció technikai gyakorlatok:

a tanult elemek többféle variációban, különböző alakzatokban, talajon, levegőben érkező labdákkal végrehajtva;

 

 

játék: ötletjáték

 

  

Kosárlabdázás:

tanult technikai elemek gyakorlása

 

 

 

játék: gyors indítással, lefutásokkal

 

 

 

Röplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban

 

 

Játék: teljes létszámú csapatokkal teljes nagyságú pályán, a tanult elemek alkalmazásával, nyitásra és a feladás-leütésre figyelve.

 

Feltételek: a sportág űzésére alkalmas terem, vagy szabadtéri kézilabda pálya, sportudvar.

Páronként legalább 1 db korosztálynak megfelelő kézilabda. Jelzőpólók.

Kritériumok:

 

Az egyes technikai elemek készségszintű elsajátítása.  

Legyenek képesek játék közben nagy biztonsággal alkalmazni a technikai és taktikai elemeket.

Ismerjék a játékszabályokat, és egy –egy adott poszt elvárásait az eredményes játék érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: szabadban megfelelő méretű pálya, párban, csoportokban végezett gyakorlatok;

Kritériumok: labdával és a labda nélkül végzett elemek gyakorlása egyaránt figyelve, labdakezelés és a feladatok végrehajtása folyamatosan történjen.

 

Feltételek: teremben, szabadban a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok;

Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni.

 

 

Feltétel: megfelelő számú kosárlabda, minimum páronként egy;

Kritériumok: az egyes technikai elemek: átadások, labdavezetések, cselek ismétléses gyakorlása párokban;

 

Kritériumok: a folyamatos játék kisebb létszámú csapatokban, gyors cserékkel technikai elemek változatos alkalmazásával, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel.

 

Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;

Kritériumok: az egyes technikai elemek hálónál történő gyakorlása egyenként, majd csoportokban.

 

Feltétel: pontosan kijelölt pálya;

Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

 

Gátfutás alapgyakorlatai: alacsony gátnál járás-futás közben végzett gyakorlatok, gátfölötti gyakorlatok járás-futással;

 

 

 

 

 

 

 

 

Váltófutás gyakorlatai: egy-, kétkezes váltás botkezelése járás, futás közben, kijelölt váltózónában;

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en.

 

Feltétel: állítható, lehetőleg műanyag gátak, minimum3 db.

Kritériumok: járással a gátak mellet, mindkét oldalon, átlépés a gát vonalán, az ellépő láb kiemelése derékszögig, járás a következő gátig, folyamatosan. Ugyan ez a gyakorlat lassú futással a gát mindkét oldalán végrehajtva;

Gát fölötti gyakorlatok: váltott lábú gátra lendítéssel végezve;

 

Feltétel: váltóbotok, váltózóna kijelöléséhez megfelelő hely;

Kritériumok: a tanulók képességei szerinti csapatösszeállítás, gyakorlás botot hozó és átvevő tanulók között a kijelölt váltóhelyeken, majd teljes csapatban, váltóverseny;

Torna

 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok

Tájfutás alapismereteinek ismétlése, térképhasználat;

 

 

Túraszervezés alapismeretei

Feltételek: turista térképek, tájolók;

Kritériumok: térképjelek ismeretének felújítása tájoló használatával.

 

Feltétel: az adott túra helyének kijelölése,

Kritériumok: a kiválasztott terepnek megfelelő követelmények kidolgozása

Önvédelmi és küzdő feladatok

Dzsudó: a tanult technikai elemek cselekvés biztos alkalmazása új variációkban;

 

 

földharcok

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: az egyes technikai elemek ismételt gyakorlása külön-külön, variációkban való bemutatása.

földharcban a tanult leszorítások és szabadulás gyakorlása;

Egészségkultúra - prevenció

Testépítés: állapotfelmérés (speciális pl: erő) alapján fejlesztési terv elkészítése.

 

 

Feltételek: megfelelő géppark, fogalmi készlet ismerete;

Kritériumok: az állapotfelmérés eredményének értékelése után a fejlesztés elkészítése, megbeszélése a testnevelő tanárral!

Teljesítménymérés

A kötelező teljesítménypróbák

Feltételek: a méréshez szükséges eszközök;

Kritériumok: a tesztek pontos, az előírásoknak megfelelő végrehajtása, mérése.

 

TANMENET - 3-4. tanítási egység

11-12. osztály - tantervek, tanmenetek

 

Tanítási egység fő feladatai

 

3-4. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Rajtgyorsaság, a váll gyorserejének növelése dobóképesség javításával, a törzsizmok erejének fejlesztése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Játék készég fejlesztése sportjátékok, kiemelten a kézilabdázás, alkalmazásával.

Atlétikai készségek tovább fejlesztése váltófutás, gátfutás alkalmazásával;

 

 

3.      Személyiségformálás

Döntési képesség, határozottság, cselekvőkészség formálása

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A foglalkoztatásokhoz szükséges alakzatok gyors és pontos felvétele.

 

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén;

Kritériumok: adottvezényszóra történő feladat pontos végrehajtása.

 

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű zenére végrehajtott szabadgyakorlatok

 

 

Feltételek: zenét szolgáltató technikai eszköz, teremben az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely;

Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása, ritmusváltások pontos követésével.

 

Képességfejlesztés

Dobások állásban, ülésben, térdelésben, fekvésben 1-2kg-os medicinlabdákkal, egy kézzel;

 

 

 

Törzsizom erősítő gyakorlatok medicinlabda felhasználásával

 

Feltételek: megfelelőszámú 1-2kg-os labda;

Kritériumok: egykezes vállfölötti dobások mindkét kézzel végrehajtva, gyorsan és pontosan a társhoz juttatással, a társ kapja el a szert;

Feltételek: megfelelő számú labda;

Kritériumok: fiúk 3kg-os, lányok 2kg-os labdával végezzék a gyakorlatokat, párokban.

Sportjátékok

 

TEV31

 

TEV31

F22

 

TAV615

 

 

 

TET32

TET42

 

 

 

 

 

TET41

 

 

 

 

 

 

 

 

TET62

 

 

 

 

 

 

TET62

 

 

TET65

TET62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • Gyorsfutások rövid távon, páros küzdőgyakorlatokból indulva
 • gyors irányváltások futás közben
 • labda nélküli induló és testcselek

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Indulócsel a dobókézzel azonos láb kilépésével, majd keresztbelépése után a dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépése. (3 lépés)
 • Irányváltoztatás minden irányból érkező labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel azonos láb szabaduló lépése, majd a dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (2 lépés)
 • Átemelés dobókézzel ellentétes kézzel labdavezetésből beszökkenés után a labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábról dobókézzel azonos láb szabadulólépésével,majd dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (2 lépés)

Kapura lövések:

 • Beugrásos felső lövés, dobókézzel ellentétes sarokból állóhelyzetből, dobókézzel ellentétes lábról indulva,rövid labda felkészítéssel, dobókézzel ellentétes lábról felugrással .Lövés a legmagasabb ponton, leérkezés pároslábra(3 lépés)
 • sarokból indulva beugrásos kapura lövés, lövőkézzel azonos és ellentétes lábról elugorva
 • Beugrásos kanyarított lövés, dobókézzel ellentétes sarokból indulva.         A labda átvétele levegőben         történik majd lépés a dobókézzel azonos lábbal. A labda rövid felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás .Lövés         kanyarítással. Leérkezés páros lábra, majd kicsúszás mellkason. (1 lépés)

Kapustechnika: szélről érkező labdák védése.

 

Kétkapus játék

 

 

  

Labdarúgás: labdás koordináció technikai gyakorlatok:

 

az egyes posztokon való játék feladatainak megoldása

 

  

játék: ötletjáték

 

  

Kosárlabdázás:

tanult technikai elemek kombinatív gyakorlása, pontszerzéssel egybekötve;

 

  

játék: csökkentett létszámmal, gyors játékra törekedve kispályán;

 

 

Röplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban

  

 

Játék: csökkentett létszámú csapatokkal teljes nagyságú pályán, a gyors helyezkedésre figyelve.

Feltételek: a sportág űzésére alkalmas terem, vagy szabadtéri kézilabda pálya, sportudvar.

Páronként legalább 1 db korosztálynak megfelelő kézilabda. Jelzőpólók.

 

Kritériumok:

Az egyes technikai elemek készségszintű elsajátítása.  

 

 

Legyenek képesek játék közben nagy biztonsággal alkalmazni a technikai és taktikai elemeket.

 

 

Ismerjék a játékszabályokat, és egy –egy adott poszt elvárásait az eredményes játék érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: szabadban megfelelő méretű pálya, párban, csoportokban végezett gyakorlatok;

Kritériumok: labdával és a labda nélkül végzett elemek gyakorlása egyaránt figyelve, labdakezelés és a feladatok végrehajtása folyamatosan történjen.

 

Feltételek: teremben, szabadban a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok;

Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni.

 

 

Feltétel: megfelelő számú kosárlabda, minimum páronként egy;

Kritériumok: az egyes technikai elemek: átadások, labdavezetések, cselek ismétléses gyakorlása párokban;

 

Kritériumok: a folyamatos játék kisebb létszámú csapatokban, gyors cserékkel technikai elemek változatos alkalmazásával, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel.

 

Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;

Kritériumok: az egyes technikai elemek hálónál történő gyakorlása egyenként, majd csoportokban.

 

Feltétel: pontosan kijelölt pálya;

Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

 

Gyors futások 20-30m-en, térdelő rajttal indulva futások

 

 

 

 

Gátfutás alapgyakorlatai: alacsony gátnál járás-futás közben végzett gyakorlatok, gátfölötti gyakorlatok járás-futással, ismétlése;

 

 

 

 

 

 

 

gátak közötti távolság növelésével, a megjelölt gyakorlatok végrehajtása;

 

Váltófutás gyakorlatai: egy-, kétkezes váltás, kijelölt váltózónában, csapatok közötti versenyzéssel;

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en.

 

Feltétel: rajtgépek, minimum 3 db;

Kritériumok: meghatározott, min 3. rajt, a szabályoknak megfelelően indulva, a táv maximális gyorsasággal való lefutása, rajtversenyek mindkét távon!

 

Feltétel: állítható, lehetőleg műanyag gátak, minimum3 db.

Kritériumok: járással a gátak mellet, mindkét oldalon, átlépés a gát vonalán, az ellépő láb kiemelése derékszögig, járás a következő gátig, folyamatosan. Ugyan ez a gyakorlat lassú futással a gát mindkét oldalán végrehajtva;

Gát fölötti gyakorlatok: váltott lábú gátra lendítéssel végezve;

Kritériumok: a gyakorlatokat lassú futással kell végrehajtani

 

Feltétel: váltóbotok, váltózóna kijelöléséhez megfelelő hely;

Kritériumok: a tanulók képességei szerinti csapatösszeállítás, döntés az egy, vagy kétkezes váltás alkalmazása között; a csapatok döntsenek; váltóverseny a csapatok közöt.

Torna

 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok

Tájfutás alapismereteinek ismétlése, térképhasználat;

 

 

Túraszervezés alapismeretei

 

 

 

Túra lebonyolítása a kiválasztott terepen

Feltételek: turista térképek, tájolók;

Kritériumok: térképjelek ismeretének felújítása tájoló használatával.

 

Feltétel: az adott túra helyének kijelölése,

Kritériumok: a kiválasztott terepnek megfelelő követelmények kidolgozása.

Feltétel: a túra helyének kijelölése;

Kritériumok: a lebonyolításához szükséges szervezők, vezetők feladatainak pontos ismerete.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Grundbírkózás alapgyakorlatainak ismétlése, cselekvésbiztos végrehajtása;

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: az egyes technikai elemek ismételt gyakorlása külön-külön, variációkban való bemutatása, küzdelem állásban, szőnyegen.

 

Egészségkultúra - prevenció

Edzéstervek összeállításának szempontjai

Feltételek: megfelelő géppark, fogalmi készlet ismerete;

Kritériumok: az edzésterv készítés alapelveinek ismerete a különböző korosztályokban.

Teljesítménymérés

 

 

 

11-12. osztály - tantervek, tanmenetek

 

TANMENET - 5-6. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

 

5-6. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

A karerő, a törzsizmok erejének fejlesztése, a koordinációs képesség, téri tájékozódó képesség növelése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Kombinációs készég sokoldalú fejlesztése az egyes sportjátékok, kiemelten a kézilabdázás, alkalmazásával.

A torna készség szergyakorlatokkal való fejlesztése.

 

3.      Személyiségformálás

Bátorság, fájdalomtűrés javítása

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A foglalkoztatásokhoz szükséges alakzatok gyors és pontos felvétele.

 

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén;

Kritériumok: adottvezényszóra történő feladat pontos végrehajtása.

 

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, zenére végrehajtott bot- és kézisúlyzó gyakorlatok;

 

 

Feltételek: zenét szolgáltató technikai eszköz, 1-2 kg-os kézisúlyzók, teremben az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely;

 Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása, ritmusváltások pontos követésével, lányok 1kg-os, fiúk 2kg-os szerrel dolgozzanak.

 

Képességfejlesztés

 

Kötélmászás, húzódás, tolódás különböző szereken;

 

 

 

 

 

 

Törzsizom erősítő padgyakorlatok

 

Feltételek: megfelelőszámú mászókötél, és tornaszerek, KTK;

Kritériumok: fiúk kötélen függeszkedés, lányok lefelé függeszkedés.

tornaszereken: párhuzamos korlát, nyújtó, KTK, húzódások, tolódások, meghatározott ismétlésszámmal.

 

Feltételek: megfelelő számú tornapad;

Kritériumok: fiúk 4-en, lányok 6-an egy-egy padnál végezzék a gyakorlatokat.

Sportjátékok

TET31=J22

 

 

 

 

 

 

 

TET62

 

 

 

 

 

 

TET45

 

TET45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J42

TAT55

 

 

 

 

TAT65

TAT66

 

 

 

 

 

 

TAV56

TAV610

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • Támadó lábmunka.
 • Páros küzdő gyakorlatok.
 • Ütközések talajon és levegőben.

Labdás technikai gyakorlatok:

 

 

Kapura lövések:

 • Beugrásos felső lövés oldalzárás után,pattintott átadás után 2 kezes labdaátvétel, negyedfordulattal a dobókézzel azonos irányba, dobókézzel ellentétes lábról történő beugrással. Rövid labdafelkészítés után felső lövést követően érkezés páros lábra.
 • kapura lövés bevetődésből, leforgásból, mindkét oldalra
 • Bevetődéses lövés oldalzárással, pattintott átadás után 1 kezes labdaátvétellel, negyedfordulattal a dobókézzel ellentétes irányba, dobókézzel ellentétes lábról történő bevetődéssel. Rövid labdafelkészítés követően bevetődéses lövés, majd leérkezés páros lábra és kigurulás a test hossztengelye körül.

Támadó taktikai feladatok

 • játék egy és két beállóval
 • 4-4 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) "Rövidkereszt" (labdavezetésből is Rodriguez) után a játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően. BE 3-3 között.
 • 4-4 elleni támadás (BÁ-IR-JÁ-BE) (mélységben tagolt védők ellen) IR labdavezetéssel az Átl. ellentétes irányába, majd gyors irány és tempó váltással (Rodriguez) helycserével passzol az Átl.-nek,aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.

Védekező taktika:

 • Terület védekezés 6:0 (6-6 ellen)

 

Kétkapus játék, a tanult technikai és taktikai elemek alkalmazásával. Törekvés a folyamatos játékra.

 

 

 

Labdarúgás: labdás koordináció technikai gyakorlatok:

 

az egyes posztokon való játék feladatainak megoldása, posztok cseréjével is!

 

 

 

játék: ötletjáték

 

 

Kosárlabdázás:

tanult technikai elemek kombinatív gyakorlása, pontszerzéssel egybekötve;

 

 

játék: csökkentett létszámmal, gyors játékra törekedve kispályán;

 

 

Röplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban

 

 

Játék: csökkentett létszámú csapatokkal teljes nagyságú pályán, a gyors helyezkedésre figyelve.

 

 

 

Feltételek: a sportág űzésére alkalmas terem, vagy szabadtéri kézilabda pálya, sportudvar.

Páronként legalább 1 db korosztálynak megfelelő kézilabda. Jelzőpólók.

 

Kritériumok:

Az egyes technikai elemek készségszintű elsajátítása.  

 

Legyenek képesek játék közben nagy biztonsággal alkalmazni a technikai és taktikai elemeket.

 

Ismerjék a játékszabályokat, és egy –egy adott poszt elvárásait az eredményes játék érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: szabadban megfelelő méretű pálya, párban, csoportokban végezett gyakorlatok;

Kritériumok: labdával és a labda nélkül végzett elemek gyakorlása egyaránt figyelve, labdakezelés és a feladatok végrehajtása folyamatosan történjen.

 

Feltételek: teremben, szabadban a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok;

 Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni.

 

 

Feltétel: megfelelő számú kosárlabda, minimum páronként egy; 

Kritériumok: az egyes technikai elemek: átadások, labdavezetések, cselek ismétléses gyakorlása párokban;

 

Kritériumok: a folyamatos játék kisebb létszámú csapatokban, gyors cserékkel technikai elemek változatos alkalmazásával, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel.

 

Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;

Kritériumok: az egyes technikai elemek hálónál történő gyakorlása egyenként, majd csoportokban.

 

Feltétel: pontosan kijelölt pálya;

Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

 

 

Gátfutás alapgyakorlatai: középmagas gáton járás-futás közben végzett gyakorlatok;

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en.

 

 

Feltétel: állítható, lehetőleg műanyag gátak, minimum3 db.

Kritériumok: járással-futással a gátak mellet, mindkét oldalon, átlépés a gát vonalán, az ellépő láb kiemelése derékszögig, járás a következő gátig, folyamatosan. Ugyan ez a gyakorlat lassú futással a gát mindkét oldalán végrehajtva;

Gát fölötti gyakorlatok: váltott lábú gátra lendítéssel végezve;

Kritériumok: a gyakorlatokat lassú futással kell végrehajtani

 

 

Torna

Talajtorna. akrobatikus elemek: fejbillenés, fejen-, kézen átfordulás, cigánykerék ismétlése, gyakorlása;

 

 Összetett gyakorlat, különböző elemekből kombinálva;

 

Szertorna fiuk:

Korláton az ismert elemek gyakorlása, egyénileg gyakorlat összeállítása;

 

Nyújtó: a tanult elemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlat összeállítása;

 

Gyűrű: (lányoknak is) alapgyakorlatok ismétlése, gyakorlása,

 

Gerenda: a tanult gyakorlatelemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlatsor összeállítása;

 

Felemáskorlát: a tanult gyakorlatelemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlatsor összeállítása;

 

Táncok: néptánc, sporttáncok tanulása

Feltételek: tornaszőnyegek;

Kritériumok: a gyakorlatelemek pontos végrehajtása a megjelölt kiinduló és befejező helyzetek szerint;

Kritériumok: minimum 4 elemkombináció szerepeljen a gyakorlatban.

 

Feltétel: párhuzamos korlát;

Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;

Feltétel: magas nyújtó;

Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;

Feltétel: magas gyűrű;

Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;

Feltétel: alacsony gerenda;

Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;

Feltétel: felemáskorlát;

Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat.

 

Feltétel: mindkét tánc forma tanulása, amennyiben van tanár

Alternatív környezetben űzhető sportok

Tájfutás alapismereteinek ismétlése, térképhasználat;

 

 

Túraszervezés alapismeretei

 

 

 

Túra lebonyolítása a kiválasztott terepen

Feltételek: turista térképek, tájolók;

Kritériumok: térképjelek ismeretének felújítása tájoló használatával.

 

Feltétel: az adott túra helyének kijelölése,

Kritériumok: a kiválasztott terepnek megfelelő követelmények kidolgozása.

Feltétel: a túra helyének kijelölése;

Kritériumok: a lebonyolításához szükséges szervezők, vezetők feladatainak pontos ismerete.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Grundbírkózás: birkózóverseny szervezése, körverseny és kieséses formában.

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: súlycsoportok szerinti versenyzés, minden küzdelem 3 percig tart.

Egészségkultúra - prevenció

Motoros tesztek lebonyolítása

Feltételek: pl. a NETFIT tesztrendszer ismerete, mérő készlet;

Kritériumok: a teszt előírásainak megfelelően való mérés szervezése, lebonyolítása

Teljesítménymérés

 

 

11-12. osztály - tantervek, tanmenetek

 

TANMENET - 7-8. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

 

7-8. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

A karerő, a törzsizmok erejének, a láb dinamikus erejének fejlesztése, a koordinációs képesség, téri tájékozódó képesség növelése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

A torna készség szergyakorlatokkal való fejlesztése.

Kombinációs készég sokoldalú fejlesztése az egyes sportjátékok, kiemelten a kézilabdázás, alkalmazásával.

 

 

3.      Személyiségformálás

Kitartás fejlesztése

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A foglalkoztatásokhoz szükséges alakzatok gyors és pontos felvétele.

 

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén;

Kritériumok: adottvezényszóra történő feladat pontos végrehajtása.

 

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, zenére végrehajtott szabadgyakorlatok

 

Feltételek: zenét szolgáltató technikai eszköz, az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely;

 Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása, ritmusváltások pontos követésével.

 

Képességfejlesztés

 

Kötélmászás, húzódás, tolódás különböző szereken;

 

 

 

 

 

 

 

Törzsizom erősítő társas gyakorlatok.

 

 

 

 

Dinamikus láberő fejlesztés: szökdelő, ugró gyakorlatok, változatosan összeállított akadálypályán;

 

Feltételek: megfelelőszámú mászókötél, és tornaszerek, KTK;

Kritériumok: fiúk függeszkedés kötélen 2x, lányok lefelé függeszkedés fél-egész kötélen;

tornaszereken: párhuzamos korlát, nyújtó, KTK, húzódások, tolódások, fiuk 10x, lányok 5x mindegyik gyakorlat;

 

Feltételek: lehetőleg azonos testsúlyú párok kialakítása;

Kritériumok: a gyakorlatok ismétlésszáma min. 5, 3-as sorozatban.

 

Feltétel: különböző magasságú ugrószekrényekből, zsámolyokból, padokból összeállított akadálypálya;

Kritériumok: a pályán páros és egy lábon haladással végzett szökdelések, ugrások folyamatosan, gyors végrehajtásra törekedve, feladatonként 3-3 sorozatban.

Sportjátékok

TET31=J22

 

 

 

 

TET32

 

 

 

 

TET45

TET51

 

 

 

TAT32

 

 

 

 

 

 

TAV56

 

 

 

 

TAT31

 

 

TAT55

 

TAT21

 

 

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • Rajtgyakorlatok különböző kiinduló helyzetekből.
 • Versenyszerű körülmények között rajtgyakorlatok párokban.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Rajtgyakorlatok labdavezetéssel.
 • Rajtgyakorlatok labdavezetéssel, tárgykerüléssel.
 • Rajtgyakorlatok lerohanással.

Kapura lövések:

 • Közvetett indítás. Kapus átadás közel lévő társnak (2-es, 3-as pozícióba), aki hosszú átadást hajt végre az induló társnak, aki kapura lő. Védő nélkül.
 • Közvetett indítás. Kapus átadás közel lévő társnak (2-es, 3-as pozícióba), aki hosszú átadást hajt végre az induló társnak, aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.  (visszafutó-lemaradó illetve visszarendezödőtt védő ellen)
 • Csoportos indítás sávtartással, visszarendezödőttvédő(k) ellen. (3-1,3-2, 3-3 ellen.) A védők tevékenységétől függően a játékszituáció folytatása, befejezése.

Támadó taktikai feladatok

 • Gyors középkezdés 2-1 ellen(3-as és 1-es védő)
 • Gyors középkezdés 3-2 ellen helycserével (3-as és  1-es védők)
 • Gyors középkezdés 3-3 ellen helycserével (3-as és  1-es védők)

Védekező taktika:

Védekezéslerohanás és gyors középkezdés ellen. A taktikai fautok jelentősége a játékban.

 

Kapus: indításból végrehajtott lövések védése.

Kétkapus játék.

 

Labdarúgás:

Védelmi rendszerek ismerete, gyakorlása

 

 

játék: ötletjáték

 

 

Kosárlabdázás:

tanult technikai elemek kombinatív gyakorlása, pontszerzéssel egybekötve;

 

 

játék: vegyes védekezés gyakorlása.

 

 

Röplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban

 

 

Játék: teljes létszámú csapatokkal, teljes nagyságú pályán, a gyors helyezkedésre figyelve.

 

 

 

Feltételek: a sportág űzésére alkalmas terem, vagy szabadtéri kézilabda pálya, sportudvar.

Páronként legalább 1 db korosztálynak megfelelő kézilabda. Jelzőpólók.

Kritériumok:

Az egyes technikai elemek készségszintű elsajátítása.  

 

 

Legyenek képesek játék közben nagy biztonsággal alkalmazni a technikai és taktikai elemeket.

 

 

Ismerjék a játékszabályokat, és egy –egy adott poszt elvárásait az eredményes játék érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: szabadban megfelelő méretű pálya, párban, csoportokban végezett gyakorlatok;

Kritériumok: labdával és a labda nélkül végzett elemek gyakorlása egyaránt figyelve, labdakezelés és a feladatok végrehajtása folyamatosan történjen.

 

Feltételek: teremben, szabadban a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok;

 Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni.

 

 

Feltétel: megfelelő számú kosárlabda, minimum páronként egy; 

Kritériumok: az egyes technikai elemek: átadások, labdavezetések, cselek ismétléses gyakorlása párokban;

 

Kritériumok: a folyamatos játék kisebb létszámú csapatokban, gyors cserékkel technikai elemek változatos alkalmazásával, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel.

 

Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;

Kritériumok: az egyes technikai elemek hálónál történő gyakorlása egyenként, majd csoportokban.

 

Feltétel: pontosan kijelölt pálya;

Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

 

 

Gátfutás alapgyakorlatai: középmagas gáton járás-futás közben végzett gyakorlatok;

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en.

 

 

Feltétel: állítható, lehetőleg műanyag gátak, minimum 3 db.

Kritériumok: járással-futással a gátak mellet, mindkét oldalon, átlépés a gát vonalán, az ellépő láb kiemelése derékszögig, járás a következő gátig, folyamatosan. Ugyan ez a gyakorlat lassú futással a gát mindkét oldalán végrehajtva;

Gát fölötti gyakorlatok: váltott lábú gátra lendítéssel végezve;

Kritériumok: a gyakorlatokat lassú futással kell végrehajtani

 

 

Torna

Az egyes szerekre összeállított gyakorlatok versenyszerű bemutatása, legalább két szeren.

 

 

Talajtorna. akrobatikus elemek: fejbillenés, fejen-, kézen átfordulás, cigánykerék ismétlése, gyakorlása;

 

 Összetett gyakorlat, különböző elemekből kombinálva;

 

Szertorna fiuk:

Korláton az ismert elemek gyakorlása, egyénileg gyakorlat összeállítása;

 

Nyújtó: a tanult elemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlat összeállítása;

 

Gyűrű: (lányoknak is) alapgyakorlatok ismétlése, gyakorlása,

 

Gerenda: a tanult gyakorlatelemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlatsor összeállítása;

 

Felemáskorlát: a tanult gyakorlatelemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlatsor összeállítása;

 

Táncok: néptánc, sporttáncok tanulása

Feltétel: a választott két szer biztosítása;

Kritérium: a kijelölt tanulók(legalább 3 fő) is pontozzák társaik gyakorlatait

 

Feltételek: tornaszőnyegek;

Kritériumok: a gyakorlatelemek pontos végrehajtása a megjelölt kiinduló és befejező helyzetek szerint;

Kritériumok: minimum 4 elemkombináció szerepeljen a gyakorlatban.

 

Feltétel: párhuzamos korlát;

Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;

Feltétel: magas nyújtó;

Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;

Feltétel: magas gyűrű;

Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;

Feltétel: alacsony gerenda;

Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;

Feltétel: felemáskorlát;

Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat.

 

Feltétel: mindkét tánc forma tanulása, amennyiben van tanár.

Alternatív környezetben űzhető sportok

Tájfutás alapismereteinek ismétlése, térképhasználat;

 

 

 

Korcsolyázás

 

 

 

 

Jégkorongozás: játék csapatokban

 

 

 

 

Feltételek: turista térképek, tájolók;

Kritériumok: térképjelek ismeretének felújítása tájoló használatával.

 

Feltétel: jégpálya az iskolaudvaron, vagy műjég a közelben, korcsolya minden tanuló tulajdonában;

Kritériumok: a kiválasztott gyakorlatok kijelölt helyen való gyakorlása, bemutatása.

Feltételek: a játékhoz szükséges ütők, korongok, kapuk, palánk;

Kritériumok: a szabályok ismerete, folyamatos játék 4-4 percig, a szabályok betartásával.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Grundbírkózás: mögékerülés és kiemelés

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: lehetőleg azonos súlyú párok kialakítása, a feladat 3-szori végrehajtásából 2 legyen sikeres.

Egészségkultúra - prevenció

Bemelegítés jelentősége, gyakorlatok összeállítása különböző feladatok végzéséhez

Feltételek: az elvégzendő feladat ismerete;

Kritériumok: legkevesebb 8-10 gyakorlatból álló bemelegítés megtervezése.

Teljesítménymérés

 

 

11-12. osztály - tantervek, tanmenetek

 

TANMENET - 9-10. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

 

9-10. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Általános állóképesség, dinamikus láberő, koordinációs képesség, téri tájékozódó képesség továbbfejlesztése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

A torna készség szergyakorlatokkal való fejlesztése. Téli sportok, korcsolyázás, sízés készségének továbbfejlesztése.

Kombinációs készég sokoldalú fejlesztése az egyes sportjátékok, kiemelten a kézilabdázás, alkalmazásával.

 

 

3.      Személyiségformálás

Kitartás fejlesztése

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A foglalkoztatásokhoz szükséges alakzatok gyors és pontos felvétele.

 

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén;

Kritériumok: adottvezényszóra történő feladat pontos végrehajtása.

 

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, szabadgyakorlatok

 

Feltételek: az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely;

 Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása, ritmusváltások pontos követésével.

 

Képességfejlesztés

Állóképesség fejlesztése tartós futással, szabadban

 

 

Kötélmászás, húzódás, tolódás különböző szereken;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamikus láberő fejlesztés: szökdeléssel, középmagas gátakon;

Feltételek: az időjárásnak megfelelő öltözet;

Kritériumok: folyamatos futás 8-10 percig.

Feltételek: megfelelőszámú mászókötél, és tornaszerek, KTK;

Kritériumok: fiúk függeszkedés kötélen 2x, lányok lefelé függeszkedés fél-egész kötélen;

tornaszereken: párhuzamos korlát, nyújtó, KTK, húzódások, tolódások, fiuk 10x, lányok 5x mindegyik gyakorlat;

 

.

 

Feltétel: öt középmagas, 70 cm. gát;

Kritériumok: páros lábú szökdelés folyamatosan, 4 lábfej távolságra lévő gátak fölött 5x3-as sorozatban.

Sportjátékok

TET31=J22

 

 

 

 

TET32

TET

 

 

 

TET44

 

 

 

 

 

TET44

 

 

 

 

 

 

 

 

TET51

 

 

 

 

TET51

 

 

 

 

 

TET51

 

 

 

 

 

 

TAT331

 

TAT55

 

 

 

TAT42

 

 

 

 

 

 

TAT611

 

TAV611

TAV6120

 

 

TEK23

TEK36

Kézilabdázás

Labda nélküli technika:

 • Az elsajátított labda nélküli technikai elemek gyakorlása: irányváltás, cselezés, lábmunka, ütközések, sáncolások.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Lövőcsel csípőmagasságban dobókézzel azonos láb kitámasztásával, majd dobókézzel ellentétes oldalra betörés és a játékszituáció folytatása.
 • Cselkapcsolat :Lövőcsel felső vagy csípőmagasságban, kapott labdával dobókézzel ellentétes láb kitámasztásával, majd leforgás dobókézzel azonos irányba és a játékszituáció folytatása.
 • Cselkapcsolat : Lövőcsel felső vagy csípőmagasságban, kapott labdával dobókézzel ellentétes láb kitámasztásával, majd dobókézzel ellentétes irányba labdaleütés(ek), ezt követően a kitámadó védő átemelése dobókézzel és a játékszituáció folytatása.

Kapura lövések:

 • Alsó lövés csípőmagasságbandobókézzel azonos irányból kapott labdával, dobókézzel ellentétes lábra történő labdaátvétellel hátsókeresztlépés után védő nélkül.
 • Alsó lövés csípőmagasságbandobókézzel azonos irányból kapott labdával, dobókézzel ellentétes lábra történő labdaátvétellel hátsókeresztlépés után passzív védő mellett.
 • Alsó lövés csípőmagasságbandobókézzel azonos irányból kapott labdával, dobókézzel ellentétes lábra történő labdaátvétellel hátsókeresztlépés után, aktív védő mellett.

Támadó taktikai feladatok

 • 5-4 elleni támadás (BSZ-BÁ-IR-JÁ-JSZ kapcsolat)90-es gyak. 5-4 ellen
 • 4-4 elleni támadás (BÁ-IR-JÁ-BE) (mélységben tagolt védők ellen) ÁTL. IR. Hátsókerülése (hamisan is)
 • 4-4 elleni támadás (BÁ-IR-JÁ-BE) (mélységben tagolt védők ellen) JÁ. befutása labdás oldalról, BÁ IR-tól kapott labdával a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.

Védekező taktika:

 • Területvédekezés 5: 1(belső 4 védő védőtevékenysége 1 BE esetén)
 • Terület védekezés 5:1(6-6 ellen)
 • Terület védekezés 4:2 létszámazonosság esetén.

Kapustevékenység:

 • Távoli lövések védése.
 • Félmagasan érkezőlabdák védése beugrással,vetödéssel. (GER

 

Kétkapus játék

 

Labdarúgás:

Támadási variációk felépítése, gyakorlása a különböző védekezési formák ellen;

 

 

játék: ötletjáték

 

 

 

Kosárlabdázás:

tanult technikai elemek kombinatív gyakorlása, pontszerzéssel egybekötve;

 

 

játék: egyéni játék 5:5 elleni játékban;

 

 

Röplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban

 

 

Játék: teljes létszámú csapatokkal, teljes nagyságú pályán, a gyors helyezkedésre figyelve.

 

 

 

Feltételek: a sportág űzésére alkalmas terem, vagy szabadtéri kézilabda pálya, sportudvar.

Páronként legalább 1 db korosztálynak megfelelő kézilabda. Jelzőpólók.

Kritériumok:

Az egyes technikai elemek készségszintű elsajátítása.  

Legyenek képesek játék közben nagy biztonsággal alkalmazni a technikai és taktikai elemeket. 

Ismerjék a játékszabályokat, és egy –egy adott poszt elvárásait az eredményes játék érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: szabadban megfelelő méretű pálya, párban, csoportokban végezett gyakorlatok;

Kritériumok: labdával és a labda nélkül végzett elemek gyakorlása egyaránt figyelve, labdakezelés és a feladatok végrehajtása folyamatosan történjen.

 

Feltételek: teremben, szabadban a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok;

 Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni.

 

 

Feltétel: megfelelő számú kosárlabda, minimum páronként egy; 

Kritériumok: az egyes technikai elemek: átadások, labdavezetések, cselek ismétléses gyakorlása párokban;

 

Kritériumok: a folyamatos játék kisebb létszámú csapatokban, gyors cserékkel technikai elemek változatos alkalmazásával, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel.

 

Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;

Kritériumok: az egyes technikai elemek hálónál történő gyakorlása egyenként, majd csoportokban.

 

Feltétel: pontosan kijelölt pálya;

Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en.

Torna

Az egyes szerekre összeállított gyakorlatok versenyszerű bemutatása, legalább két szeren.

 

 

Talajtorna. akrobatikus elemek: fejbillenés, fejen-, kézen átfordulás, cigánykerék ismétlése, gyakorlása;

 

 Összetett gyakorlat, különböző elemekből kombinálva;

 

Szertorna fiuk:

Korláton az ismert elemek gyakorlása, egyénileg gyakorlat összeállítása;

 

Nyújtó: a tanult elemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlat összeállítása;

 

Gyűrű: (lányoknak is) alapgyakorlatok ismétlése, gyakorlása,

 

Gerenda: a tanult gyakorlatelemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlatsor összeállítása;

 

Felemáskorlát: a tanult gyakorlatelemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlatsor összeállítása;

 

Táncok: néptánc, sporttáncok tanulása

Feltétel: a választott két szer biztosítása;

Kritérium: a kijelölt tanulók (legalább 3 fő) is pontozzák társaik gyakorlatait

 

Feltételek: tornaszőnyegek;

Kritériumok: a gyakorlatelemek pontos végrehajtása a megjelölt kiinduló és befejező helyzetek szerint;

Kritériumok: minimum 4 elemkombináció szerepeljen a gyakorlatban.

 

Feltétel: párhuzamos korlát;

Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;

Feltétel: magas nyújtó;

Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;

Feltétel: magas gyűrű;

Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;

Feltétel: alacsony gerenda;

Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;

Feltétel: felemáskorlát;

Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat.

 

Feltétel: mindkét tánc forma tanulása, amennyiben van tanár.

Alternatív környezetben űzhető sportok

Korcsolyázás,

 

 

 

 

 

jégkorongozás;

 

sízés: sí tábor szervezése

 

Feltétel: jégpálya az iskolaudvaron, vagy műjég a közelben; saját tulajdonú korcsolya, ütők, korongok;

Kritérium: néhány alapgyakorlat összekapcsolása és folyamatos bemutatása;

Kritérium: folyamatos játék csapatokban, gyors cserékkel, 4-4 percig.

Feltétel: sí szünet, alpesi és futó felszerelés minden tanuló esetében;

Kritériumok: a megszerzett tudás továbbfejlesztése, alpesi és sífutóversenyek lebonyolítása.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Grundbírkózás, dobástechnikák: csípődobás;

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: lehetőleg azonos súlyú párok kialakítása, a csípődobás 3-szori végrehajtásából 2 legyen sikeres.

Egészségkultúra - prevenció

Bemelegítés jelentősége, gyakorlatok összeállítása különböző feladatok végzéséhez

Feltételek: az elvégzendő feladat ismerete;

Kritériumok: legkevesebb 8-10 gyakorlatból álló bemelegítés megtervezése eltérő feladathoz, mint előzőleg.

Teljesítménymérés

 

 

11-12. osztály - tantervek, tanmenetek

 

TANMENET - 11-12. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

 

11-12. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség,

rajtgyorsaság fejlesztése.

Dinamikus láberő fejlesztése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

A torna készség szergyakorlatokkal való fejlesztése.

Téli sportok, korcsolyázás, sízés készségének továbbfejlesztése.

Kézilabdázás taktikai készségének bővítése

 

3.      Személyiségformálás

Kitartás fejlesztése

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A foglalkoztatásokhoz szükséges alakzatok gyors és pontos felvétele.

 

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén;

Kritériumok: adottvezényszóra történő feladat pontos végrehajtása.

 

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, kézisúlyzó gyakorlatok

 

Feltételek: a létszámnak megfelelő számú súlyzó, az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely;

 Kritériumok: a lányok 1kg-os, fiúk 2kg-os szerrel végezzék a gyakorlatot.

 

Képességfejlesztés

Aerob állóképesség fejlesztése 20m-es ingafutással

 

 

 

rajtgyorsaság fejlesztése különböző formájú rajtokkal;

 

 

 

 

Dinamikus láberő fejlesztés: szökdeléssel, középmagas gátakon;

Feltételek: a teszt lebonyolításához szükséges készlet;

Kritériumok: maximális teljesítményre törekvés.

 

Feltételek: teremben min. 20-es távolság;

Kritérium: álló-, térdelőrajttal indulás, maximális gyorsasággal, rajtonként min. 3 indulással.

 

Feltétel: öt középmagas, 70 cm. gát;

Kritériumok: páros lábú szökdelés folyamatosan, 4 lábfej távolságra lévő gátak fölött 5x3-as sorozatban.

Sportjátékok

TET31=J22

 

 

 

 

TET32

 

 

 

 

 

TET51

 

 

 

TET51

TAT31

 

 

 

 

 

TAT31

 

 

 

 

 

TAT54

 

TAT55

 

TAT56

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • Rajtgyakorlatok különböző kiinduló helyzetekből.
 • Versenyszerű körülmények között rajtgyakorlatok párokban.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Rajtgyakorlatok labdavezetéssel.
 • Rajtgyakorlatok labdavezetéssel, tárgykerüléssel.
 • Rajtgyakorlatok lerohanással.

Kapura lövések:

 • Közvetett indítás. Kapus átadás közel lévő társnak (2-es, 3-as pozícióba), aki hosszú átadást hajt végre az induló társnak, aki kapura lő. Védő nélkül.
 • Közvetett indítás. Kapus átadás közel lévő társnak (2-es, 3-as pozícióba), aki hosszú átadást hajt végre az induló társnak, aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.  (visszafutó-lemaradó illetve visszarendezödőtt védő ellen)
 • Csoportos indítás sávtartással, visszarendezödőttvédő(k) ellen. (3-1,3-2, 3-3 ellen.) A védők tevékenységétől függően a játékszituáció folytatása, befejezése.

Támadó taktikai feladatok

 • Gyors középkezdés 2-1 ellen(3-as és 1-es védő)
 • Gyors középkezdés 3-2 ellen helycserével (3-as és  1-es védők)
 • Gyors középkezdés 3-3 ellen helycserével (3-as és  1-es védők)

Védekező taktika:

Védekezéslerohanás és gyors középkezdés ellen. A taktikai fautok jelentősége a játékban.

 

Kapus: indításból végrehajtott lövések védése.

Kétkapus játék.

 

Labdarúgás:

Technikai elemek folyamatos gyakorlása

 

játék: ötletjáték védelmi rendszerek gyakorlásával;

 

 

 

 

 

Kosárlabdázás:

tanult technikai elemek kombinatív gyakorlása, pontszerzéssel egybekötve;

 

 

 

játék: lepattanó labda megszerzése, ebből támadásindítás;

 

 

 

Röplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban

 

 

 

Játék: ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés

 

 

Feltételek: a sportág űzésére alkalmas terem, vagy szabadtéri kézilabda pálya, sportudvar.

Páronként legalább 1 db korosztálynak megfelelő kézilabda. Jelzőpólók.

Kritériumok:

Az egyes technikai elemek készségszintű elsajátítása.  

 

Legyenek képesek játék közben nagy biztonsággal alkalmazni a technikai és taktikai elemeket.

 

Ismerjék a játékszabályokat, és egy –egy adott poszt elvárásait az eredményes játék érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: szabadban megfelelő méretű pálya, párban, csoportokban végezett gyakorlatok;

Kritériumok: labdával és a labda nélkül végzett elemek gyakorlása egyaránt figyelve, labdakezelés és a feladatok végrehajtása folyamatosan történjen.

 

Feltételek: teremben, szabadban a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok;

 Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni.

 

 

Feltétel: megfelelő számú kosárlabda, minimum páronként egy; 

Kritériumok: az egyes technikai elemek: átadások, labdavezetések, cselek ismétléses gyakorlása párokban;

 

Kritériumok: a folyamatos játék kisebb létszámú csapatokban, gyors cserékkel technikai elemek változatos alkalmazásával, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel.

 

Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;

Kritériumok: az egyes technikai elemek hálónál történő gyakorlása egyenként, majd csoportokban.

 

Feltétel: pontosan kijelölt pálya;

Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en.

 

Torna

Az egyes szerekre összeállított gyakorlatok folyamatos gyakorlása.

 

Táncok: néptánc, sporttáncok tanulása

Feltétel: a szükséges szerek biztosítása;

Kritérium: folyamatos gyakorlás;

 

Feltétel: mindkét táncforma tanulása, amennyiben van tanár.

Alternatív környezetben űzhető sportok

jégkorongozás;

 

 

sízés, sí tábor szervezése

Kritérium: folyamatos játék csapatokban, gyors cserékkel, 4-4 percig.

 

Feltételek: sí szünet, sí felszerelések, alpesi és futó is;

Kritériumok: az elért tudásszint fejlesztése, alpesi és futóversenyek lebonyolítása.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Dzsúdó, szabadulásfogásokból: karfogás, ölelő fogás, fojtás.

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: lehetőleg azonos súlyú párok kialakítása, a szabadulási formák külön-külön gyakorlása, 3-szori végrehajtásából 2 legyen sikeres.

Egészségkultúra - prevenció

Önálló mozgásprogram-tervezés

Feltételek: az elvégzendő feladat/ok ismerete;

Kritériumok: különböző célfeladatok eléréséhez minimum 8-10 elemből álló mozgásprogram összeállítása, két különböző célfeladathoz.

Teljesítménymérés

 

 

11-12. osztály - tantervek, tanmenetek

 

TANMENET - 13-14. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

 

13-14. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

 

Ritmusképesség, gyorsasági állóképesség fejlesztése.

 

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Az ugró-, dobó készségek fejlesztése.

Kézilabdázás stratégiai készségének fejlesztése

 

3.      Személyiségformálás

Kitartás fejlesztése

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A foglalkoztatásokhoz szükséges alakzatok gyors és pontos felvétele.

 

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén;

Kritériumok: adottvezényszóra történő feladat pontos végrehajtása.

 

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, zenés ugrókötél gyakorlatok

 

Feltételek: a létszámnak megfelelő számú ugrókötél, az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely;

 Kritériumok: változó ritmusú, a kötél hosszához igazított zene kiválasztása gyakorlatokhoz.

 

Képességfejlesztés

 

rajtgyorsaság fejlesztése térdelőrajttal indulva, gyorsfutások 60m-en;

 

 

 

 

Feltételek: rajtgépek, megfelelő hosszúságú futópálya;

Kritériumok: 6om-es futások sorozatban, maximális teljesítményre törekvés,2x3 sorozat

Sportjátékok

TET31=j22

 

 

 

 

TET32

TET44

 

 

 

TET44

 

 

 

 

 

TET44

 

TET45

 

 

 

 

 

 

TET45

TET51

 

 

 

TET45

TET51

 

 

 

 

TET45

TET51

 

 

 

 

TAT21

TAT31

 

TAT55

 

 

TAT55

 

 

 

 

 

 

TAV611

 

TAV611

TAV6120

 

 

TEK23

TEK36

 

Kézilabdázás

Labda nélküli technika:

 • Az elsajátított labda nélküli technikai elemek gyakorlása: irányváltás, cselezés, lábmunka, ütközések, sáncolások.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Lövőcsel csípőmagasságban dobókézzel azonos láb kitámasztásával, majd dobókézzel ellentétes oldalra betörés és a játékszituáció folytatása.
 • Cselkapcsolat :Lövőcsel felső vagy csípőmagasságban, kapott labdával dobókézzel ellentétes láb kitámasztásával, majd leforgás dobókézzel azonos irányba és a játékszituáció folytatása.
 • Cselkapcsolat : Lövőcsel felső vagy csípőmagasságban, kapott labdával dobókézzel ellentétes láb kitámasztásával, majd dobókézzel ellentétes irányba labdaleütés(ek), ezt követően a kitámadó védő átemelése dobókézzel és a játékszituáció folytatása.

Kapura lövések:

 • Alsó lövés csípőmagasságbandobókézzel azonos irányból kapott labdával, dobókézzel ellentétes lábra történő labdaátvétellel hátsókeresztlépés után védő nélkül.
 • Alsó lövés csípőmagasságbandobókézzel azonos irányból kapott labdával, dobókézzel ellentétes lábra történő labdaátvétellel hátsókeresztlépés után passzív védő mellett.
 • Alsó lövés csípőmagasságbandobókézzel azonos irányból kapott labdával, dobókézzel ellentétes lábra történő labdaátvétellel hátsókeresztlépés után, aktív védő mellett.

Támadó taktikai feladatok

 • 5-4 elleni támadás (BSZ-BÁ-IR-JÁ-JSZ kapcsolat)90-es gyak. 5-4 ellen
 • 4-4 elleni támadás (BÁ-IR-JÁ-BE) (mélységben tagolt védők ellen) ÁTL. IR. Hátsókerülése (hamisan is)
 • 4-4 elleni támadás (BÁ-IR-JÁ-BE) (mélységben tagolt védők ellen) JÁ. befutása labdás oldalról, BÁ IR-tól kapott labdával a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.

Védekező taktika:

 • Területvédekezés 5: 1(belső 4 védő védőtevékenysége 1 BE esetén)
 • Terület védekezés 5:1(6-6 ellen)
 • Terület védekezés 4:2 létszám fölény esetén.

Kapustevékenység:

 • Távoli lövések védése.
 • Félmagasan érkezőlabdák védése beugrással,vetödéssel. (GER

 

Kétkapus játék

 

 

Labdarúgás:

Technikai elemek folyamatos gyakorlása, büntetőrúgások, sarokrúgás utáni játék;

 

 

játék: ötletjáték

 

 

 

Kosárlabdázás:

tanult technikai elemek kombinatív gyakorlása, pontszerzéssel egybekötve;

 

 

játék: ötletjáték

 

 

Röplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban

 

 

Játék: helyezkedés ejtett labdához, támadás közbeni helycserék.

 

Feltételek: Kézilabdázás oktatására alkalmas gyakorlótér.

Páronként legalább 1 db kézilabda.

Jelzőtrikók.

 

 

Kritérium: legyenek képesek cselkapcsolatból a folyamatos játékhelyzetek folytatására.

 

 

 

 

 

Kritérium: ismerjék és alkalmazzák játék közben az alsó lövésekből adódó befejezési lehetőségeket.

Célzott lövések: 5 kísérletből legalább 3 célba érkezzen.

 

 

Kritérium: ismerjék a mélységben tagozott védelem elleni eredményes támadás befejezéseket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: szabadban megfelelő méretű pálya, párokban és csoportokban végezett gyakorlatok;

Kritériumok: az egyes elemek pontos és folyamatos végrehajtása, büntető és sarokrúgásokból játék indítása;

Feltételek: szabadban, a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok;

 Kritériumok: a kijelölt büntető rúgásokból játék indítása.

 

 

Feltétel: megfelelő számú kosárlabda, minimum páronként egy; 

Kritériumok: az egyes technikai elemek: átadások, labdavezetések, cselek ismétléses gyakorlása párokban, pontszerzéssel befejezve;

 

Kritériumok: támadásszervezés, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel.

 

Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;

Kritériumok: az egyes technikai elemek gyakorlása csoportokban.

 

Feltétel: szabályos pálya, háló magassága nemeknek megfelelően;

Kritérium: a védő játékosok kijelölése a forgási szabályokalapján, csapatonként a 3 érintés kijátszása, gyors helyezkedés és helycserék támadás közben.

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

 

Magasugrás: flop technikával;

 

 

 

 

 

 

Távolugrás: guggoló technikával;

 

 

 

 

Súlylökés:  háttal felállva, beszökkenéssel;

 

 

 

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en.

 

Feltételek: magasugró állványok, lécek, ugródomb;

Kritériumok: 7-9 lépés nekifutás után, fiúk 130cm-en, lányok 110cm-en, flop technikával, a kitámasztás-lendítés hangsúlyozásával.

 

Feltételek: távolugró gödör, rögzített elugró hely;

Kritériumok: 7-9 lépés nekifutás után, elugró deszkáról, guggoló távolugrás, fiúk 4,5-5m-t, lányok 4-4,5m-t.

Feltételek: megfelelő számú szer, dobásra alkalmas hely a szabadban;

Kritériumok: lányok 4kg-os, fiúk 5kg-os szerrel végezzék a dobásokat, mindkét kézzel gyakorolva.

Torna

Táncok: néptánc, sporttáncok tanulása

Feltétel: mindkét táncforma tanulása, amennyiben van tanár.

 

Alternatív környezetben űzhető sportok

 

Túrázás

 

Feltétel: kiválasztott terep;

Kritérium: legalább 10km-es gyalogtúra, változatos terepen.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Dzsúdó: támadáselhárítási módszerek.

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: lehetőleg azonos súlyú párok kialakítása, ütés, szúrás, rúgás elhárításának min3-féle lehetőségének ismerete, gyakorlása.

Egészségkultúra - prevenció

Képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása;

Feltételek: az eljárásokhoz szükséges eszközök;

Kritériumok: különböző képességek fejlesztésére legalább kétféle módszer bemutatása.

Teljesítménymérés

A NETFIT tesztrendszerrel mérés

Feltételek: a méréshez szükséges eszközkészlet;

Kritérium: mindegyik tesztben maximális teljesítmény nyújtása.